Ayras Nunez, Afonso o Sabio e as Cantigas de Santa María

Descargas

Publicado

27-04-2022

Cómo citar

Monteagudo, H. (2022) “Ayras Nunez, Afonso o Sabio e as Cantigas de Santa María”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (382), pp. 113–134. doi: 10.32766/brag.382.813.

Número

Sección

Traballos de investigación e estudo

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.382.813

Palabras clave:

Cantigas de Santa María, lírica trobadoresca galego-portuguesa, Ayras Nunez, joy, Afonso X

Resumo

Walter Mettmann, nun artigo publicado en 1971, defendía a participación de Ayras Nunez na elaboración das Cantigas de Santa María: o seu nome aparece anotado a carón do primeiro verso, entre as dúas columnas da cantiga 223 contida no Códice dos músicos e existen diversas coincidencias léxicas entre o corpus poético do clérigo trobador e o cancioneiro atribuído a Afonso o Sabio. O presente contributo analiza esas concomitancias e outros aspectos lingüísticos e compositivos dos textos de Ayras Nunez para consolidar a tese principal de Mettmann.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

FONTES MANUSCRITAS, EDICIÓNS E REPRODUCIÓNS

A = Cancioneiro da Ajuda

     Reprodución dixital na rede: https://cantigas.fcsh.unl.pt/manuscritos.asp

     Edicións:

          Fragmento do Nobiliario do Conde don Pedro / Cancioneiro da Ajuda. Edição facsimilada do códice existente na Biblioteca Nacional. Lisboa: Távola Redonda / Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico – Biblioteca da Ajuda, 1994.

          Carter, Henry (1975). Cancioneiro da Ajuda. A Diplomatic Edition. New York: Klaus Reprint.

          Michaëlis de Vasconcellos, Carolina (1990). Cancioneiro da Ajuda. 2 vols. Lisboa: Imprensa Nacional / Casa da Moeda.

B = Cancioneiro da Biblioteca Nacional

     Reprodución dixital na rede: https://purl.pt/15000/3/#/1

     Edicións:

          Cancioneiro da Biblioteca Nacional (Colocci Brancuti). Cod. 10991. Reproducão facsimilada. Lisboa: Biblioteca Nacional / Imprensa Nacional / Casa da Moeda, 1982.

          Molteni, Enrico (1880). Il Canzoniere Portoghese Colocci-Brancuti, pubblicato nelle parti che completano il Codice Vaticano 4803. Halle: Max Niemeyer.

          Machado, Elza Paxeco e Machado, Jose Pedro (1949-1964). Cancioneiro da Biblioteca Nacional. Antigo Colocci-Brancuti. 8 vols. Lisboa: Revista de Portugal.

E= Códice dos Músicos das Cantigas de Santa María

     Reprodución dixital na rede: https://rbdigital.realbiblioteca.es/s/rbme/item/11338#?c=&m=&s=&cv=

     Edicións:

          Anglès, Higini (1943-1964). La música de las «Cantigas de Santa María» del Rey Alfonso X, el Sabio. 3 vols. Barcelona: Diputación Provincial de Barcelona / Biblioteca Central. Facsímile, transcrición e estudo crítico.

          Mettmann, Walter (1981). Cantigas de Santa Maria. 2 vols. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

          Mettmann, Walter (1988). Cantigas de Santa Maria. 3 vols. Madrid: Castalia.

F = Códice de Florencia das Cantigas de Santa María

     Reprodución dixital na rede: https://archive.org/details/b.-r.-20/page/n11/mode/2up

     Edicións:

          El Códice de Florencia de las Cantigas de Alfonso X el Sabio (Ms. B. R. 20. Biblioteca Nazionale Centrale). Madrid: Edilan, 1991.

          Fidalgo Francisco, Elvira e Fernández Guiadanes, Antonio (2019). O Códice de Florencia das Cantigas de Santa Maria (B.R. 20). Transcrición paleográfica. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

T = Códice Rico das Cantigas de Santa María

     Reprodución dixital na rede: https://rbdigital.realbiblioteca.es/s/rbme/item/11337#?c=&m=&s=&cv=&xywh=-1048%2C564%-2C6417%2C3611

     Edicións:

          El «Códice Rico» de las Cantigas de Alfonso X el Sabio. Madrid: Edilan, 1979.

          Fernández Fernández, Laura e Ruiz Souza, Juan Carlos, coords. Fidalgo Francisco, Elvira, ed. (2011). Las Cantigas de Santa María: Códice Rico, Ms. T-I-1 Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. 3 vols. Madrid: Patrimonio Nacional / Testimonio.

To = Códice de Toledo das Cantigas de Santa María

     Reprodución dixital na rede: http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000018650

     Edicións:

          Monteagudo Henrique (2003). Cantigas de Santa María. Edición facsímile do Códice de Toledo (To), Biblioteca Nacional de Madrid (Ms. 10.069). Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega.

          Schaffer, Martha (2010). Cantigas de Santa María. Códice de Toledo. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega.

V = Cancioneiro da Biblioteca Vaticana

     Reprodución dixital na rede: https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.4803

     Edicións:

          Cancioneiro Português da Biblioteca Vaticana (Cod. 4803). Lisboa: Centro de Estudos Filológicos / Instituto de Alta Cultura, 1973.

          Monaci, Ernesto (1875). Il Canzoniere Portoghese della Biblioteca Vaticana. Halle: Max Niemeyer.

RECURSOS EN REDE

Ferreiro, Manuel (dir.) (2014-). Universo Cantigas. Edición crítica da poesía medieval galego-portuguesa [web]. Universidade da Coruña.

Lopes, Graça Videira, Ferreira, Manuel Pedro et al. (2011-). Projeto littera. Cantigas Medievais Galego-Portuguesas [web]. Instituto de Estudos Medievais, FCSH/NOVA.

TMILG = Varela Barreiro, Xavier (dir.) (2004-). Tesouro Medieval Informatizado da lingua galega [web]. Instituto da Lingua Galega.

BIBLIOGRAFÍA

Arias Freixedo, Xosé Bieito (2010). As cantigas de Roi Fernandiz, clérigo de Santiago. Vigo: Universidade de Vigo.

Corominas, Joan e Pascual, José A. (1980). Diccionario crítico-etimológico castellano e hispánico. 6 vols. Madrid: Gredos.

Fidalgo Francisco, Elvira (2015). Usos do adxectivo alegre na lírica galegoportuguesa. En: Mercedes Brea, ed. La expresión de las emociones en la lírica románica. Alessandria: Edizioni dell’Orso, 263-280.

Fidalgo Francisco, Elvira (2016). La expresión del joi en la escuela trovadoresca gallegoportuguesa. Revista de Cancioneros Impresos y Manuscritos, 5, 107-141.

Gaibrois de Ballesteros, Mercedes (1922-1928). Historia del reinado de Sancho IV de Castilla. 3 vols. Madrid: Tipografía de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos.

Gonçalves, Elsa (1993). Pero Larouco. En: Lanciani e Tavani, eds., 547-548.

Hernández, Francisco J. (2016). Ascenso y caída de Gómez García, abad de Valladolid y privado de Sancho IV de Castilla. En: Hermínia Vasconcelos Vilar e Maria João Branco, eds. Ecclesiastics and Political State Building in the Iberian Monarchies, 13th-15th centuries [online]. Évora: Publicações do Cidehus.

Hernández, Francisco J. (2021). Los hombres del rey y la transición de Alfonso el Sabio a Sancho IV (1276-1286). 2 vols. Salamanca: Universidad de Salamanca.

Lanciani, Giulia e Tavani, Giuseppe, eds. (1993). Dicionário da Literatura Medieval Galega e Portuguesa. Lisboa: Caminho.

Mettmann, Walter (1971). Airas Nunes, Mitautor der «Cantigas de Santa Maria». Iberorromania, 3, 8-10.

Minervini, Vincenzo (1993). Estevan Fernandiz d’Elvas. En: Lanciani e Tavani, eds., 248.

Monteagudo, Henrique (2019). Variación scriptolingüística e tradición manuscrita da lírica trobadoresca: as variables e . En: Ernestina Carrilho, Ana M. Martins, Silvia Pereira e João P. Silvestre, eds. Estudos linguisticos e filologicos oferecidos a Ivo Castro. Lisboa: Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, 859- 959.

Monteagudo, Henrique (2020). Para a analise grafemática da *Recompilación tardía (*Livro das cantigas). ArGaMed 2, 157-194.

Monteagudo, Henrique (2021). Para a análise comparativa da escrita das Cantigas de Santa Maria (1). O códice de Toledo (To). Signum 22.2, 150-178.

Monteagudo, Henrique (no prelo). O «estrato tardío» da compilación trobadoresca. Subsidios para a súa delimitación e caracterización scriptolingüística. Homenaxe a Harvey L. Sharrer.

Paredes, Juan (2010). El cancionero profano de Alfonso X el Sabio. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.

Ron Fernández, Xabier (2005). Carolina Michaëlis e os trobadores representados no Cancioneiro da Ajuda. En: Mercedes Brea, ed. Carolina Michaëlis e o Cancioneiro da Ajuda, hoxe. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 121-185.

Souto Cabo, José A. (2012). En Santiago, seend’ albergado en mia pousada. Nótulas trovadorescas compostelanas. Verba, 39, 273-298.

Tavani, Giuseppe (1967). Repertorio metrico della lirica galego-portoghese. Roma: Edizioni dell’Ateneo.

Tavani, Giuseppe (1992). A poesía de Airas Nunez. Vigo: Galaxia.

Vieira, Yara Frateschi, Morán Cabanas, Isabel e Souto Cabo, José A. (2012). O amor que eu levei de Santiago. Roteiro da lírica medieval galego-portuguesa. Noia: Toxosoutos.

Artigos máis lidos do(s) mesmo(s) autor(es)

1 2 > >>