Variación e cambio lingüístico no galego-portugués (s. XIII - s. XIV): os clítico me/mi e lle/lhi e outras formas en <-e> final

Descargas

Publicado

19-12-2019

Cómo citar

Monteagudo, H. (2019) “Variación e cambio lingüístico no galego-portugués (s. XIII - s. XIV): os clítico me/mi e lle/lhi e outras formas en <-e> final”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (380), pp. 303–395. doi: 10.32766/brag.380.775.

Número

Sección

Traballos de investigación e estudo

Autores/as

  • Henrique Monteagudo

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.380.775

Palabras clave:

Galego-portugués, portugués medieval, galego medieval, gramática histórica, vogais finais, clíticos do dativo, cancioneiros trobadorescos, prosa literaria galego-portuguesa

Resumo

Na presente achega analízase a variación -i / -e en final de palabra no marco da evolución do sistema lingüístico galego-portugués durante o período 1250-1350. Chámase a atención sobre un trazo diferencial entre portugués e galego que non ten recibido atención: o mantemento no primeiro do [i] final de palabra átono do latín como [i] nunha serie de vocábulos que en galego rematan en [e]. Colócase o foco sobre os clíticos de dativo, me (P1), teche (P2), lle(s) (P3-P6) e xe (P3-P6ref) nos textos galegos, que nos portugueses alternan con mi, ti, lhi(s) e xi respectivamente. A variación entre me e mi, cos correspondentes alomorfos {m} e {mi̯}, é obxecto de especial atención. Igualmente, repárase nas desinencias da P1 do pretérito perfecto dos verbos con perfecto forte e mais da P2 do pretérito de todos os verbos: nos textos galegos as formas acaban en -e (dixe, amasteamasche), mentres que nos portugueses adoitan rematar en -i (dixi, amasti). Con base nunha ampla mostra de textos de distinto tipo, en prosa e verso, literarios e documentais, analízase a distribución diatópica, a evolución diacrónica e a cronoloxía destes fenómenos de variación, que desembocaron na xeneralización das formas en -e.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Os cancioneiros. Fontes e edicións

A = Cancioneiro da Ajuda. Véxase Fragmento do nobiliário do conde dom Pedro. / Cancioneiro da Ajuda. Edição facsimilada do códice existente na Biblioteca Nacional. Lisboa: Távola Redonda / Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico – Biblioteca da Ajuda, 1994.

Michäelis de Vasconcellos, Carolina (1990 [1904]): Cancioneiro da Ajuda. Edição crítica e comentada. 2 vols. Lisboa: Imprensa Nacional / Casa da Moeda.

Carter, Henry (1975): Cancioneiro da Ajuda. A diplomatic edition. New York: Klaus Reprint.

B = Cancioneiro da Biblioteca Nacional. Véxase Cancioneiro da Biblioteca Nacional (Colocci Brancuti). Cod. 10991. Reprodução facsimilada. Lisboa: Biblioteca Nacional / Imprensa Nacional / Casa da Moeda, 1982.

Molteni, Enrico (1880): Il Canzoniere Portoghese Colocci-Brancuti, pubblicato nelle parti che completano il Codice Vaticano 4803. Halle: Max Niemeyer.

Machado, Elza Paxeco e José Pedro Machado (1949-1964): Cancioneiro da Biblioteca Nacional. Antigo Colocci-Brancuti. 8 vols. Lisboa: Revista de Portugal.

Tavani, Giuseppe (1999): «Arte de Trovar» do Cancioneiro da Biblioteca Nacional de Lisboa. Lisboa: Colibri.

V = Cancioneiro da Biblioteca Vaticana. Véxase Cancioneiro português da Biblioteca Vaticana (Cód. 4803). Lisboa: Centro de Estudos Filológicos / Instituto de Alta Cultura, 1973.

Monaci, Ernesto (1875): Il Canzoniere portoghese della Biblioteca Vaticana. Halle: Max Niemeyer.

N = Pergamiño Vindel. Véxase Monteagudo, Henrique (ed.) (2018): Martin Codax. Cantigas. Vigo: Galaxia / Consello Social da Universidade de Vigo.

CSM= Mettmann, Walter (ed.) (1981): Afonso X, o Sabio. Cantigas de Santa Maria. 2 vols. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

To = Monteagudo, Henrique (ed.) (2003): Afonso X o Sabio. Cantigas de Santa Maria. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. Edición facsimilar do códice de Toledo (To), Biblioteca Nacional de Madrid, ms. 10 069.

Schaffer, Martha E. (ed.) (2010): Afonso X o Sabio. Cantigas de Santa Maria. Códice de Toledo (To). Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega.

E = Anglés, Hygini (1943-1964): La Música de las Cantigas de Santa María del Rey Alfonso el Sabio. 4 vol. Barcelona: Diputación Provincial, Biblioteca Central. T. 1: Facsímil del Códice j.b.2 de El Escorial.

T = Fidalgo Francisco, Elvira (ed.) (2011): Alfonso X el Sabio. Las Cantigas de Santa María: Códice Rico, Ms. T-I-1, Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. 3 vols. Madrid: Patrimonio Nacional / Testimonio.

F = Afonso X o Sabio (1989-1991): Cantigas de Santa Maria. T.I. Edición facsímil del códice B.R. 20 de la Biblioteca Nazionale Centrale de Florencia: siglo XIII. Madrid: Edilán.

Hernández Serna, Joaquín (1993): Cantigas de Santa María: Códice B.R. 20 de Florencia: estudio, transcripción, situación y variantes. Murcia: Universidad.

Recursos en rede. Edici´óns dixitais

Askins, Arthur L-F. (dir.) (1997-): BITAGAP (Bibliografia de textos antigos galegos e portugueses). Berkeley: The Bancroft Library. University of California.

Brea, Mercedes e Pilar Lorenzo Grandín (dirs.) (2019):

Domingues, José (coord.) (2012-): CLIMA. Corpus legislativo da Idade Media anotado. Porto: Universidade Lusíada.

González Seoane, Ernesto (coord.) (2006-2018): Dicionario de dicionarios do galego medieval. Vigo: Seminario de Lingüística Informática - Grupo TALG / Instituto da Lingua Galega.

Ferreiro, Manuel (dir.) (2014-): Glosario da poesía medieval profana galego-portuguesa. A Coruña: Universidade.

Ferreiro, Manuel (dir.) (2018-): Universo Cantigas. Edición crítica da poesía medieval galego-portuguesa. A Coruña: Universidade.

Lopes, Graça Videira, Manuel Pedro Ferreira [et al.] (2011-): Projeto littera. Cantigas medievais galego-portuguesas. Lisboa: Instituto de Estudos Medievais, FCSH/NOVA.

Reis, António Matos (s.d.): Forais extensos. [Viana do Castelo]: [edición do autor]

Varela Barreiro, Xavier (dir.) (2007-): Tesouro medieval informatizado da lingua galega 2.1. (TMILG). Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega.

Xavier, María Francisca (dir.) (2002-): Corpus informatizado do português medieval, o CIPM. Lisboa: Universidade Nova.

Outros textos e documentos. Edicións e estudos

Ailenii, Simona (2009): “O arquétipo da tradução portuguesa da Estoire del Saint Graal à luz de um testemunho recente”, Revista Galega de Filoloxía 10, 11-38.

Alarcão, Jorge de e Luís Carlos Amaral (1986): Livro das campainhas. Códice da segunda metade do século XIV. Mosteiro de São Salvador de Grijó. Vila Nova de Gaia: Câmara municipal.

Ali, Manuel Said (1966): Gramática histórica da língua portuguesa (6ª edición). São Paulo: Melhoramentos.

Almeida, Maria L. Alves Ferreira de (1992): Foral e foros da Guarda. Edição e estudo linguístico do manuscrito português. Viseu: Universidade Católica Portuguesa. Trabalho de síntese elaborado no âmbito de História da Língua Portuguesa para as Provas de Aptidão Pedagógica e Capacidade Científica.

Álvarez, Rosario (1994): “As formas de dativo e a expresión do número no galego medieval”,Verba 21, 133-166.

Álvarez, Rosario e Xosé Xove (1998): “Lingua e variación dialectal na Crónica Xeral Galega”, en D. Kremer (ed.), Homenaxe a Ramón Lorenzo. Vigo: Galaxia, I, 29-58.

Álvarez, Rosario e Xosé Xove (2002): Gramática da lingua galega. Vigo: Galaxia.

Andrade, Amélia Aguiar e Luís Krus (dirs.) (2000): Valdevez medieval. Documentos I (950-1299). Arcos de Valdevez: Câmara municipal. [Valdevez].

Azevedo, Pedro A. (2003): Livro dos bens de D. João de Portel. Cartulario do seculo XIII. Lisboa: Colibri. [LBJPortel].

Boullón, Ana I. e Henrique Monteagudo (2009): De verbo a verbo. Documentos en galego anteriores a 1260. Santiago de Compostela: Universidade.

Brissos, Fernando J. Costa (2011): Linguagem do sueste da Beira no tempo e no espaço. Lisboa: Universidade. Dissertação de doutoramento inédita. [Castelo Branco].

Brocardo, Teresa (2006): Livro de linhagens do Conde D. Pedro. Edição do fragmento manuscrito da Biblioteca da Ajuda (século XIV). Lisboa: Imprensa Nacional / Casa da Moeda.

Cardeira, Esperança (2005): Entre o português antigo e o português clássico. Lisboa: Imprensa Nacional / Casa da Moeda.

Carvalho, Maria J. (1996): Do português arcaico ao português moderno. Contributos para uma nova proposta de periodização. Coimbra: Universidade. Dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Letras.

Carvalho, Maria J. (2005): “On the origin of the final unstressed [i] in Brazilian and other varieties of Portuguese. New evidence in an enduring debate”, en Jens Erik Mogensen, Eva Skafte Jensen, Michael Fortescue e Lene Schøsler (eds.), Historical linguistics 2003. Selected papers from the 16th International Conference on Historical Linguistics (Copenhagen, 11-15th August 2003). Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 47-60.

Carvalho, Maria J. (2017): Documentação medieval do mosteiro de Santa Maria de Alcobaça. Edição, com introdução e notas de aparato crítico. Verba. Anexo 74. Santiago de Compostela: Universidade. [Alcobaça].

Castro, Ivo (2004): Introdução à história do português. Lisboa: Colibri.

Cepeda, Isabel Vilares (1995): Bibliografia da prosa medieval em língua portuguesa. Lisboa: Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro.

Cintra, Luís F. Lindley (1984): A linguagem dos foros de Castelo Rodrigo: seu confronto com a dos foros de Alfaiates, Castelo Bom, Castelo Melhor, Coria, Cáceres e Usagre: contribuição para o estudo do leonês e do galego-português do século XIII. [Lisboa]: Imprensa Nacional / Casa da Moeda.

Coelho, Maria Helena da Cruz e Maria do Rosário Barbosa Morujão (1999): Forais e Foros da Guarda. A Guarda: Câmara municipal.

Costa, Ana L. Pereira e Maria O. Rodrigues Santana (2006): “Documentação foraleira dionisina de alguns concelhos do Alto Trás-os-Montes”, Revista Galega de Filoloxía 7, 117-141.

Dias, Aida Fernanda (2003-2006): “A matéria da Bretanha em Portugal: relevância de um fragmento pergamináceo”, Revista Portuguesa de Filologia 25, 145-222.

Dias, Epiphanio da Silva (1970): Sintaxe histórica portuguesa (5ª edición). Porto: Livraria Clássica.

Dias, João J. Alves, António H. de Oliveira Marques e Teresa F. Rodrigues (1987): Álbum de Paleografia. Lisboa: Estampa. [APal].

Domingues, José e Pedro Pinto (2015): “Os foros extensos na Idade Média em Portugal”, Revista de Estudios Histórico-Jurídicos 37, 153-174.

Fernández Rei, Francisco (1990): Dialectoloxía da lingua galega. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Ferreira, José de Azevedo (1980): Alphonse X. Primeyra Partida. Édition et étude. Braga: Instituto Nacional de Investigação Científica.

Ferreira, José de Azevedo (1987): Afonso X. Foro Real. 2 vols. Lisboa: Instituto Nacional de Investigação Científica.

Ferreira, José de Azevedo (1993a): “Flores de Direito”, en Lanciani/Tavani 1993: 278-279.

Ferreira, José de Azevedo (1993b): “Foro Real”, en Lanciani/Tavani 1993: 281.

Ferreira, José de Azevedo (1993c): “Partidas”, en Lanciani/Tavani 1993: 511-512.

Ferreira, José de Azevedo (2001): Estudos de história da língua portuguesa. Obra dispersa. Braga: Universidade do Minho / Centro de Estudos Humanísticos.

Gomes, Saul António (1988): “Documentos medievais de Santa Cruz de Coimbra”, Estudos Medievais 9, 3-167. [DRCoimbra].

Gomes, Saul António (2013): “A chancelaria régia de D. Dinis: Breves observações diplomáticas”, Fragmenta historica. Revista do Centro de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa 1, 9-38. [DDenis].

Herculano, Alexandre (1868): Portugaliae Monumenta Historica. Vol. III (2). Leges et consuetudines. Olisipone: Typis Academicis. [PMH].

Huber, Joseph (1986): Gramática do português antigo. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian.

Jorge, Ricardo, José C. Lopes e José Caldas (1967-1974): Corpvs codicvm latinorvm et portvgalensivm eorvm qvi in Archivo Mvnicipali Portvcalensi asservantvr antiqvissimorvm ivssv cvriae mvnicipalis editvm. Vol. VI: Livro 1º de pergaminhos, fasc. I e II; Livro 2º de pergaminhos, fasc. III, fasc. IV e V [Porto]: Câmara municipal, Gabinete de Historia da Cidade. [AMPorto I, AMPorto II].

Lanciani, Giulia e Giuseppe Tavani (coords.)(1993): Dicionário da literatura medieval galega e portuguesa. Lisboa: Caminho.

Lorenzo Gradín, Pilar e José A. Souto Cabo (coords.) (2001): Livro de Tristan e Livro de Merlin. Estudio, edición, notas e glosario. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

Lorenzo, Ramón (1975): “Gallego y portugués: algunas semejanzas y diferencias”, en Filología y didáctica hispánica. Homenaje al Profesor Hans-Karl Schneider. Hamburg: Helmut Buske, 155-175.

Lorenzo, Ramón (1975-1977): La traducción gallega de la Crónica General y de la Crónica de Castilla. 2 vols. Ourense: Instituto de Estudios Orensanos “Padre Feijoo”. [Crónicas].

Lorenzo, Ramón (1985): Crónica Troiana. A Coruña: Fundación Barrié de la Maza.

Lorenzo, Ramón (2004): Miragres de Santiago = Milagres de Santiago = Milagros de Santiago. 2 v. [Valencia]: Scriptorium Ediciones Limitadas.

Machado Filho, Américo V. Lopes (2008): Diálogos de São Gregório. Edição e estudo de um manuscrito medieval português. Salvador: Edufba.

Machado Filho, Américo V. Lopes (2009): Um «Flos Sanctorum» trecentista em português. Brasília: Universidade.

Machado Filho, Américo V. Lopes (2015): Diálogos de São Gregório. Edição semidiplomática. Bahia: Universidade Federal.

Maia, Clarinda de Azevedo (1986): História do galego-portugués. Estado lingüístico da Galiza e do Noroeste de Portugal do século XII ao século XVI (com referência á situação do galego moderno). Coimbra: Instituto Nacional de Investigação Científica. [HG-P].

Mariño Paz, Ramón (1998): Historia da lingua galega. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco.

Mariño Paz, Ramón (2009): “A vogal /i/ en posición átona final de palabra no galego medieval”, Revista de Filología Románica 26, 71-98.

Mariño Paz, Ramón (2017): Fonética e fonoloxía históricas da lingua galega. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Marques, António H. de Oliveira (1984): Chancelaria de D. Pedro I (1357-1367). Lisboa: Instituto Nacional de Investigação Científica.

Marques, António H. de Oliveira (1990-1992): Chancelarias Portuguesas. D. Afonso IV. 3 vols. Lisboa: Instituto Nacional de Investigação Científica / Centro de Estudos Históricos da Universidade Nova de Lisboa. [Afonso IV].

Marreiros, Rosa (2012): Chancelaria de D. Dinis. Livro II. Coimbra: Terra Ocre. [Livro 2º].

Martins, Ana M. (1994): Clíticos na história do português. Lisboa: Universidade. Dissertação de doutoramento inédita.

Martins, Ana M. (2001a): “Emergência e generalização do português escrito. De D. Afonso Henriques a D. Dinis”, en M. H. Mira Mateus (coord.), Caminhos do Português. Lisboa: Biblioteca Nacional, 23-71. [DPrim].

Martins, Ana M. (2001b): Documentos portugueses do noroeste e da região de Lisboa. Da produção primitiva ao século XVI. Lisboa: Imprensa Nacional / Casa da Moeda. [Dport].

Martins, Ana M. (2003-2006): “Para a história do vocalismo átono português: a propósito do testamento de Afonso II de 1214”, Revista Portuguesa de Filologia 25, 295-319.

Martins, Ana M. (2016): “Introdução: O português numa perspetiva diacrónica e comparativa”, en Ana Maria Martins e Ernestina Carrilho (eds.), Manual de linguística portuguesa. Berlin: De Gruyter Mouton, 1-39.

Mattos e Silva, Rosa V. (1989): Estruturas trecentistas. 2 vols. Lisboa: Imprensa Nacional / Casa da Moeda.

Mattos e Silva, Rosa V. (2008): O português arcaico. Uma aproximação. 2 vols. Lisboa: Imprensa Nacional / Casa da Moeda.

Mattoso, José (1980): “Introdução”, en José Mattoso (ed.), Livro de Linhagens do Conde don Pedro. 2 vols. Lisboa: Publicações da Academia das Ciências, I, 7-54.

Menéndez Pidal, Ramón (1999): Orígenes del español. Estado lingüístico de la Península Ibérica hasta el siglo XI. Madrid: Espasa.

Michaëlis de Vasconcellos, Carolina (1920): “Glossário do Cancioneiro da Ajuda”, Revista Lusitana 23, 1-95.

Monteagudo, Henrique (2008a): “Ortografía alfonsí? Para a análise grafemática dos testemuños poéticos en galego da segunda metade do século XIII”, en Manuel Ferreiro, Carlos P. Martínez Pereiro e Laura Tato Fontaíña (eds.), A edición da poesía trobadoresca en Galicia. A Coruña: Baía Edicións, 141-160.

Monteagudo, Henrique (2008b): Letras primeiras. O Foral do Burgo de Caldelas, os primordios da lírica trobadoresca e a emerxencia do galego escrito. A Coruña: Fundación Barrié de la Maza.

Monteagudo, Henrique (2012): “Galego, portugués e brasileiro no tempo. Achegas para unha diacronía comparada”, en Xoán C. Lagares e Henrique Monteagudo (orgs.), Galego e portugués brasileiro. História, variação e mudança. Rio de Janeiro: Universidade Federal Fluminense, 37-104.

Monteagudo, Henrique (2013): “«Cuita grand’e cuidado» (A 32) / «Coita grand’e coydado» (B 174). Estratigrafía da variación lingüística nos cancioneiros trobadorescos”, Boletín da Real Academia Galega 374, 207-299.

Monteagudo, Henrique (2015): “Variación scriptolingüística e estratigrafía comparada de A e B. Achegas á proto-tradición manuscrita dos cancioneiros galego-portugueses”, Diacrítica 29, 471-496.

Monteagudo, Henrique (2019a): “Variación scriptolingüística e tradición manuscrita da lírica trobadoresca: As variables e ”, en Ernestina Carrilho, Ana M. Martins, Sandra Pereira e João P. Silvestre (eds.), Estudos linguísticos e filológicos oferecidos a Ivo Castro. Lisboa: Centro de Linguística da Universidade de Lisboa, 859-959.

Monteagudo, Henrique (2019b): “Os pronomes tónicos oblicuos libres min e mí nos cancioneiros trobadorescos”, Revista Galega de Filoloxía 20, 91-118.

Mota, Jacira Andrade, Rosa Virginia Matos, Vera Lúcia Sampaio e Nelson Rossi (1965): Livro das Aves. [Rio de Janeiro]: Instituto Nacional do Livro. Ministério da Educação e Cultura.

Neto, Serafim da Silva (1956): Textos medievais portuguêses e seus problemas. Rio de Janeiro: Ministério de Educação e Cultura.

Nobiling, Oskar (2007 [1907]): “Acerca do texto e da interpretação do Cancioneiro da Ajuda”, en As cantigas de D. Joan Garcia de Guilhade e estudos dispersos. Niterói: Universidade Federal Fluminense, 173-218.

Nogueira, Bernardo Sá (2003): O Livro das lezírias d’El Rei Dom Dinis. Lisboa: Universidade. [Lezírias].

Nunes, José Joaquim (1975): Compêndio de gramática histórica portuguesa. Fonética e morfologia (8ª edición). Lisboa: Livraria Clássica.

Parkinson, Steven (ed.) (s.d.): Arquivo de textos notariais em português antigo, Oxford. Edición dixitalizada cedida polo editor ao Corpus informatizado do português medieval. [ATOX].

Pereira, Gabriel (1909): “Livro d’Alveitaria do mestre Giraldo”, Revista Lusitana XII, 1-60.

Pichel, Ricardo e Xavier Varela Barreiro (2017): “O fragmento galego-portugués do Livro de Tristam. Nova proposta cronolóxica e diatópica”, Madrygal. Revista de Estudios Gallegos 20, 159-214.

Pizarro, José A. de Sotto Mayor (2005): D. Dinis. Lisboa: Círculo de Leitores.

Ramos, Ana M. (2008): O cancioneiro de Ajuda. Confecção e escrita. 2 vols. Lisboa: Universidade. Dissertação de doutoramento inédita.

Río Riande, Maria G. del (2010): “El surgimiento de la prosa científica en Portugal: el Livro d’Alveitaria del Mestre Giraldo”, en Pierre Civil e Françoise Crémoux (eds.), Actas del XVI Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas. Nuevos caminos del hispanismo... Madrid: Iberoamericana.

Rodrigues, Maria C. Matias (1992): Dos costumes de Santarém. Lisboa: Universidade. Dissertação de mestrado, pro manuscrito.

Rodrigues, Maria C. Matias (1993): “Nova proposta de datação de três manuscritos medievais”, en Actas do IX Encontro da Associação Portuguesa de Linguística. Coimbra: Universidade, 363-376.

Rodríguez Guerra, Alexandre e Xavier Varela Barreiro (2007): “As grafías no Cancioneiro da Ajuda”, en Ana Isabel Boullón Agrelo (ed.), Na nosa lyngoage galega. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 473-556.

Soares, Lina M. Marques (2005): Foral antigo de Santarém. Edição crítica e estudo. Lisboa: Colibri.

Souto Cabo, José António (2008): Documentos galego-portugueses dos séculos XII e XIII. Monográfico nº 5 da Revista Galega de Filoloxía. A Coruña: Universidade. [DG-Port].

Stengaard, Birte (2003): “El uso libre de los pronombres personales tónicos oblicuos en el gallego-portugués medieval: características sintácticas e implicaciones diacrónicas”, en Fernando Sánchez Miret (ed.), Actas del XXIII Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románica. Tübingen: Max Niemeyer, vol. II, 425-433.

Viana, Mário (2002): “Um testemunho de direito consuetudinário (1281)”, Arquipélago. Historia (2ª série) 6, 399-415.

Williams, Edwin B. (1986): Do latim ao português. Rio de Janeiro: Tempo brasileiro.

Artigos máis lidos do(s) mesmo(s) autor(es)

1 2 > >>