Proposta de reforma das Normas Ortográficas e Morfolóxicas da Real Academia Galega (1970-1971), presentada por Ricardo Carballo Calero en 1979

Henrique Monteagudo

Resumo


No presente traballo dáse a coñecer a proposta articulada de reforma das Normas ortográficas e morfolóxicas da RAG presentada por Carballo á Academia en 1979, e reconstrúense os antecedentes e o curso da mesma, o que permite coñecer a evolución da posición de Ricardo Carballo Calero en relación coa codificación normativa do galego e supón unha nova achega á propia historia desta cuestión.


Palabras clave


Ricardo Carballo Calero; Real Academia Galega; Normas ortográficas e morfolóxicas

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 0
  • PDF: 0

Citas


Alonso Pintos, S. (2002). Para unha historia do estándar galego. As propostas do período 1966-1980. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Alonso Pintos, S. (2006). O proceso de codificación do galego moderno (1950-1980). [A Coruña]: Fundación Pedro Barrié de la Maza.

Carballo Calero, R. (1978a). Normas ortográficas e morfolóxicas. Grial, 59, 98-102.

Carballo Calero, R. (1978b). Novas bases para unha normalización lingüística. Grial, 59, 103-110.

Carballo Calero, R. (1979). Gramática elemental del gallego común. 7ª edición. Vigo: Galaxia.

Fernández Rei, F. (2003). Das Normas Ortográficas e Morfolóxicas do Idioma Galego da Real Academia Galega (1971) á proposta de modificación da normativa vixente (2001): trinta anos tecendo e destecendo. Galicia dende Salamanca, 4, 86-113.

Fernández Rei, F. (2018). A codificación do galego moderno. O papel do Instituto da Lingua Galega e da Real Academia Galega nese proceso. En: J. Giral Latorre e F. Nagore Laín, eds. Lenguas minoritarias en Europa y estandarización. Zaragoza: Universidad de Zaragoza, 77-112.

Real Academia Galega (1970). Normas ortográficas do idioma galego. A Cruña: Real Academia Galega.

Real Academia Galega (1971). Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego. A Cruña: Real Academia Galega.

Real Academia Galega (1977). Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego. 3ª edición. A Cruña: RAG.

Universidade de Santiago de Compostela (1977). Bases prá unificación das normas lingüísticas do galego. Madrid: Anaya.

Xunta de Galicia (1980). Normas ortográficas do idioma galego. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.
DOI: https://doi.org/10.32766/brag.381.801


Copyright (c) 2021 Boletín da Real Academia Galega

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega