Francisco Fernández del Riego, editor na resistencia ao franquismo

Descargas

Publicado

23-04-2024

Cómo citar

Dasilva, X. M. (2024) “Francisco Fernández del Riego, editor na resistencia ao franquismo”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (384), pp. 185–216. doi: 10.32766/brag.384.845.

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.384.845

Palabras clave:

Literatura galega, edición en galego, Francisco Fernández del Riego, Galaxia, censura franquista

Resumo

Neste artigo examínase a actividade editorial de Francisco Fernández del Riego no contexto adverso do período  franquista. Distínguense tres vertentes nesta parte significativa da súa biografía: 1º) o labor de editor literario, deseñando volumes colectivos e individuais como Escolma de poesía galega IV. Os contemporáneos (1955) e Obra completa (1959), de Ramón Cabanillas, entre outros; 2º) o labor de promotor editorial, impulsando a creación de obras fundamentais como Á lus do candil. Contos a carón do lume (1953), de Ánxel Fole, Merlín e familia (1955), de Álvaro Cunqueiro, Nimbos (1961), de Xosé M.ª Díaz Castro, Leria (1961), de Vicente Risco, ou Longa noite de pedra (1962), de Celso Emilio Ferreiro; e 3º) o labor de produtor editorial, axudando a que se publicasen libros tamén relevantes, tras superar as dificultades da censura, como A esmorga (1955, 1970) e Xente ao lonxe (1972), de Eduardo Blanco Amor, ou Vento ferido (1967), de Carlos Casares. Tras a análise dos títulos referidos, os cales viron a luz polo ímpeto de Fernández del Riego, enuméranse as principais virtudes do seu traballo como editor, entre as que destacan o compromiso, a laboriosidade, a perseveranza, a audacia e a xenerosidade.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Blanco Amor, Eduardo (1972). Memorias de un libro inédito. La Región. 8/I/1972, 3.

Cabarcos, Justo (1961). Diez años de la editorial Galaxia. La Noche. 8/III/1961, 8 e 7.

Calvo, Tucho (2003). Carlos Casares. O conto da vida. A Coruña: La Voz de Galicia.

Carballo Calero, Ricardo (1975). Todo é falar de Galicia. En: Homenaxe a Francisco Fernández del Riego. A Coruña: Imprenta Moret, 17-19.

Conde, Perfecto (2018). Conversas con Paco del Riego. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Cunqueiro, Álvaro (1956). Ángel Fole y sus cuentos. Vida Gallega. 713, 46-47.

Cunqueiro, Álvaro (1975). Un país pra un amigo. En: Homenaxe a Francisco Fernández del Riego. A Coruña: Imprenta Moret, 24-26.

Dasilva, Xosé Manuel (2009a). O que a censura cortou da obra de Ramón Cabanillas. Grial. 183, 142-147.

Dasilva, Xosé Manuel (2009b). As vicisitudes editoriais d’A esmorga. Grial. 184, 36-51.

Dasilva, Xosé Manuel (2010). Ramón Piñeiro e o Cancioeiro de Pokorny. Anatomía dun certame de tradución. Grial. 185, 111-123.

Dasilva, Xosé Manuel (2012). Compromiso lingüístico e autotradución en Álvaro Cunqueiro. Grial. 194, 94-103.

Dasilva, Xosé Manuel (2013). A prol dunha versión non censurada de Xente ao lonxe. Grial. 197, 118-133.

Dasilva, Xosé Manuel (2015). Achegas documentais para a biografía de Ramón Piñeiro. Boletín da Real Academia Galega. 376, 465-479.

Dasilva, Xosé Manuel (2017). Carlos Casares espreitado pola censura. Grial. 214, 128-135.

Dasilva, Xosé Manuel (2021). Vicente Risco perante a censura franquista: Leria, O porco de pé e La puerta de paja. Boletín Galego de Literatura. 58, 5-27.

Dasilva, Xosé Manuel (2023). Celso Emilio Ferreiro contra Francisco Fernández del Riego. Grial. 237, 24-29.

Del Arco (1960). Mano a mano. Álvaro Cunqueiro dice a Del Arco: “Confío en que mis libros hayan servido para que nuestra lengua antigua viva con la cabeza erguida varios siglos más”. La Noche. 18/II/1960, 8 e 7.

Díaz Pardo, Isaac (1993). Memoria de Blanco Amor. En: Gonzalo Allegue e Víctor F. Freixanes, eds. Eduardo Blanco-Amor, 1897-1979. Unha fotobiografía. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 8-17.

Dónega, Marino (1975). Carta debida. En: Homenaxe a Francisco Fernández del Riego. A Coruña: Imprenta Moret, 29-31.

Fernández del Riego, Francisco (1981). A vida e a obra dun gran fabulador. Grial. 72, 137-155.

Fernández del Riego, Francisco (1983). Ánxel Casal e o libro galego. Sada: Ediciós do Castro.

Fernández del Riego, Francisco (1990). O río do tempo. Unha historia vivida. Sada: Ediciós do Castro.

Fernández del Riego, Francisco (1991). Álvaro Cunqueiro e o seu mundo. Vigo: Ir Indo.

Fernández del Riego, Francisco (1996). A xeración Galaxia. Vigo: Galaxia.

Fernández del Riego, Francisco (2003). Camiño andado. Vigo: Galaxia.

Fernández del Riego, Francisco (2005). Pequena biografía dunha vella amizade. Anuario de Estudios Literarios Galegos. 17-23.

Fole, Ánxel (1987a). As cartas desde A Veiguiña. Grial. 95, 80-83.

Fole, Ánxel (1987b). Autoxuicio do autor dos contos de Á lus do candil. Grial. 95, 121.

Franco Grande, Xosé Luís (1975). As teimas de don Paco. En: Homenaxe a Francisco Fernández del Riego. A Coruña: Imprenta Moret, 34-36.

Freixanes, Víctor F. (2013). Pulmón e músculo. En: María Dolores Cabrera Iglesias e María Dolores Villanueva Gesteira, eds. Francisco Fernández del Riego. Vigo dende o corazón de Galicia. Vigo: Fundación Penzol / Galaxia, 56-59.

Freixanes, Víctor F. (2023). Francisco Fernández del Riego editor. En: Henrique Monteagudo e Xosé Manuel Salgado, eds. Día das Letras Galegas 2023. Francisco Fernández del Riego. Ao meu xeito rebelde. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 61-71.

García Bayón, Carlos (1960). Perfiles ilustres. El fantástico D. Álvaro. La Noche. 23/II/1960, 8.

Lapa, Manuel Rodrigues (2001). Cartas a Francisco Fernández del Riego sobre a cultura galega. Vigo: Galaxia.

Lorenzana, Salvador (1947). La cuestión editorial y el cultivo del idioma. La Noche. 30/IV/1947, 4 e 2.

Lorenzana, Salvador (1948a). Hacia la difusión de nuestros libros. La Noche. 30/I/1948, 4 e 2.

Lorenzana, Salvador (1948b). Sobre la cuestión de nuestro idioma. Prestigio literario y tradición cultural. La Noche. 17/V/1948, 6 e 3.

Lorenzana, Salvador (1949). La cuestión editorial en Galicia. La Noche. 4/XI/1949, 1.

Lorenzana, Salvador (1953). Limiar. En: Ánxel Fole, Á lus do candil. Contos a carón do lume. Vigo: Galaxia, 7-11.

Lorenzana, Salvador (1955). O sono sulagado. Poemas de Celso Emilio Ferreiro. La Noche. 21/V/1955, 3.

Lorenzana, Salvador (1959). La historia de tres esmorguistas. Faro de Vigo. 17/VI/1959, 1.

Lorenzana, Salvador (1970). Leria, por Vicente Risco. Grial. 30, 496-498.

Neira Vilas, Xosé (1995). Eduardo Blanco-Amor, dende Buenos Aires. Sada: Ediciós do Castro.

Otero Pedrayo, Ramón (1975). O amigo. En: Homenaxe a Francisco Fernández del Riego. A Coruña: Imprenta Moret, 65-66.

Piñeiro, Ramón (1972). Poetas gallegos de postguerra, por Basilio Losada. Grial. 35, 111-112.

Piñeiro, Ramón (1974). O libro que nos debe Ánxel Fole. En: Olladas no futuro. Vigo: Galaxia, 11-13.

Piñeiro, Ramón (1975). Sabémolo todos. En: Homenaxe a Francisco Fernández del Riego. A Coruña: Imprenta Moret, 71-73.

Piñeiro, Ramón e Losada, Basilio (2009). Do sentimento á conciencia de Galicia. Correspondencia (1961-1984). Santiago de Compostela / Vigo: Xunta de Galicia / Galaxia.

Sen sinatura (1955). Noticias de artes y de letras. Cunqueiro otra vez. El Pueblo Gallego. 30/XII/1955, 8.

Sen sinatura (1961). Poesía gallega. Faro de Vigo. 25/VI/1961, 9.

Sen sinatura (1968). Paco del Miedo. Galicia. Órgano de la Agrupación Galicia. 2.

Seoane, Luis (1975). Agradecemento a del Riego. En: Homenaxe a Francisco Fernández del Riego. A Coruña: Imprenta Moret, 74-66.

Tourón (1956). Álvaro Cunqueiro. El Pueblo Gallego. 15/IV/1956, 3.

Villanueva Gesteira, María Dolores (2015). A Editorial Galaxia: proxecto e traxectoria 1950-1963. Tese de doutoramento. Universidade de Santiago de Compostela.