Carlos Casares e a tradución como ponte intercultural

Descargas

Publicado

24-11-2017

Cómo citar

Dasilva, X. M. (2017) “Carlos Casares e a tradución como ponte intercultural”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (378), pp. 393–409. doi: 10.32766/brag.378.699.

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

  • Xosé Manuel Dasilva

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.378.699

Palabras clave:

Carlos Casares, literatura galega, tradución, autotradución, comunicación intercultural

Resumo

Neste artigo abórdase o esforzo permanente de Carlos Casares por estender redes de relacións con outras culturas desde o espazo galego. Analízase o contacto que propuxo co ámbito lusófono e a introdución da literatura galega que impulsou no Estado español, así como a comunicación que promoveu con outros ámbitos xeográficos. Alén diso, revísase a proxección da súa obra en diferentes idiomas, sinalándose un certo desaxuste entre a presenza internacional de Casares como intelectual e o número de versións dos seus libros. Por último, é obxecto de consideración o labor de Casares no eido da autotradución.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Alcalá, Xavier (2017): “En gallego para el mundo. Los sueños de un escritor”, Brit Es Magazine 21/IX/2017.

Alfaya, Javier (1997): “Deus sentado nun sillón azul (Dios sentado en un sillón azul)”, Ínsula 607, 21-22.

Araguas, Vicente (1997): “Razón de violencia”, Revista de Libros 5.

Carballa, Xan (1991): “Escritores e intelectuais galegos poñen en cuestión a decisión de Alfredo Conde”, A Nosa Terra 460, 17.

Carballa, Xan (1996): “Carlos Casares”, A Nosa Terra 720, 12-13.

Casares, Carlos (1972a): “Carta abierta a Alianza Editorial”, Grial 38, 487-490.

Casares, Carlos (1972b): “Una antología ilegible”, Triunfo 529, 18/XI/1972.

Casares, Carlos (1972c): “La antología esa”, La Región 2/IX/1972.

Casares, Carlos (1976): “Acuse de recibo”, La Voz de Galicia 7/XI/1976.

Casares, Carlos (1979): “Saír do illamento”, La Voz de Galicia 26/VIII/1979.

Casares, Carlos (1981): “A situación da literatura galega é insostible”, La Voz de Galicia 15/I/1981.

Casares, Carlos (1983): “Poetas contemporáneos europeos en galego”, La Voz de Galicia 27/I/1983.

Casares, Carlos (1988): “Galleguismos en Los pazos de Ulloa”, en Marina Mayoral, Ricardo Gullón [et al.] (eds.), Estudios sobre “Los pazos de Ulloa”. Madrid: Ediciones Cátedra, 129-139.

Casares, Carlos (1990): “Cela, Galicia y galleguismos”, Ínsula 518-519, 15-16.

Casares, Carlos (1992a): “Traductor”, La Voz de Galicia 27/II/1992.

Casares, Carlos (1992b): “Unha tradución”, La Voz de Galicia 15/X/1992.

Casares, Carlos (1994): “Pensando en Miguel Torga”, La Voz de Galicia 14/X/1994.

Casares, Carlos (1995): “Valle-Inclán: entre la arbitrariedad y el absurdo”, Primer Acto 257, 20-23.

Casares, Carlos (1996): “Los artificios de la literatura”, Clarín 6, 3-7.

Casares, Carlos (1998a): “O día que me regalaron a Miguel Torga”, en Un país de palabras. Vigo: Galaxia, [25]-33.

Casares, Carlos (1998b): “Un inventor de paisaxes”, en Un país de palabras. Vigo: Galaxia, 153-164.

Casares, Carlos (2017a): “De Lisboa a Berlín, pasando por Moscú. Crónica sentimental”, en Henrique Monteagudo (ed.), O expreso da literatura e outros ensaios. Vigo: Galaxia, 23-38.

Casares, Carlos (2017b): A cultura galega no século XX. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega.

Castro, Luísa (2002a): “Carlos Casares todavía”, Quimera. Revista de Literatura 217, 13.

Castro, Luísa (2002b): “La mente imperfecta”, ABC 13/III/2002.

Conte, Rafael (1997): “Dios sentado en un sillón azul”, ABC 28/III/1997.

Dasilva, Xosé Manuel (2013): Estudios sobre la autotraducción en el espacio ibérico. Bern: Peter Lang.

Dasilva, Xosé Manuel (2016): “En torno al concepto de semiautotraducción”, Quaderns. Revista de traducció 23, 15-35.

Dasilva, Xosé Manuel (2017a): “Carlos Casares espreitado pola censura”, Grial 214, 128-135.

Dasilva, Xosé Manuel (2017b): “A proxección internacional da obra de Carlos Casares”, en Luís Cochón, Luís Alonso Girgado e Laura Piñeiro Pais (eds.), Carlos Casares: homenaxe. De amicitia. Cadernos Ramón Piñeiro 37. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 133-137.

Fernández Ferreiro, José (1975): “Un best-seller gallego”, ABC 2/XII/1975.

Fernández Vázquez, Mar (2015): “Las traducciones de Carlos Casares para la editorial Argos Vergara”, Mediazioni 17, 1-13.

Ferreiro, Celso Emilio (1979): “O principiño”, ABC 5/IV/1979.

Fortes, Belén (2002): “Carlos Casares. Palabra de escritor”, Tempos Novos 56, 60-65.

Freixanes, Víctor F. (1976): Unha ducia de galegos. Vigo: Galaxia.

Freixanes, Víctor F. (2002): “Memoria de editor”, Quimera. Revista de Literatura 217, 20-23.

Freixanes, Víctor F. (2004): “El futuro es posible (a lo mejor)”, en III Congreso Internacional de la Lengua Española. Identidad lingüística y globalización. Madrid: Instituto Cervantes.

Freixanes, Víctor F. (2005): “Dietario dun escritor nos xornais”, en Carlos Casares, Á marxe. 1992. Obra xornalística I. Vigo: Galaxia, 9-15.

Freixanes, Víctor F. (2011): “Carlos Casares”, La Voz de Galicia 28/VIII/2011.

Freixanes, Víctor F. (2017): “As Españas de Manuel Andújar”, La Voz de Galicia 1/X/2017.

Luca de Tena, Gustavo (1996): “Galego e portugués, entre a tradución e a leitura directa”, A Nosa Terra 752, 21.

Miguel, E. G. (1984): “Hoy termina el simposio cultural de Salamanca”, ABC 31/III/1984.

Monteagudo, Henrique (2017): Carlos Casares. Un contador de historias. Vigo: Galaxia.

Moutinho, José Viale (2004): “A alegría de o escoitar”, en Xan Carballa e Damián Villalaín (eds.), Carlos Casares. Os amigos, as imaxes, as palabras. Vigo: Promocións Culturais Galegas - Fundación Carlos Casares, 119-128.

Outeiriño, Maribel (1979): “Carlos Casares: historia de un joven académico”, La Región 17/VI/1979.

Pena Presas, Montse (2007): “Carlos Casares, tradutor diverso e editor entregado de literatura infantil e xuvenil”, Anuario de Estudos Literarios Galegos 2007, 68-73.

Porteiro, María Xosé e Xosé Antonio Perozo (2017): “Que poden ler os rapaces de 15 ou 16 anos? Conversa con Carlos Casares (1980)”, Grial 213, 70-75.

Rábade Paredes, Xesús (2017): “Tradutor de Casares”, en Luís Cochón, Luís Alonso Girgado e Laura Piñeiro Pais (eds.), Carlos Casares: homenaxe. De amicitia. Cadernos Ramón Piñeiro 37. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 359-361.

Riera, Miguel (1997): “De lenguas, tradiciones literarias y otros griales. Entrevista a Carlos Casares”, Quimera. Revista de Literatura 158-159, 69-74.

Sen firma (1991): “Carlos Casares continúa sorprendido por la decisión de Alfredo Conde de escribir en castellano”, La Voz de Galicia 10/I/1991.

Soutullo, Xosé Manuel (2017): “Lembranza do editor”, en Luís Cochón, Luís Alonso Girgado e Laura Piñeiro Pais (eds.), Carlos Casares: homenaxe. De amicitia. Cadernos Ramón Piñeiro 37. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 407-413.

Torga, Miguel (1987): Diário XIV. Coimbra: Gráficas Coimbra.

Toro, Suso de (2002): “Carlos Casares”, en Luis García Jambrina (coord.), Encuentros de Encuentros. Verines 1985-2002. Homenaje a Carlos Casares. Pendueles: Dirección General de Política e Industrias Culturales y del Libro / Universidad de Salamanca.

Toro, Suso de (2012): “Son dez anos, custa lembrar”, El País 15/III/2012.

Torrente Ballester, Gonzalo (1981): “Prólogo”, en Carlos Casares, Ilustrísima. Barcelona: Luis de Caralt Editor, 9-16.

Vilavedra, Dolores (2000): “O discurso metaliterario galego nos 80 e nos 90”, en Sobre narrativa galega contemporánea. Vigo: Galaxia, 27-43; traballo antes publicado en Rosario Álvarez Blanco e Dolores Vilavedra (coords.), Cinguidos por unha arela común. Homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero, t. II. Santiago de Compostela: Universidade, 1999, 1563-1575.

Villalaín, Damián (2017): “Carlos Casares, unha obra e un estilo”, Tempos Novos 240, 66-69.

Villanueva Gesteira, María Dolores (2017): “Un editor para Galaxia”, Tempos Novos 240, 84-85.

VV.AA. (2003): Catálogo de obras literarias en lingua galega traducidas a outros idiomas. Unha primeira achega. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega.