Baixo o peito da ferida: da Colección Benito Soto a Olga

Ana Acuña

Resumo


Este artigo recolle a intervención pronunciada na celebración dos 70 anos da colección Benito Soto e nela preténdese relacionar a colección poética de 1949 coa colección Hipocampo Amigo (1992) e a revista Olga (2016) a través do fío común do editor. Neste sentido, consideramos que se pode extrapolar á colección Benito Soto unha frase de don Ramón Otero Pedrayo dedicada á revista Nós, pois esta foi o “camiño dunha xuventude” e os seus sucesores (Hipocampo Amigo e Olga) foron o “consolo dunha vellez”. Por limitacións de tempo dedicarase máis atención á colección de 1949 con breves alusións á Pontevedra do momento, aos e ás poetas de Benito Soto, aos temas dos poemarios, á recepción dos orixinais...

Palabras clave


Colección Benito Soto; colección Hipocampo Amigo; revista Olga; Sabino Torres

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 93
  • PDF: 18

Citas


Acuña, Ana (2012): “A revista Litoral e a autonomía do campo literario galego”, Madrygal. Revista de Estudios Gallegos 15, 13-22.

Alcantarilla, Ricardo (2001): “Entrevista a Sabino Torres, poeta e editor”, Madrygal. Revista de Estudios Gallegos 4, 183-190.

Alonso Montero, Xesús (2016): “Sabino Torres, Antonio Machado e Minerva Loureiro Alemparte”, Olga. Revista de Poesía Galega en Madrid 2, 11-12.

Álvarez Negreira, Emilio (1991): “Evocación”, en La colección Benito Soto: Poesía. Pontevedra: Deputación, sen paxinar.

Araguas, Vicente (2016): “Esta por ti, Sabino”, Olga. Revista de Poesía Galega en Madrid 2, 3-4.

Cuesta, Josefina (2014): “Una aproximación a las memorias”, en Ana Acuña (ed.), Letras nómades. Experiencias da mobilidade feminina na literatura galega. Berlin: Frank & Timme, 17-44.

Mejía Ruiz, Carmen (2014): “Sabino Torres Ferrer e a súa paixón polas coleccións: Benito Soto e Hipocampo Amigo”, Madrygal. Revista de Estudios Gallegos 17, 173-175.

Otero Pedrayo, Ramón (1995): “A revista Nós”, en Homenaxe á Revista Nós no seu 75 aniversario. Santiago de Compostela/Trasalba: Consello da Cultura Galega/Fundación Otero Pedrayo. [Casete coa locución pronunciada por Ramón Otero Pedrayo en Ourense o 12 de novembro de 1970].

Seoane, Luís (1951): “Carta de Luís Seoane a Francisco Fernández del Riego”, en Fondo Fundación Luís Seoane. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega http://consellodacultura.gal/fondos_documentais/epistolarios/epistola.php?id=340&epistolario=1651

Torres Ferrer, Sabino (1991): “Onde se conta como foi o nacemento da Colección «Benito Soto» e canto lle aconteceu ata a súa desaparición”, en La colección Benito Soto: Poesía. Pontevedra: Deputación, sen paxinar. Tamén dispoñible en http://www.poesiagalega.org/uploads/media/torres_ferrer_1990_benito_soto.pdf

Torres Ferrer, Sabino (2000): “A colección Benito Soto”, Madrygal. Revista de Estudios Gallegos 3, 105-112.
DOI: https://doi.org/10.32766/brag.380.772


Copyright (c) 2020 Boletín da Real Academia Galega

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega