Valentín Paz-Andrade e a escola poética pontevedresa

Descargas

Publicado

13-11-2012

Cómo citar

Acuña, A. (2012) “Valentín Paz-Andrade e a escola poética pontevedresa”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (373), pp. 225–243. doi: 10.32766/brag.373.410.

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

  • Ana Acuña

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.373.410

Palabras clave:

Valentín Paz-Andrade, escola poética pontevedresa, literatura galega, Juan Bautista Andrade, Xoán Manuel Pintos

Resumo

En primeiro lugar, analízase a presenza de Pontevedra e dos pontevedreses na obra de Valentín Paz-Andrade; en segundo lugar, valórase a pertenza de Paz-Andrade a unha escola poética pontevedresa (cuxo punto de partida se sitúa en Xoán Manuel Pintos) e, por último, alúdese aos estudos de Valentín Paz-Andrade sobre a literatura galega.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Abilleira, Xosé e Ana Acuña (2011): Roteiro Xoán Manuel Pintos. Pontevedra: Concello de Pontevedra.

Acuña, Ana, Carme Blanco Ramos, Eloi Gestido de la Torres e Xosé Abilleira Sanmartín (2007): Pontevedra literaria. Pontevedra: Concello de Pontevedra e Fundación CaixaGalicia.

Alonso Girgado, Luís (1998): “Introducción” en Xoán Vidal Martínez: Poemas galegos. Santiago de Compostela: Follas Novas, 9-23.

Álvarez Blázquez, Xosé María (2008): “Arco da vella”, en Os poetas galegos (1936). Antoloxía consultada de Xosé Filgueira Valverde. Pontevedra: Museo de Pontevedra/Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 305-313.

Andrade, Juan Bautista (1915): Al amor del terruño. Barcelona: Manuel Marín editor.

Andrade, Juan Bautista (1922): “Enfoques”, Galicia 2, 1.

Andrade, Juan Bautista (1930): Diana de gaita. Madrid: Espasa Calpe.

Blanco Amor, Eduardo (1967): “Prólogo” en La anunciación de Valle-Inclán. Buenos Aires: Losada, 7-15.

Calvo, Tucho (2011): Valentín Paz Andrade, a memoria do século XX. Cesuras: Biblos Clube de Lectores.

Carballa, Xan (2010): “Valentín Paz Andrade, un corazón de xornalista”, en Xornalistas con opinión 2. Vinte biografías. Vigo: Editorial Galaxia, 195-208.

Carballo Calero, Ricardo (1981 [1962]): Historia da literatura galega contemporánea. Vigo: Editorial Galaxia.

Carballo Calero, Ricardo (1982): Libros e autores galegos. Século XX. A Coruña: Fundación Barrié de la Maza.

Carballo Calero, Ricardo (1989): Estudos e ensaios sobre literatura galega. A Coruña: Ediciós do Castro.

Casas Arturo (2000): “A poesía galega entre 1916 e 1936”, en O século XX: a literatura anterior á Guerra Civil. A Coruña: Hércules Ediciones, 85-213.

Castro Voces, Antonio (2001): “Aproximación á figura histórica de D. Valentín Paz-Andrade (1898-1987)”, Cadernos do Instituto de Estudos Valdeorreses 10, 83-118.

Correa Calderón, Evaristo (1929): Índice de utopías gallegas. Madrid: Compañía Iberoamericana de Publicaciones.

Domínguez Alberte, Xoán Carlos (2005): “A poesía do desterro de Valentín Paz-Andrade e outros textos”, en Actas do II Congreso Manuel Luís Acuña. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 23-42.

Domínguez Alberte, Xoán Carlos (2009): “A montaña na poesía de Valentín Paz Andrade”, A Trabe de Ouro 78, 249-263.

Domínguez Alberte, Xoán Carlos (2012): “A produción literaria ourensá de Valentín Paz Andrade”, Raigame 36, 59-63.

Fernández del Riego, Francisco (1997): “Paz-Andrade no mundo das letras”, en O legado xornalístico de Valentín Paz Andrade. A Coruña: La Voz de Galicia, 109-111.

Freixanes, Víctor F. (2012): “Paz-Andrade. Lembranza do xornalista”, en Valentín Paz Andrade. Galiza como tarefa. A Coruña: Fundación Luís Seoane, 41-45.

Fernández Teixeiro, Manuel María (1996): “Poetas entre a tradición e a modernidade. Luís Amado Carballo e a súa escola poética”, en Historia da Literatura Galega, Vigo: A Nosa Terra/AS-PG 3, 865-869.

Ferreiro Fente, Gregorio (2006): “Valentín Paz Andrade: poemas escritos na guerra”, en Guerra Civil e literatura galega (1936-1939). Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 63-69.

Filgueira Valverde, Xosé (1991): “Valentín Paz Andrade na cultura galega”, en Homenaje a Valentín Paz Andrade. Pontevedra: Diputación Provincial, 25-33.

Fortes, Xosé (1995): Pontevedra en el espejo del tiempo. Pontevedra: Caixanova.

González Alegre, Ramón (1954): Poesía gallega contemporánea. Ensayo sobre literatura gallega. Pontevedra: Gráficas Torres.

González Alegre, Ramón (1965): Por entre el arpa y la saudade. Viajes gallegos. Vigo: Ediciones A.B.

Homenaje al poeta Juan Bautista Andrade. Pontevedra: Artes gráficas Faro de Vigo, 1956.

Méndez Ferrín, Xosé Luís (1970): “Prólogo”, en Luís Amado Carballo. Obras en prosa e verso. Vigo: Edicións Castrelos, 7-15.

Méndez Ferrín, Xosé Luís (1990 [1984]): De Pondal a Novoneyra. Vigo: Edición Xerais de Galicia.

Paz-Andrade, Alfonso (1997): “Un home pouco común”, en O legado xornalístico de Valentín Paz Andrade. A Coruña: La Voz de Galicia, 121-125.

Paz-Andrade, Valentín (1922a): “El porvenir de Vigo en el porvenir de Galicia”, Galicia, 5. Reproducido en Xornalistas con opinión 2. Escolma de textos. Vigo: Editorial Galaxia, 2010, 199-200.

Paz-Andrade, Valentín (1922b): “O símbolo do árbore” e “O pino de Beni-Hassan”, Alborada, número extraordinario. Edición facsímile. Barcelona: Sotelo Blanco, 1990, 97-100.

Paz-Andrade, Valentín (1950): “Castelao. El hombre y el artista”, La Noche Suplemento del sábado 14.

Paz-Andrade, Valentín (1951a): “El agua, la tierra y el vino”, Mundo Gallego 1, 7-8.

Paz-Andrade, Valentín (1951b): “O home e o poeta en Curros”, Lar 213, 35 e 38.

Paz-Andrade, Valentín (1951c): “A voz de Curros”, Tapal 5, 25.

Paz-Andrade, Valentín (1955a): “Galicia, el hombre y la mar”, Galicia Emigrante, 16-17.

Paz-Andrade, Valentín (1955b): “Estampa económica de Valdeorras”, Valdeorras, 3-4.

Paz-Andrade, Valentín (1957): “Estampa económica de Valdeorras”, Galicia Emigrante, 16-17.

Paz-Andrade, Valentín (1959): Galicia como tarea. Buenos Aires: Ediciones Galicia del Centro Gallego de Buenos Aires.

Paz-Andrade, Valentín (1964): “As formas vivas da paisaxe”, Grial 3, 95-98.

Paz-Andrade, Valentín (1967): La anunciación de Valle Inclán. Buenos Aires: Losada.

Paz-Andrade, Valentín (1971): “A fonte da Ferrería”, Nodales, s.p.

Paz-Andrade, Valentín (1975a): “Castelao, con Pontevedra ao fondo”, Grial 47, 102-107.

Paz-Andrade, Valentín (1975b): “Galiza, Pintos e Castelao”, Galicia 604, 100-101.

Paz-Andrade, Valentín (1976): “Cabanillas e Curros”, La Voz de Galicia, 16 de maio. Reproducido en O legado xornalístico de Valentín Paz Andrade. A Coruña: La Voz de Galicia, 1997, 63-67.

Paz-Andrade, Valentín (1979): “Vidas converxentes e mortes paralelas”, Grial 65, 311-319.

Paz-Andrade, Valentín (1980): “A Escola da Fillagosa”, Faro de Vigo, 5 de setembro, 24.

Paz-Andrade, Valentín (1982): Castelao na luz e na sombra. Sada: Ediciós do Castro.

Paz-Andrade, Valentín (1985): Galicia lavra a sua imagen. Sada: Ediciós do Castro.

Paz-Andrade, Valentín (1989): “Líneas de afinidad entre Valle-Inclán y Castelao”, en Simposio internacional sobre Valle-Inclán. Madrid: Ministerio de Cultura, 251-255.

Paz-Andrade, Valentín (1993): “Perpectiva e contrapunto da obra de Blanco Amor”, A Nosa Terra 3, 7-11.

Paz-Andrade, Valentín (1997): Epistolario. Sada: Ediciós do Castro. Edición ao coidado de Charo Portela e Isaac Díaz Pardo.

Paz-Andrade, Valentín (1999): “Os pontevedreses que Pontevedra esquece”, Nodales, 50.

Paz-Andrade, Valentín (2012): Poesía completa. Vigo: Edición Xerais de Galicia. Ed. Gregorio Ferreiro Fente.

Pena, Xosé Ramón (1982): Luis Amado Carballo. A Coruña: Nós.

Pena, Xosé Ramón (1996): Manuel Antonio e a vangarda. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco Edicións.

Portas Ferro, Xesús (2012): “Unhas sondaxes en Valentín Paz Andrade”, Encrucillada 177, 47-63.

Portela, Charo (1998): Valentín Paz Andrade: escritor, xornalista e poeta, avogado, político e empresario. Vigo: Ir Indo Editorial.

Rey Romero, Faustino (1953): “Juan Bautista Andrade fundador de la escuela lírica pontevedresa”, Faro de Vigo, número especial conmemorativo do centenario, 211.

Valcárcel, Xulio (2012): “Valentín Paz-Andrade, escritor”, en Valentín Paz Andrade. Galiza como tarefa. A Coruña: Fundación Luís Seoane, 101-105.

Varela Jácome, Benito (1953): Poetas gallegos. (Las mejores poesías). Santiago de Compostela: Porto y Cía Editores.

Vidal Caramés, Aurora (2009): Páxinas da memoria. Pontevedra: El Taller del Poeta.

Vidal Martínez, Xoán (1956): Los senderos inútiles. A Coruña: Ediciones Alborada. (1986): Voz y memoria. (Antología poética). A Coruña: Ediciones Alborada.