A paisaxe na obra de Antonio Fraguas

Francisco Díaz-Fierros Viqueira

Resumo


Os traballos de Fraguas sobre a paisaxe realízanse fundamentalmente na década dos cincuenta do pasado século. Neles amósase como un fiel seguidor das teorías de Otero Pedrayo como xeógrafo, pero presentando tamén características propias ben diferenciadas. Destacarían a preocupación polas pegadas do home na paisaxe, sobre todo nos ambientes campesiños, a recreación dos pequenos detalles e as ilustracións literarias que as acompañan. Tamén mostra unha curiosa preocupación pola contemporaneidade nos seus traballos sobre as novas paisaxes das cidades e industrias, así como no cine.

Palabras clave


Antonio Fraguas; paisaxe; literatura; Ramón Otero Pedrayo

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 101
  • PDF: 38

Citas


Consello de Europa (2000): Convenio europeo da paisaxe. Florencia 20.X.2000. Strasbourg: Éditions du Conseil de l’Europe. Dispoñible en https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802f3fab

Díaz-Fierros, Francisco (2019): “A xeografía de Galicia de Antonio Fraguas”, en Luís Cochón e Justo Beramendi (eds.), Antonio Fraguas: laboris causa. Trigo limpo candeal. Cadernos Ramón Piñeiro XXXIX. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 171-181.

Eiras Roel, Antonio (2006): “O profesor Antonio Fraguas e as súas achegas á historiografía galega do século XX ”, en Carlos García Martínez, María Xosé Fernández Cerviño e Xosé Manuel González Reboredo (eds.), Antonio Fraguas Fraguas (1905-1999): un home que traballou sempre “por e pra Galicia”. Ofrenda no seu Centenario. Santiago de Compostela: Museo do Pobo Galego, [118]-145.

Fraguas, Antonio (1953): Geografía de Galicia. Santiago de Compostela: Porto y Cía.

Fraguas, Antonio (1957): “El paisaje del Ribero”, Vida Gallega 728/32, 4-5.

Fraguas, Antonio (1958a): “El paisaje en el cine. Posibilidades del paisaje gallego”, Vida Gallega 730/34, 20-21.

Fraguas, Antonio (1958b): “La perla de la ría”, Vida Gallega 732/36, 16-17.

Fraguas, Antonio (1958c): “El Miño y Orense”, Vida Gallega 735/39, 16-17.

Fraguas, Antonio (1958d): “De Lugo a Vigo por Lalín”, Vida Gallega 736/40, 20-23.

Fraguas, Antonio (1958e): “En torno a las rías de El Ferrol, Ares y La Coruña”, Vida Gallega 737/41, 8-11.

Fraguas, Antonio (1958f): “Caminos de Pontevedra”, Vida Gallega 738/42, 9-11.

Fraguas, Antonio (1958g): “La ronda por la muralla”, Vida Gallega 739/43, 8-9.

Fraguas, Antonio (1958h): “Paisaxe e historia nas conversas de D. Ramón Otero Pedrayo”, en Ramón Otero Pedrayo: a súa vida e a súa obra. Homaxe da Galicia Universal. Caracas: [Centro Galego], 15-17.

Fraguas, Antonio (1959a): “La mutación del paisaje”, Vida Gallega 742-743/46-47, 38-39.

Fraguas, Antonio (1959b): “Al comienzo de la Ría”, Vida Gallega 744/48, 20-21.

Fraguas, Antonio (1959c): “Paisaje de valle y de ribera”, Vida Gallega 745/49, 16-17.

Fraguas, Antonio (1959d): “De Bayona a Tuy por La Guardia”, Vida Gallega 746/50, 7-9.

Fraguas, Antonio (1959e): “Hacia el paisaje de las cumbres orensanas”, Vida Gallega 747/51, 7-9.

Fraguas, Antonio (1959f): “En torno a la Costa de la Muerte”, Vida Gallega 749/53, 15-17.

Fraguas, Antonio (1959g): “Tierras de Portugal”, Vida Gallega 752-753/56-57, 42-43.

Fraguas, Antonio (1960a): “El litoral lucense”, Vida Gallega 757/61, 4-5.

Fraguas, Antonio (1960b): “De Orense a Viana por Verín y La Gudiña”, Vida Gallega 758/62, 9-11.

Fraguas, Antonio (1960c): “En el noroeste galaico”, Vida Gallega 760/64, 20-21.

Fraguas, Antonio (1978a): “Geografía de un lugar”, en Miscelánea de Geografía de Galicia en Homenaje a Otero Pedrayo. Santiago de Compostela: Universidade, 85-102.

Fraguas, Antonio (1978b): “A Xeografía no Seminario de Estudos Galegos”, en Testemuñas e perspectivas en homenaxe so Seminario de Estudos Galegos. Sada: Ediciós do Castro, 39-46.

Guitián Rivera, Luis (2006): “A obra xeográfica de Don Antonio Fraguas”, en Carlos García Martínez, María Xosé Fernández Cerviño e Xosé Manuel González Reboredo (eds.), Antonio Fraguas Fraguas (1905-1999): un home que traballou sempre “por e pra Galicia”. Ofrenda no seu Centenario. Santiago de Compostela: Museo do Pobo Galego, 146-151.

Manteiga, Luis (1989): Lugares y caminos. Paisaje en Galicia. Sada: Ediciós do Castro.

Mata Olmo, Rafael e Concepción Sanz Herráiz (2003): Atlas de los paisajes de España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente.

Nogué (2010):

Schelle, Karl Gottlob (1802): Die spaziergänge, oder Die Kunst spazieren zu gehen. Leipzig: Martini Zerbst Kramer. (L’Art de se promener. Paris: Payot et Rivages, 1996. Trad. ao francés de Pierre Deshusses).
DOI: https://doi.org/10.32766/brag.380.759


Copyright (c) 2020 Boletín da Real Academia Galega

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega