Filgueira Valverde no Seminario de Estudos Galegos

Descargas

Publicado

20-11-2015

Cómo citar

Díaz-Fierros Viqueira, F. (2015) “Filgueira Valverde no Seminario de Estudos Galegos”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (376), pp. 203–217. doi: 10.32766/brag.376.469.

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

  • Francisco Díaz-Fierros Viqueira

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.376.469

Palabras clave:

cultura, galeguismo, historia

Resumo

Estúdanse os antecedentes culturais do Seminario de Estudos Galegos (SEG) nas primeiras décadas do século XX, sinalando a importancia da Universidade de Santiago de Compostela. Describense as orixes do SEG e o papel fundamental de Filgueira neste primeiros tempos. Resúmense as actividades do SEG ata a súa incautación en 1940 sinalando a singularidade dos traballos organizativos e de publicación de Filgueira nomeadamente no relativo as “xeiras de traballo”. Finalmente, fálase dos diferentes intentos de reconstrución do SEG despois da Guerra Civil.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Alonso Montero, Xesús (2015): Xosé Filgueira Valverde. Biografía intelectual. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Barreiro Fernández, Xosé Ramón (1980): “La Universidad Gallega entre 1900 y 1936”, en Manuel C. Díaz y Díaz (ed.), La Universidad de Santiago. Santiago de Compostela: Universidade.

Díaz Pardo, Isaac (1987): Galicia hoy y el resto del mundo. Sada: Ediciós do Castro.

Díaz-Fierros Viqueira, Francisco (2006): “O legado do Seminario de Estudos Galegos e o compromiso ético-social da cultura e a investigación”, en Isaac Díaz Pardo. Creación e compromiso na Galicia do século XX. A Coruña: Deputación Provincial, 397-411.

Fernández del Riego, Francisco (1978): “Unha política cultural: a do Seminario de Estudos Galegos”, en Ricardo Carballo Calero [et al.], Testemuñas e perspectivas en homenaxe ao Seminario de Estudos Galegos. Sada: Ediciós do Castro, 21-28.

Filgueira Valverde, Xosé (1988): “La Comisión de Estudios en Galicia”, en José Manuel Sanchez Ron (coord.), La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, 80 años después, 1907-1987. Madrid: C.S.I.C., 103-117.

Filgueira Valverde, Xosé (2009): “Limiar”, en Os ensaios en galego (“Logos” 1931-1934) do Dr. Ramón Aller Ulloa. Pontevedra: Deputación Provincial.

García Martínez, M. Carlos (2015): “Filgueira no Padre Sarmiento”, en Luís Cochón e Laura Mariño Taibo (ed.), Filgueira Valverde homenaxe: “Quíxose con primor e feitura”. Cadernos Ramón Piñeiro XXXI. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 273-290.

López García, Xosé (ed.) (2004): O xornal Galicia (1922-1926). O alento da modernidade. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. Vigo: A Nosa Terra.

Mato, Alfonso (2001): O Seminario de Estudos Galegos na documentación que garda o Instituto Padre Sarmiento. Sada: Ediciós do Castro.

Rei Núñez, Luís (1986): A travesía dun século. Biografía de Rafael Dieste. Sada: Ediciós do Castro.

Seminario “Galicia 2002” (1978): Galicia 2002. A través da imaxinación creadora. Santiago de Compostela: Universidade / Instituto de Estudios e Desenrolo de Galicia.

Tobío Fernández, Lois (1994): As décadas de T.L. Sada: Ediciós do Castro.