Cidades literarias (e polixenealóxicas) na narrativa de Xosé Filgueira Valverde

Ana Acuña

Resumo


Este traballo céntrase nas cidades da narrativa de Xosé Filgueira Valverde. Tras presentar e comentar o corpus narrativo édito, alúdese á narrativa inédita (conservada no Museo de Pontevedra) e maniféstase o seu interese para entender a novela e os contos publicados por Filgueira. A continuación, analízase a presenza das cidades na súa obra, tanto ensaística como de ficción, posto que os textos narrativos teñen unha forte carga documental. A seguir estúdanse as voces de cada unha das cidades: por unha parte, as voces dos nenos, dos aprendices e dos nomeandeiros en Compostela e, por outra parte, as voces dos nenos, do mar e da relixiosidade en Pontevedra. Por último, coméntanse as desigualdades sociais que non supoñen relación conflitiva entre clases.

Palabras clave


Xosé Filgueira Valverde; narrativa; cidades literarias; Pontevedra; Santiago de Compostela

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 109
  • PDF: 1

Citas


Alonso Montero, Xesús (2015): Xosé Filgueira Valverde. Biografía intelectual. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Casalderrey, Fina (2015): “Un latexar pola causa galega” en Xosé Filgueira Valverde, Os nenos. Homenaxe do Consello da Cultura Galega. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 21-50.

Castaño, José Manuel (2007): “Pontevedra e o mar na obra de Xosé Filgueira Valverde”, en Xosé Carlos Valle Pérez (ed.), Xosé Filgueira Valverde 1906-1996. Un século de Galicia. Catálogo da exposición. Pontevedra: Museo de Pontevedra, 356-383.

Fandiño, Xosé Ramón (2007): “Contribución de Filgueira Valverde ao ámbito da creación literaria”, en Xosé Carlos Valle Pérez (ed.), Xosé Filgueira Valverde 1906-1996. Un século de Galicia. Catálogo da exposición. Pontevedra: Museo de Pontevedra, 266-283.

Fernández del Riego, Francisco (1997): “Filgueira Valverde na nosa memoria”, El Museo de Pontevedra LI, 101-113.

Filgueira Valverde, Xosé F. (1979): Adral. Sada: Ediciós do Castro.

Filgueira Valverde, Xosé F. (1984): Terceiro Adral. Sada: Ediciós do Castro.

Forcadela, Manuel (2015): “A Compostela de Filgueira”, en Luís Cochón e Laura Mariño Taibo (eds.), Filgueira Valverde homenaxe: “Quíxose con primor e feitura”. Cadernos Ramón Piñeiro XXXI. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 267-272.

Fuentes Alende, Xosé (2007): “Filgueira Valverde e a Antropoloxía Cultural”, en Xosé Carlos Valle Pérez (ed.), Xosé Filgueira Valverde 1906-1996. Un século de Galicia. Catálogo da exposición. Pontevedra: Museo de Pontevedra, 384-423.

García-Sabell, Domingo (1997): “A ausencia de Filgueira Valverde”, El Museo de Pontevedra LI, 273-287.

González Reboredo, Xosé Manuel (1998): “Novo achegamento á obra de don Xosé Filgueira Valverde: Pontevedra e o mar”, en Francisco Calo Lourido (coord.), Antropoloxía mariñeira. Actas do Simposio Internacional de Antropoloxía In Memoriam Xosé Filgueira Valverde. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 15-28.

Isorna, José (1997): “Relaciones biográficas e históricas del profesor José F. Filgueira Valverde con la orden franciscana”, El Museo de Pontevedra LI, 151-177.

Lopo, Antón (2015): “O baúl de don Xosé. Os Adral, a nostalxia e a infancia en Filgueira Valverde”, en Luís Cochón e Laura Mariño Taibo (eds.), Filgueira Valverde homenaxe: “Quíxose con primor e feitura”. Cadernos Ramón Piñeiro XXXI. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 335-344.

Mociño, Isabel (2015): “Filgueira Valverde na formación do sistema literario infantil e xuvenil”, en Anxo Tarrío (ed.), Xosé Filgueira Valverde. Día das Letras Galegas 2015. Santiago de Compostela: Universidade, 89-113.

Núñez Sobrino, Ángel (1997): “Filgueira Valverde: el trazado antropológico de un humanista”, El Museo de Pontevedra LI, 193-212.

Precedo, Manoel Xesús (1997): “O profesor Filgueira e Compostela”, El Museo de Pontevedra LI, 179-192.
Copyright (c) 2018 Boletín da RAG

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega