A historia inserida no teatro de Manuel María

Descargas

Publicado

21-11-2016

Cómo citar

Rabuñal, H. (2016) “A historia inserida no teatro de Manuel María”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (377), pp. 133–154. doi: 10.32766/brag.377.502.

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

  • Henrique Rabuñal

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.377.502

Palabras clave:

Manuel María, teatro galego, Unha vez foi o trebón, irmandiños, Abril de lume e ferro, mártires de Carral, A lúa vai encoberta, franquismo

Resumo

Logo dunha descrición da obra e actividade teatral de Manuel María entre 1957 e 2003 e dunha clasificación do seu teatro, o autor fai unha análise das obras Unha vez foi o trebón, Abril de lume e ferro e A lúa vai encoberta. Finalmente proponse unha reflexión sobre as concomitancias destas obras teatrais no que teñen de revisión subxectiva da historia galega medieval e contemporánea.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Bernárdez, Carlos L. [et al.] (2001): Literatura galega. Século XX. Vigo: A Nosa Terra.

Braxe, Lino (2016): “Manuel María e o teatro”, La Opinión 23/V/2016.

Caño, Xosé Manuel del (1990): Conversas con Manuel María. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Dacosta, Henrique (2016a): “Manuel María e o teatro”, Diario de Ferrol 5/V/2016.

Dacosta, Henrique (2016b): “A escrita dramática de Manuel María”, El Ideal Gallego 17/V/2016.

Esteban Radío, Santiago (1996): “Introdución. O teatro de Manuel María”, en Manuel María, Barriga verde. Ourense: Galiza Editora, 13-33. 4ª edición.

García Negro, Pilar (2009): “O teatro de Manuel María” en Pilar García Negro e Diego Pardo Amado (eds.), Manuel María: Literatura e nación. Actas do Congreso (A Coruña, 3-5 de Novembro de 2005). A Coruña: Universidade, 227-250.

Gómez Torres, Camilo (1996): “Manuel María e o seu tempo”, en Alberte Ansede e Cesáreo Saco (dirs.), Historia da literatura galega. [Vigo]: Asociación Socio--Pedagóxica Galega / A Nosa Terra, v. 4, 1217-1248.

Gómez Torres, Camilo (2001): Manuel María: os traballos e os días. Santiago de Compostela: Laiovento.

Gómez Torres, Camilo (2003): Bibliografía de Manuel María. Lugo: Fundación Manuel María.

Gómez Torres, Camilo (2005a): “Manuel María. Bibliografía teatral”, Casahamlet 7, 84-91.

Gómez Torres, Camilo (2005b): O tempo vital de Manuel María. Vigo: A Nosa Terra.

López Silva, Inma e Dolores Vilavedra (2002): Un abrente teatral. As mostras e o concurso de teatro de Ribadavia. Vigo: Galaxia.

Lorenzo Pérez, Carlos (2001): “Representación en Carral”, en Alfonso Blanco Torrado (coord.), Manuel María. [libro homenaxe / organizado pola] Asociación Cultural Xérmolos. Lugo: Ophiusa, 471-473.

Lourenzo, Manuel (1987): “Arredor do teatro de Manuel María”, Follas secas 12, 16-21.

Lourenzo, Manuel e Francisco Pillado (1979): O teatro galego. Sada: Ediciós do Castro.

Lourenzo, Manuel e Francisco Pillado (1982): Antoloxía do teatro galego. Sada: Ediciós do Castro.

Manuel María (1955): “Barriga verde”, El Progreso 25/VIII/1955.

Manuel María (1957): “Teatro gallego. Vieiro choído, de Franco Grande”, El Progreso 27/XII/1957.

Manuel María (1958): “El teatro gallego”, El Ideal Gallego 5/IX/1958.

Manuel María (1959a): “El teatro gallego”, Lugo, B. Aires, 1959.

Manuel María (1959b): “Don Hamlet, de Cunqueiro”, El Progreso 10/X/1959.

Manuel María (1965): “Libros. A outra banda do Iberr, de X. Torres”, Faro de Vigo 27/VI/1965.

Manuel María (1970): “Noticia del Teatro Gallego”, Primer Acto 120, 8-17. (Tamén se edita neste número a súa tradución de Os vellos de Castelao nas páxinas 37-55).

Manuel María (1982): “Nota brevísima encol do teatro de don Ramón Otero Pedrayo”, Caderno do Espectáculo 3, 14.

Manuel María (1984): “O Centro Dramático Galego”, A Nosa Terra 25/X/1984.

Manuel María (1989): Abril de lume e ferro. Carral: Concello.

Manuel María (1991): “Consideracións encol do noso teatro en xeral e de A casa dos afogados, en particular”, El Correo Gallego 17/III/1991.

Manuel María (1992a): Unha vez foi o trebón. Santiago de Compostela: [El Correo Gallego].

Manuel María (1992b): A lúa vai encoberta. Vigo: Diario 16 de Galicia.

Manuel María (1995a): “Breve nota encol do teatro”, El Correo Gallego 17/IX/1995.

Manuel María (1995b): “O desengano do Prioiro en Ribadavia”, El Correo Gallego 30/XI/1995.

Manuel María (1996a): “O teatro de Otero a prol da vida, a esperanza, a beleza e a razón de viver”, A Nosa Terra 1/II/1996.

Manuel María (1996b): “O 150 aniversario dos Mártires de Carral”, El Correo Gallego 26/IV/1996.

Manuel María (1998): “Adeus a un teatro”, El Correo Gallego 5/V/1998.

Manuel María (2000a): “Lembranza dun teatro”, El Correo Gallego 11/VI/2000.

Manuel María (2000b): “Don Hamlet, de Cunqueiro, en Lugo”, Casahamlet 2, 16-17.

Manuel María (2003): Edipo. A Coruña: Universidade.

Mato Fondo, Miguel (2001): “A súa obra dramática: carácter e diversidade temática” en Alfonso Blanco Torrado (coord.), Manuel María. [libro homenaxe /organizado pola] Asociación Cultural Xérmolos. Lugo: Ophiusa, 459-470.

Mato Fondo, Miguel (2002): “Edipo, aquel inxenuo poeta (Unha achega ó teatro de Manuel María)”, Casahamlet 4, 471-473.

Mato Fondo, Miguel (2003): “Introdución”, en Manuel María, Edipo. A Coruña: Universidade, 15-64.

Mato Fondo, Miguel (2011): Señardade da luz (a obra poética de Manuel María). A Coruña: Asociación cultural Alexandre Bóveda.

Rabuñal Corgo, Henrique (2003): “Un poema para cada cousa”, La Voz de Galicia 16/II/2003.

Rabuñal Corgo, Henrique (2009): “Os primeiros autos de Manuel María no contexto do teatro galego dos anos 50 e 60” en Pilar García Negro e Diego Pardo Amado (eds.), Manuel María: Literatura e nación. Actas do Congreso (A Coruña, 3-5 de Novembro de 2005). A Coruña: Universidade, 251-268.

Rabuñal Corgo, Henrique (2009): “Manuel María”, Henrique Rabuñal. Literatura e cultura 15/VII/2015.

Riobó, Pedro P. (1999): O teatro galego contemporáneo (1936-1996). A Coruña: Universidade.

Tato, Laura (2000): “O teatro desde 1936”, en Anxo Tarrío Varela (coord.), A literatura desde 1936 ata hoxe: poesía e teatro. A Coruña: Hércules, 442-511.

Villalta, Luísa (2001): “Que é a realidade?”, en Alfonso Blanco Torrado (coord.), Manuel María. [libro homenaxe / organizado pola] Asociación Cultural Xérmolos. Lugo: Ophiusa, 533-535.