A fortuna crítica da obra de Díaz Castro

Descargas

Publicado

15-11-2014

Cómo citar

Nogueira Pereira, M. X. (2014) “A fortuna crítica da obra de Díaz Castro”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (375), pp. 87–95. doi: 10.32766/brag.375.442.

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

  • María Xesús Nogueira Pereira

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.375.442

Palabras clave:

Xosé M.ª Díaz Castro, poesía galega contemporánea, recepción

Resumo

Estudo panorámico da fortuna crítica de Xosé María Díaz Castro. Analízanse os principais factores que foron conformando a recepción da súa obra. Identifícanse as achegas que máis influíron na interpretación da poesía do autor e estabelécense catro puntos de inflexión no proceso de recepción no período que vai da publicación de Nimbos á actualidade.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Álvarez Blázquez, Xosé María (1961): “Nimbos, un libro luminoso”, Faro de Vigo 15/X/1961.

Blanco, Carmen (1995): Mulleres e independencia. Sada: Ediciós do Castro.

Blanco, Carmen e Xosé Manuel Salgado (eds.) (2014): Día das Letras Galegas 2014. Xosé María Díaz Castro. Santiago de Compostela: Universidade.

Carballo Calero, Ricardo (1961): “Un poeta legible”, Faro de Vigo 20/X/1961.

Carballo Calero, Ricardo (1974): “Figuras representativas da literatura galega”, Grial 45, 269-279.

Cochón, Luís (2014): “Adro”, en Luís Cochón (ed.), Nimbos: cáliz fervendo! Cadernos Ramón Piñeiro XXIX. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 9-17.

Díaz Castro, Xosé María (2014a): Cartafol de traducións e outros poemas. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. Edición de Armando Requeixo.

Díaz Castro, Xosé María (2014b): Poesía galega completa. Vigo: Galaxia. Edición de Armando Requeixo.

Fole, Ánxel (1961): “Un nuevo poeta”, Faro de Vigo 17/II/1961.

Franco Grande, Xosé Luís (1964): “Díaz Castro nesta hora”, Grial 6, 512-518.

González Fernández, Helena (2005): Elas e o paraugas totalizador. Escritoras, xénero e nación. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

González Gómez, Xesús (1987): “Díaz Castro perante a crítica”, en Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro. Guitiriz: Asociación Cultural Xermolos, 57-64.

Lorenzana, S. [Fernández del Riego, Francisco] (1977): “Poesía gallega de posguerra. Antología bilingüe, por Miguel González Garcés”, Grial 55, 125-126.

Lugrís, Ramón (1961): “Notas a Nimbos”, La Noche 9/XI/1961.

Méndez Ferrín, Xosé Luís (1984): De Pondal a Novoneyra.Vigo: Galaxia.

Nogueira Pereira, María Xesús (2005): “A embarcación de palabras. Pequena crónica da revista Dorna”, en Ana Isabel Boullón Agrelo, Xosé Luis Couceiro Pérez e Francisco Fernández Rei (coords.), As tebras alumeadas. Estudos filolóxicos ofrecidos en homenaxe a Ramón Lorenzo. Santiago de Compostela: Universidade, 587-598.

Nogueira Pereira, María Xesús (2006): “De vangardas e Penélopes. A intertextualidade na poesía galega dos noventa”, Madrygal. Revista de estudios gallegos 9, 93-102.

Otero Pedrayo, Ramón (1962): “Nimbos, de Díaz Castro”, La Noche 11/I/1962.

Pena, Xosé Ramón (1979): “Nimbos e a nova poesía galega”, La Voz de Galicia 23/XI/1979.

Pérez López, Segundo Leonardo (2014): A ferida da beleza en Nimbos de Xosé María Díaz Castro. Santiago de Compostela: Instituto Teológico Compostelano.

Piñeiro, Ramón (1972): “Poetas gallegos de posguerra, por Basilio Losada”, Grial 35, 111-112.

Queixas Zas, Mercedes (2014): “Unha necesaria actualidade retrospectiva”, en Luís Cochón (ed.), Nimbos: cáliz fervendo! Cadernos Ramón Piñeiro XXIX. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 231-247.

Regueira, Mario (2014): “Entre Deus e a Terra. Xosé María Díaz Castro no proxecto de Galaxia”, en Luís Cochón (ed.), Nimbos: cáliz fervendo! Cadernos Ramón Piñeiro XXIX. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 251-267.

Requeixo, Armando (2001): “Xosé María Díaz Castro poeta de preguerra”, Madrygal. Revista de estudios gallegos 4, 99-109.

Requeixo, Armando (2013): Vida e obra de Xosé María Díaz Castro. Vigo: Galaxia.

Rodríguez Fer, Claudio (1989): “O poema «Penélope», de Díaz Castro”, en Poesía galega. Crítica e metodoloxía. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 199-210.

Salgado, Xosé Manuel (1991): “Díaz Castro e Dorna. A creba dun silencio”, Dorna 17, 23-32.

VV. AA. (1987): Homenaxe a Xosé Mª Díaz Castro. Guitiriz: Asociación Cultural Xermolos.