Os estudos de Ricardo Carvalho Calero sobre Rosalía de Castro: unha achega maxistral

María Pilar García Negro

Resumo


Ricardo Carvalho Calero aúna na súa personalidade a condición de escritor de creación e a de científico. Ambas as dimensións revélanse óptimas para o tratamento rigoroso e innovador de Rosalía de Castro como grande escritora galega e universal. Ela é tratada como un clásico e como a creadora da literatura galega contemporánea: unha intelectual ao servizo da lingua e da patria galega, cuxo talento artístico e audacia innovadora aprofundan nas máis transcendentes perguntas da condición humana e do sentido da historia. Carvalho Calero é o autor primeiro e primordial en abordar a investigación rigorosa e integral da obra da escritora, labor que callou na súa tese de doutoramento, no discurso de ingreso na Real Academia Galega, na historia da literatura e en centos de colaboracións xornalísticas e discursivas, con particular incidencia no ano 1985, en que se conmemorou o centenario do falecemento de Rosalía de Castro. A dedicación rosaliana de Carvalho Calero é constante ao longo de toda a súa vida. Todo canto se escrebeu sobre a autora con posterioridade á achega de Carvalho Calero parte inequivocamente desta base e deste edificio de hermenéutica rosaliana, que abre o camiño, asemade, a novas perspectivas de abordaxe e interpretación da obra da escritora.

 

Data de envío: 04/11/2020          Data de aceptación: 10/03/2021


Palabras clave


Rosalía de Castro; Ricardo Carvalho Calero; rosalianismo; poeta xenial; achega maxistral; abordaxe científica; innovación

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 0
  • PDF: 0

Citas


Alonso Montero, J. (1969). Edición, prólogo y notas. En: R. de Castro. En las orillas del Sar. Salamanca: Anaya.

Alonso Montero, X. (1972). Rosalía de Castro. Madrid: Júcar.

Blanco, C. (1989). Conversas con Carballo Calero. Vigo: Galaxia.

Carballo Calero, R. (1952). Arredor de Rosalía. En: Luís Pimentel et al. 7 ensayos sobre Rosalía. Vigo: Galaxia, [17]-[39].

Carballo Calero, R. (1955a). Sete poetas galegos. Rosalía de Castro, Eduardo Pondal, Manuel Curros Enríquez, Antonio Noriega Varela, Ramón Cabanillas, Luis Amado Carballo, Manuel Antonio. Vigo: Galaxia.

Carballo Calero, R. (1955b). Aportaciones a la literatura gallega contemporánea. Madrid: Gredos.

Carballo Calero, R. (1959). Contribución ao estudo das fontes literarias de Rosalía [Discurso de ingreso]. Lugo: Ediciones Celta.

Carballo Calero, R. (1975). Historia da literatura galega contemporánea. 2ª ed. Vigo: Galaxia.

Carballo Calero, R. (1979). Estudos rosalianos. Vigo: Galaxia.

Carvalho Calero, R. (1989). Estudos e ensaios sobre literatura galega. Sada: Ediciós do Castro.

Carvalho Calero, R. (1992). Umha voz na Galiza. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco.

Carvalho Calero, R. (1999). Falta um capítulo em El caballero de las botas azules. Nova Renascença, 72-73, 13-20.

Carvalho Calero, R. (2020a). Falta um capítulo em El caballero de las botas azules. Follas Novas, 4, 160-167. Dispoñíbel en https://follasnovas.rosalia.gal/artigo/falta-um-capitulo-em-el-caballero-de-las-botas-azules-ricardo-carvalho-calero/

Carvalho Calero, R. (2020b). Umha voz na Galiza. Artigos de jornal (1933-1989). Escolma. A Coruña: Universidade da Coruña.

Calvino, I. (1991). Por qué leer a los clásicos. Barcelona: Tusquets.

Fernán-Vello, M. A. e Pillado Mayor, F. (1986). Conversas en Compostela con Carballo Calero. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco.

García Negro, M. P. (2011). Ricardo Carvalho Calero: a ciencia ao servizo da nación. Santiago de Compostela: Laiovento. (2ª ed.: 2019).

García Negro, M. P. (ed.) (2020). Ricardo Carvalho Calero, orador. Discursos e leccións. Santiago de Compostela: Parlamento de Galicia.

López, A. e Pociña, A. (2019). Rosalía de Castro nas obras de Ricardo Carballo Calero. Estudo bibliográfico. Follas Novas, 4, 176-194.

Mayoral, M. (1974). La poesía de Rosalía de Castro. Madrid: Gredos.

Rodríguez, F. (2020). Abrindo camiño: o rosalianismo de Carvalho Calero. Sermos Galiza, 397, 22-25.

Rodríguez, F. (2020). Ricardo Carvalho Calero, mestre do rosalianismo. En: Ricardo Carvalho Calero, sempre con Galiza. Ferrol: Sociedade Cultural Medulio.

Salinas Portugal, F. (1991). Voz e siléncio (entrevista con R. Carvalho Calero). Vilaboa-Pontevedra: O Cumio. (2ª ed.: Santiago de Compostela: Laiovento, 2020).

Simmel, G. (1934). Cultura femenina y otros ensayos. Madrid: Revista de Occidente.
DOI: https://doi.org/10.32766/brag.381.789


Copyright (c) 2021 Boletín da Real Academia Galega

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega