A aventura de editar na primeira posguerra, e dalgunhas relacións de Aquilino Iglesia Alvariño cos homes da Benito Soto

Patricia Arias Chachero

Resumo


En 1947 publícase, en Vilagarcía de Arousa, Cómaros verdes de Aquilino Iglesia Alvariño, considerado o primeiro libro galego relevante da posguerra. En 1949, o autor deste poemario trasládase, por motivos profesionais, a Pontevedra onde cadra con Celso Emilio Ferreiro e o grupo de mozos que organizan a colección Benito Soto, primeira colección poética en galego tras a Guerra Civil. Iglesia Alvariño colabora activamente con este grupo de intelectuais na edición de libros de poesía.

Palabras clave


Poesía galega contemporánea; literatura galega de posguerra; Aquilino Iglesia Alvariño; Celso Emilio Ferreiro; Colección Benito Soto

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 90
  • PDF: 29

Citas


Alonso Girgado, Luís Alonso, Xosé Luis Cochón Touriño e Ramón López Vázquez (eds.) (2014): Cunqueiro destinatario. Cadernos Ramón Piñeiro XXVIII. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

Alonso Girgado, Luís e Laura Piñeiro Pais (eds.) (2016): Xistral. Revista de Poesía (Lugo, 1949). Santiago de Compostela: Xunta de Galicia / Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

Alonso Montero, Xesús (2000): Oteriana. Ourense: Fundación Otero Pedrayo.

Alonso Montero, Xesús (2003): A batalla de Montevideo. Vigo: Galaxia.

Alonso Montero, Xesús (2007): “Das Kapital en Vilagarcía”, La Voz de Galicia 20/X/2007.

Alonso Montero, Xesús (2009): Ramón Piñeiro ou a reinvención da cultura galega. Vigo: Galaxia.

Blanco Freijeiro, Antonio e Celso Emilio Ferreiro (1951): Musa alemá. Pontevedra: Sabino Torres.

Carballo Calero, Ricardo (1982): “Epitafio para Aquilino”, Libros e autores galegos. Século XX. A Coruña: Fundación Barrié de la Maza, 257-261.

Cunqueiro, Álvaro (1948): “Poesía de Iglesia Alvariño”, La Noche 3/I/1948.

Cuña Novás, Manuel (1954): “La marcha del poeta”, Litoral 23/IX/1954.

Dasilva, Xosé Manuel (2008): “Ramón Piñeiro e a prohibición de traducir ao galego”, Grial 179, 86-97.

Fernández del Riego, Francisco (2000): Un epistolario de Ramón Piñeiro. Vigo: Galaxia.

Filgueira Valverde, Xosé Fernando (2008): “Celso Emilio Ferreiro”, en Ana Acuña e Xesús Alonso Montero (eds.), Os poetas galegos (1936). Antoloxía consultada. Pontevedra: Museo de Pontevedra.

Iglesia Alvariño, Aquilino (1964): Leva o seu cantare. Vilagarcía de Arousa: Editorial Celta.

Iglesia Alvariño, Aquilino (1986): Poesía galega completa. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Iglesia Alvariño, Aquilino (2011): Poemas castellanos 1936-1937. Seivane: Ediciós A Pedrosa. Edición non venal co gallo do cincoentenario do finamento do autor e en homenaxe a súa muller, Dolores Ferreirós Santos.

Manuel María (1988): Muiñeiro de brétemas. Sada: Ediciós do Castro.

Nicolás, Ramón (2012): Onde o mundo se chama Celso Emilio Ferreiro. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Torres Ferrer, Sabino (2000): “A colección Benito Soto”, Madrygal 5, 105-112.

Torres Ferrer, Sabino (2008): As tres columnas. Vigo: Galaxia.

Torres Ferrer, Sabino (2014): Crónicas dun tempo escondido. Vigo: Galaxia.




DOI: https://doi.org/10.32766/brag.380.773


Copyright (c) 2020 Boletín da Real Academia Galega

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega