Xenealoxía dunha institución: Consello da Cultura Galega e réxime autonómico

Ramón Villares

Resumo


Este artigo ocúpase das orixes do Consello da Cultura Galega, unha institución que nace co réxime autonómico galego e que posúe un trazo orixinal no contexto das autonomías formadas en España a partir da transición democrática. Esta institución posúe un rango estatutario e foi desenvolvida por unha das primeiras leis que aprobou o Parlamento galego, que fixou a súa composición e principais obxectivos, entre os que figura o mandato de “preservar os valores culturais do pobo galego”.


Palabras clave


cultura institucional; autonomía; transición democrática

Texto completo:

PDF

Citas


Gurriarán, Ricardo (coord.) (2012): Un canto e unha luz na noite: asociacionismo cultural en Galicia (1961-1975) [catálogo da exposición]. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega.

Meilán Gil, José Luís (2009): “Intervención no congreso Ramón Piñeiro e o galeguismo”, Boletín da Real Academia Galega 370, 27-32.

Seminario “Galicia 2002” (1978): Galicia 2002. A través da imaxinación creadora. Santiago de Compostela: Universidade / Instituto de Estudios e Desenrolo de Galicia.

Villares, Ramón (2015): “A creación do Consello da Cultura Galega. O papel de Xosé Filgueira Valverde”, en Luís Cochón e Laura Mariño Taibo (eds.), Filgueira Valverde homenaxe. “Quíxose con primor e feitura”. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 445-458.
Copyright (c) 2018 Boletín da RAG

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega