Léxico mariñeiro de Cedeira: memoria e esperanza de Xavier Rodríguez Vergara

Xesús Ferro Ruibal

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 124
  • PDF: 30

Citas


Fernández Rei, Francisco (2003): “‘Moita costa, «pouco» mar’: o léxico mariñeiro e a construcción do estándar galego”, en María Álvarez de la Granja, e Ernesto Xosé González Seoane (eds.), A estandarización do léxico. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega; 285-347.

Rivas, Paco (2000): Fraseoloxía do mar na Mariña luguesa. Cadernos de Fraseoloxía Galega 1. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.
Copyright (c) 2018 Boletín da RAG

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega