Un manuscrito inédito do século XVIII sobre a importancia da lingua galega e a necesidade dun dicionario

Descargas

Publicado

15-11-2014

Cómo citar

Barreiro Fernández, X. R., Axeitos, X. L. and Axeitos Valiño, R. (2014) “Un manuscrito inédito do século XVIII sobre a importancia da lingua galega e a necesidade dun dicionario”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (375), pp. 193–229. doi: 10.32766/brag.375.450.

Número

Sección

Traballos de investigación e estudo

Autores/as

  • Xosé Ramón Barreiro Fernández
  • Xosé Luís Axeitos
  • Ricardo Axeitos Valiño

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.375.450

Palabras clave:

Historia da lingüística galega, século XVIII, lexicografía galega, Martín Sarmiento, Miguel Arias de Losada, Xoán Sobreira Salgado, Francisco María del Valle Inclán, Bernardo Foyo, José Labrada, Vicente Payzal

Resumo

O obxectivo deste traballo é o de transcribir e dar a coñecer un novo opúsculo lingüístico galego inédito, de finais do século XVIII, cuxo autor, despois de ponderar e gabar a riqueza da lingua galega, defende a urxente necesidade de redactar un dicionario galego. Lamentablemente, ao dito manuscrito fáltanlle as páxinas finais, o que nos impide coñecer o nome do autor. Pola nosa parte, sen pretender solucionar totalmente o problema da autoría, e como primeira achega, facemos un repaso por aqueles ilustrados galegos que no momento da redacción do texto dedicaron a súa atención á lingua galega e que ben puidesen ser os seus redactores.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Barreiro Fernández, Xosé Ramón (1996): Historia de la ciudad de La Coruña. 2ª ed. A Coruña: La Voz de Galicia.

Barreiro Fernández, Xosé Ramón (2000): “Francisco María del Valle Inclán ou A Extravagancia ó servicio da cultura”, en Xosé López García (coord.), El Catón Compostelano. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 15-46.

Barreiro Fernández, Xosé Ramón (2002): “A imprecación contra a morte de Xosé Labrada: a primeira Laudatio en honra do Padre Sarmiento”, Boletin da Real Academia Galega 363, 25-44.

Barreiro Fernández, Xosé Ramón e Ramón Mariño Paz (eds.) (2008): Papés de emprenta condenada. Lingua galega e comunicación nos inicios da Idade Contemporánea. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega.

Burgoa Fernández, Juán José (2002): José Lucas Labrada Romero: un ilustrado ferrolán do século XVIII. Ferrol: Concello.

Fernández Casanova, Carmen (1981): La Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago. Sada: Ediciós do Castro.

Ferreiro Fernández, Manuel (1994): “Contribución á lexicografía histórica do galego: o vocabulario de Payzal”, Cadernos de Lingua 9, 55-88.

García Colombás, M. (1980): Las señoras de San Payo: Historia de las monjas benedictinas de San Pelayo de Antealtares. Santiago de Compostela: Caja de Ahorros de Galicia.

García Cortés, Carlos (2004): Lucas José Labrada Romero (1762-1842), estudio biográfico-ideológico sobre un prototipo de ilustrado gallego. Ferrol: Concello.

Guerra Campos, José (ed.) (1956-1958): “Discurso sobre el altar y ara primitiva erigida sobre el sagrado cuerpo del Apóstol Santiago el Maior, que se venera en Compostela. Por Fr. Bernardo Foyo, monje benedictino de San Martín de Santiago. Año 1783”, Compostellanum vol. 1, 4, 866-878; vol. 2, 2, 236-282; vol. 3, 2, 119-125.

Lázaro Carreter, Fernando (1949): Las ideas lingüísticas en España durante el siglo XVIII. Madrid: Centro Superior de Investigaciones Científicas.

Lucas Álvarez, Manuel (1996): “Una aproximación a superficies y rentas en el patrimonio del monasterio de San Clodio do Ribeiro da Avia (Ourense)”, en Antón A. Rodríguez Casal (dir.), Humanitas: estudios en homenaxe ó Prof. Dr. Carlos Alonso del Real. Santiago de Compostela: Universidade, 463-474.

Lucas Álvarez, Manuel e Pedro Lucas Domínguez (1996): El Monasterio de San Clodio do Ribeiro en la Edad Media: estudio y documentos. Sada: Ediciós do Castro.

Marcial, Marco Valerio (1960): Epigrames. Barcelona : F. Bernat Metge.

Mariño Paz, Ramón (2000): “O debate lingüístico nas páxinas de El Catón Compostelano”, en Xosé López García (coord.), El Catón Compostelano. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 63-70.

Murguía, Manuel (1880): “Estudio sobre el origen y formación de la lengua gallega”, La Ilustración Gallega y Asturiana 11.

Pensado, José Luis (1974): Opúsculos lingüísticos gallegos del siglo XVIII. Vigo: Galaxia.

Pensado, José Luis e José Luís Axeitos (1983): Cartas del padre Sobreira a Gómez de Ortega y Cornide. Sada: Ediciós do Castro.

Río Barja, Francisco Xavier (1990): Cartografía xurisdiccional de Galicia no século XVIII. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega.

Sobreira, Juan Fr. (1979): Papeletas de un Diccionario Gallego. T. I. Orense: Instituto de Estudios Orensanos “Padre Feijoo”. Edición e estudo crítico de José Luis Pensado.

Suárez Vázquez, Damián (2007): “Algunhas notas sobre obras menores e traballos perdidos de lexicógrafos galegos do século XVIII”, Verba 34, 355-373.

VV.AA. (2006): Real Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago de Compostela, 1784-2006. Santiago de Compostela: Fundación Caixa Galicia.

Zaragoza, Ernesto (1990): “Libro de gradas de benedictinos profesos en los monasterios de Lorenzana y Samos”, Estudios Mindonienses 6, 857-884.

Zaragoza, Ernesto (2006): “Profesores del colegio benedictino de San Andrés de Espinareda (1641-1835)”, Compostellanum vol. 51, 1-2, 115-145.

Artigos máis lidos do(s) mesmo(s) autor(es)

1 2 > >>