Contacto, cambio lingüístico e identidade nunha variedade rural do galego

Descargas

Publicado

11-12-2023

Número

Sección

Artigos

Autores/as

  • Pedro Casais Cobas CPI Virxe da Cela

DOI:

https://doi.org/10.32766/cdl.40.833

Palabras clave:

variedades rurais, cambio lingüístico, identidade, novas ruralidades

Resumo

A partir da análise da práctica lingüística de dous falantes, este traballo trata de observar de que maneira se produce actualmente o cambio lingüístico nas variedades rurais da lingua galega. Tomando como referencia os postulados da terceira vaga da sociolingüística variacionista (Eckert 2012), que propón que o cambio lingüístico se produce mediante o uso de prácticas estilísticas concretas por parte dos falantes, tratarase de determinar en que grao o galego oral de áreas rurais está sometido ao contacto con outras linguas e variedades. O obxectivo principal deste traballo é observar as dinámicas de cambio que se están a producir actualmente nas variedades rurais da lingua galega, a miúdo catalogadas como conservadoras e pouco permeables aos cambios, e intentar  comprender cales son os factores principais que promoven eses cambios.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Álvarez, Rosario e Xove, Xosé (2002). Gramática da lingua galega. Vigo: Galaxia.

Balsa Barreiro, José (2011). Evolución del urbanismo y de la disposición territorial del poblamiento en un municipio coruñés de interior: caso de Santa Comba (Galicia, España). Revista de Urbanismo. 24, 76-118.

Bealer, Robert C.; Willits, Fern K. e Kuvlesky, Williams P. (1965). The meaning of rurality in American society: Some implications of alternative definitions. Rural Sociology. 30, 255-266.

Blommaert, Jan (2010). The Sociolinguistics of Globalization. Cambridge: Cambridge University Press.

Bucholtz, Mary e Hall, Kira (2010). Locating identity in language. En: Carmen Llamas e Dominic Watt, eds. Language and Identities. Edinburgh: Edinburgh University Press, 18-28.

Calderón Noguera, Donald Freddy e Alvarado Castellanos, Julia (2011). El papel de la entrevista en la investigación sociolingüística. Cuadernos de Lingüística Hispánica. 17, 14-16.

Eckert, Penelope (2012). Three waves of variation study: the emergence of meaning in the study of sociolinguistic variation. Annual Review of Anthropology. 41, 87-100.

Fernández Ordóñez, Inés (2012). Dialectal areas and linguistic change. Pronominal paradigms in Ibero-Romance dialects from a cross-linguistic and social typology perspective. En: Gunther De Vogelaer e Guido Seiler, eds. The Dialect Laboratory. Dialects as a Testing Ground for Theories of Languages Change. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins, 73-106.

Fernández Rei, Francisco (1990). Dialectoloxía da lingua galega. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Fernández Rei, Elisa (2008). Algúns aspectos da prosodia nos medios de comunicación. En: Mercedes Brea, Francisco Fernández Rei e Xosé L. Regueira, eds. Cada palabra pesaba, cada palabra medía. Homenaxe a Antón Santamarina. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 247-255.

Freixeiro Mato, Xosé Ramón (1998). Gramática da lingua galega. I. Fonética e fonoloxía. Vigo: Edicións A Nosa Terra.

García González, Constantino (1976). Interferencias lingüísticas entre gallego y castellano. Revista de la Sociedad Española de Lingüística. 6 (2), 327-343.

González González, Manuel (1991). Subsistemas de sibilantes do galego actual. En: Dieter Kremer, ed. Actes du XVIII CILPhR (Trier, 1986). Tübingen: Niemeyer. vol. 3, 531-548.

González González, Manuel, dir. (2003). O galego segundo a mocidade. A Coruña: Real Academia Galega.

González González, Margarita (2002). El gallego hablado de Cangas de Morrazo. Tese de doutoramento. Universidad de Oviedo.

IGE = Instituto Galego de Estatística (2017). Economía. Os sectores de actividade. Definicións e conceptos teóricos. Instituto Galego de Estatística. Portal educativo [web].

Johnstone, Barbara (2010). Locating language in identity. En: Carmen Llamas e Dominic Watt, eds. Language and Identities. Edinburgh: Edinburgh University Press, 29-36.

Joseph, John (2010). Identity. En: Carmen Llamas e Dominic Watt, eds. Language and Identities. Edinburgh: Edinburgh University Press, 9-17.

Kiesling, Scott (2009). Style as stance: Can stance be the primary explanation for patterns of sociolinguistic variation? En: Alexandra Jaffe, ed. Sociolinguistic Perspectives on Stance. Oxford: Oxford University Press, 177-194.

Mariño Paz, Ramón (2017a). Breve reflexión histórica sobre o cambio inducido por contacto castelanizante en galego. En: Xosé Luís Regueira e Elisa Fernández Rei, eds. Estudos sobre o cambio lingüístico no galego actual. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 45-62.

Mariño Paz, Ramón (2017b). Fonética e fonoloxía históricas da lingua galega. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Míguez Iglesias, Dolores (1996).

cdl.14.172">Seseo e gheada en Viceso (Brión). Cadernos de Lingua. 14, 39-57.

Monteagudo, Henrique e Santamarina, Antón (1993). Galician and Castilian in contact: historical, social and linguistic aspects. En: Rebecca Posner e John N. Green, eds. Trends in Romance Linguistics and Philology. A Haia: Mouton de Gruyter, 117-173.

Monteagudo, Henrique (1999). Historia social da lingua galega. Vigo: Galaxia.

Penny, Ralph (2004 [2000]). Variación y cambio en español. Madrid: Gredos.

Pizarro Pedraza, Andrea (2016). Variación semántica y significado social: hacia una sociolingüística cognitiva de la Tercera Ola. Dicenda. 34, 311-338.

Regueira Fernández, Xosé Luís (2014). Mantenimiento y cambio lingüístico: fricativas sibilantes en gallego. Revista de Filología Románica. 31, 151-168.

Regueira Fernández, Xosé Luís (2015). Coma na casa en ningún lado. Mantemento, cambio e identidade nunha fala rural. Gallæcia – III Congresso Internacional de Linguística Histórica (Santiago de Compostela, 27-30 de xullo de 2015). Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela.

Regueira Fernández, Xosé Luís (2016a). La lengua de la esfera pública en situación de minorización: español y portugués como lenguas de contacto en el lenguaje político gallego. En: Dolors Poch Olivé, ed. El español en contacto con las otras lenguas peninsulares. Madrid / Frankfurt am Main: Iberoamericana / Vervuert, 39-59.

Regueira Fernández, Xosé Luís (2016b). Actes du XXVIIe Congrès international de linguistique et de philologie romanes (Nancy, 15-20 juillet 2013). Section 8: Linguistique variationnelle, dialectologie et sociolinguistique, Jean-Paul Chauveau, Marcello Barbato, Inés Fernández Ordóñez, eds., Nancy: ATILF [ed. Electrónica] (Data de acceso: 17/02/2022).

Rial Montes, Tamara (2018). As sibilantes en Zas: análise dun cambio en proceso. Cadernos de Lingua. 36, 9-29.

Roseman, Sharon R.; Prado Conde, Santiago; e Pereiro Pérez, Xerardo (2013). Antropología y nuevas ruralidades. Gazeta de Antropología. 29 (2), artigo 01.

Ruiz Rivera, Naxhelli e Delgado Campos, Javier (2008). Territorio y nuevas ruralidades: un recorrido teórico sobre las transformaciones de la relación campo-ciudad. EURE: Revista latinoamericana de estudios urbano regionales. 4 (102), 77-95.

Silverstein, Michael (2003). Indexical order and the dialectics of sociolinguistic life. Language & Communication. 23 (3-4), 193-229.

Suárez Quintas, Soraya (2017). O galego non é o ghallego que falamos nós: A percepción e as actitudes como condicionantes do cambio lingüístico. En: Xosé Luís Regueira e Elisa Fernández Rei, eds. Estudos sobre o cambio lingüístico no galego actual. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 189-213.

Woolard, Kathryn (2008). Whydatnow?: linguistic-anthropological contributions to the explanation of sociolinguistic icons and change. Journal of Sociolinguistics. 12 (4), 432-452.