Sobre a revista

Temática e alcance da revista

A revista está aberta ao tratamento de todos os temas relacionados co estudo, coñecemento e divulgación da lingua galega nos seus diversos aspectos.

Non obstante, serán eixos temáticos prioritarios os seguintes:

 • A sociolingüística, tanto entendida como socioloxía da lingua (coñecemento, usos, actitudes, lexislación...), coma entendida como estudo da variación.
 • As cuestións referidas á norma
 • A gramática histórica e historia da lingua
 • O léxico e a terminoloxía.
 • A onomástica
 • A fonética e fonoloxía
 • A gramática

As contribucións deben ser orixinais e inéditas.

A lingua de publicación é o galego, aínda que excepcionalmente poderán aparecer traballos escritos noutras linguas.


Proceso de revisión por pares

Os artigos e notas serán revisados por dous membros do consello de redacción, do comité científico ou por revisores alleos designados polo consello de redacción.

A avaliación dos revisores versará sobre os seguintes aspectos:

 • Adecuación aos temas de que se ocupa Cadernos de Lingua
 • Relevancia do tema tratado
 • Metodoloxía utilizada
 • Coherencia entre o desenvolvemento argumentario e as conclusións
 • Coñecemento e utilización da bibliografía pertinente
 • Organización e presentación da información
 • Aspectos formais, particularmente os referidos á redacción, corrección lingüística e presentación da bibliografía

Á vista do anterior, o revisor recomendará a súa publicación, a súa publicación con cambios pouco importantes, a súa publicación con cambios relevantes que esixen unha segunda revisión, ou a non publicación.

A revisión será cega, e polo tanto os revisores non terán coñecemento da autoría do traballo.

En caso de que existan fortes discrepancias na valoración entre os dous revisores, a achega será enviada a outro ou outros revisores para confirmar a calidade do traballo.

Independentemente das suxestións e correccións dos revisores, o consello de redacción poderá efectuar correccións ortográficas, de puntuación ou de estilo sempre que sexan de pouca entidade, e non afecten o contido.


Frecuencia de publicación

A revista ten unha periodicidade anual, pero cada artigo da revista, unha vez que pase o proceso de control de calidade e sexa aprobado para a súa publicación, publicarase de maneira individual, cunha paxinación autónoma, incorporándoo á táboa de contidos do volume, onde aparecerá marcado como "en proceso de edición".

Ao final de ano realizarase a edición colectiva de todos os traballos que integran o número anual da revista.


Política de acceso aberto

Esta revista fornece acceso libre inmediato ao seu contido baixo o principio de achegar de balde a opinión e a investigación ao público, co fin de contribuír á difusión do coñecemento e fomentar a discusión científica.


Que é Cadernos de lingua

Cadernos de lingua é unha revista de investigación lingüística, que sen renunciar a tratar temas de investigación teórica, pretende centrarse fundamentalmente no estudo de problemas prácticos e de interese xeral.
Creouse coa finalidade de informar e orientar os traballadores da lingua e o público en xeral sobre problemas sincrónicos e diacrónicos da lingua galega dunha maneira asequible e facilmente comprensible.


Público ao que se dirixe

Cadernos de Lingua, como revista que se ocupa de temas referidos á lingua galega, pode ser de interese para calquera persoa que estea interesada en acceder a información e coñecemento de problemas referidos a esta lingua, pero oriéntase de maneira especial a:

 • Profesorado de lingua galega de todos os niveis, desde o Universitario ao de ensino básico.
 • Normalizadores lingüísticos de entidades públicas e privadas: da administración autonómica, da administración local, da administración de xustiza (Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Audiencias provinciais...), de colexios profesionais, de federacións de empresarios...
 • Mediadores culturais, que teñan como lingua vehicular o galego
 • Investigadores da lingua galega
 • Estudantes Universitarios, de maneira especial os de Filoloxía, Tradución e Xornalismo.

Estrutura

A revista consta de 4 seccións:

1.- Artigos
2.- Notas
3.- Informes da RAG
4.- Recensións