Fraxeoloxía da novela Costa de Solpor, de Xosé Mª Lema

Descargas

Publicado

13-07-2022

Número

Sección

Artigos

Autores/as

  • Xosé María Rei Lema

DOI:

https://doi.org/10.32766/cdl.39.780

Palabras clave:

fraseoloxía, locucións, perífrases verbais, refráns, lingua galega, Costa do Solpor, Xosé M.ª Lema

Resumo

En non poucas novelas galegas actuais vemos moitas construcións sintácticas que non son propias do noso idioma galego. Algunhas parecen simples traducións mecánicas dun texto pensado e escrito en castelán, adobiado con algunha que outra palabra que lle dea un carácter “enxebre” á versión galega. Para dar atopado unha frase ou perífrase inequivocamente galegas hai que pasar páxinas e páxinas.

Un dos campos que máis sofre esta pobreza é o da fraseoloxía. E se hai unha novela recente que ten unha inmensa riqueza fraseolóxica esa á Costa do Solpor. O regreso da Illa do Tesouro de Xosé Mª Lema. De aí o interese deste traballo de recolleita, que decidimos facer sobre a edición reducida da obra (425 páxinas) para non excedernos na extensión. Aínda así contabilizamos unhas 950 frases ou expresións distintas, entre as que incluímos tamén os refráns. A estas haberalles que sumar outras vinte expresións tomadas doutros idiomas (inglés, francés, bretón...) e que figuran no texto na lingua da que son tiradas.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Baña Pose, Xosé (2005). As historias de Pepe de Xan Baña. A obra de Xosé Baña Pose. Santa Comba: tresCtres Editores. Edición de Xosé María Rei Lema.

Cadernos de fraseoloxía galega (2000- ). Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Dirixida por Xesús Ferro Ruibal (2000-2015); Isabel González (2015-2018) e Manuel González (2018- ).

Carballeira Anllo, Xosé María, coord. (2009). Gran Dicionario Xerais da Lingua. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Feixó Cid, Xosé, coord. (2007). Dicionario fraseolóxico castelán-galego e de correspondencias galego-castelán Século 21. Vigo: Galaxia; Vilaboa: Edicións do Cumio.

Fernández Rei, Francisco (1990). Dialectoloxía da lingua galega. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Fernández Rei, Francisco (2013). Aventuras do mar e da terra en “Costa do Solpor”. A Trabe de Ouro. 93, pp. 99-104.

Ferro Ruibal, Xesús (1996). Cadaquén fala coma quen é. Reflexións verbo da fraseoloxía enxebre. A Coruña: Real Academia Galega.

García González, Constantino e González González, Manuel, dirs. (2004). Dicionario castelán-galego da Real Academia Galega. A Coruña: Real Academia Galega e Fundación Pedro Barrié de la Maza.

González González, Manuel, dir. (2012). Dicionario da Real Academia Galega. A Coruña: Real Academia Galega.

López Taboada, Carme e Soto Arias, María do Rosario (1995). Así falan os galegos. Fraseoloxía da lingua galega. Aplicación didáctica. A Coruña: GaliNova.

López Taboada, Carme e Soto Arias, María do Rosario (2008). Dicionario de fraseoloxía galega. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

López Taboada, Carme e Soto Arias, María do Rosario (2020). Dicionario de fraseoloxía. Galego-castelán. Castelán-galego. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Losada Aldrey, M.ª Carmen, Cid Fernández, Alba e Fernández Carballido, Xurxo (2016). Para dar trela. Manuel práctico de fraseoloxía galega. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

Pena, Xosé Antonio (2001). Diccionario Cumio de expresións e frases feitas castelán-galego. Vigo: Edicións do Cumio.

Rivas, Paco (2005). Dicionario fraseolóxico do mar. Así falan os mariñaos. Vigo: A Nosa Terra.

Rivas, Paco (2015). De punta a chicote. Así falan os mariñaos (locucións, ditos, refráns e outras combinacións frecuentes). Ponte Caldelas: Cumio.

Romero Lema, Francisco (2000). Vocabulario de Soneira. Cadernos de Lingua. Anexo 6. A Coruña: Real Academia Galega. Edición e notas de Xosé María Rei Lema.