Apuntamentos básicos para un estudo do galego de Cerdido

Descargas

Publicado

28-11-2020

Número

Sección

Artigos

Autores/as

  • José Luís Graña Muíño

DOI:

https://doi.org/10.32766/cdl.38.755

Palabras clave:

dialectoloxía, fala, fonética, morfoloxía, léxico, lingua galega

Resumo

No presente traballo ofrécese un conxunto de notas que caracterizan a fala do concello de Cerdido, situado na comarca de Ortegal. Sinálanse as súas características fonéticas, morfosintácticas e léxicas máis salientables con respecto ao galego común, tiradas do coñecemento do autor e sobre todo das gravacións das conversas mantidas cunha serie de veciños. Son de especial interese algúns fenómenos fonéticos como a realización do encontro da conxunción comparativa que co artigo a ou a do encontro do adverbio non seguido da forma é; e tamén certas características moi particulares da morfoloxía verbal.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Álvarez, Rosario e Xosé Xove (2002): Gramática da Lingua Galega. Vigo: Galaxia.

DRAG = González González, Manuel (dirs.) (2012-): Dicionario da Real Academia Galega. A Coruña: Real Academia Galega. Dispoñible en http://academia.gal/dicionario

Fernández Rei, Francisco (2003)3: Dialectoloxía da lingua galega. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Freixeiro Mato, Xosé Ramón (2006): Gramática da Lingua Galega. Fonética e fonoloxía. Vigo: A Nosa Terra.

Porto Dapena, J. Álvaro (1977): El gallego hablado en la comarca ferrolana. Verba. Anexo 9. Santiago de Compostela: Universidade.

Real Academia Galega (2003): Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego. A Coruña: Real Academia Galega e Instituto da Lingua Galega.