Nas primeiras ringleiras do galeguismo: Florencio na guerra civil e no primeiro exilio en Francia

Descargas

Publicado

25-04-2023

Cómo citar

Pastoriza Rozas, X. L. (2023) “Nas primeiras ringleiras do galeguismo: Florencio na guerra civil e no primeiro exilio en Francia”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (383), pp. 141–156. doi: 10.32766/brag.383.823.

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.383.823

Palabras clave:

Florencio Delgado Gurriarán, guerra civil, exilio, galeguismo, biografía

Resumo

Tras o golpe de Estado de xullo de 1936, Florencio Delgado Gurriarán logrou salvar a vida e fuxir a Portugal. Tras residir en Francia, incorporouse ao Exército republicano en Cataluña e integrouse como secretario de propaganda do Partido Galeguista en Barcelona. Ao tempo, prestou servizo como tenente na intelixencia militar republicana até que a caída de Cataluña en febreiro de 1939 o sorprendeu en Francia en misión oficial. Xunto co galeguista Ramiro Illa Couto e en contacto coas institucións galegas de axuda á República en Arxentina, Uruguai e os Estados Unidos, asumiu a xestión da saída cara ao exilio dos galegos refuxiados en Francia. En xuño de 1939, embarcou no buque Ipanema con destino a México, onde residiu até o seu pasamento en 1987.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Adámez Castro, Guadalupe (2017). Gritos de papel. Las cartas de súplica del exilio español (1936-1945). Granada: Comares.

Alonso Ríos, Antón (1996). O Siñor Afranio, ou como me rispei das gadoupas da morte. Memorias dun fuxido. Vigo: A Nosa Terra.

Álvarez, Santiago (1988). Memorias III. Sada: Ediciós do Castro.

Castelao, Daniel A. R. (2000). Obra. Volume 6. Epistolario. Vigo: Galaxia. Edición ao coidado de Xosé M. Núñez Seixas.

Consello da Cultura Galega (2001). Repertorio biobibliográfico do exilio galego: unha primeira achega. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega.

Delgado Gurriarán, Florencio (2003). Galicia es mi patria y yo sigo siendo ciento por ciento gallego. En: Dolores Pla Brugat. El aroma del recuerdo. México: Plaza y Valdés-Instituto Nacional de Antropología e Historia, 57-69.

Díaz Fouces, Óscar (2021). Estrategas, diplomatas e espiões. O galeguismo em Barcelona (1936-1939). A Coruña: Medulia Editorial.

Dreyfus-Armand, Geneviève (2000). El exilio de los republicanos españoles en Francia. De la guerra civil a la muerte de Franco. Barcelona: Crítica.

García Gerpe, Manuel (2020). Aramados. Os meu nove meses polos campos de concentración de Francia. Santiago de Compostela: Alvarellos.

Gómez Rivas, Isabel (2006). O exilio galego en Europa: a delegación do Consello de Galiza en París. En: Xosé Manuel Núñez Seixas e Pilar Cagiao Vila, eds. O exilio galego de 1936: política, sociedade, itinerarios. Sada: Ediciós do Castro, 289-321.

Gurriarán, Ricardo (1999). Florencio Delgado Gurriarán. Vida e obra dun poeta valdeorrés, republicano e galeguista. Sada: Ediciós do Castro.

Gurriarán, Ricardo (2009). Obella Vidal. Investigador, empresario e galeguista. Vigo: Foro Peinador-Pío García Edicións.

Gurriarán, Ricardo (2022). Co anceio de volver. Conversas con Florencio Delgado e Celia Teijeiro. A Coruña: Real Academia Galega.

Mateos, Abdón (2009). La batalla de México. Final de la Guerra Civil y la ayuda a los refugiados, 1939-1945. Madrid: Alianza Editorial.

Mera Covas, Roberto (2021). Alejandro Viana. Un galego á fronte do rescate dos refuxiados republicanos. Vigo: Belagua.

Mirón González, Rubén (2019). Asistencia y condiciones sociosanitarias de los exiliados españoles en el sur de Francia (1936-1945). Madrid: Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Muñoz Manzano, Carmen (2005). Epistolario. Sada: Ediciós do Castro.

Núñez Seixas, Xosé M. (2006). Itinerarios do desterro: sobre a especificidade do exilio galego de 1936. En: Xosé Manuel Núñez Seixas e Pilar Cagiao Vila, eds. O exilio galego de 1936: política, sociedade, itinerarios. Sada: Ediciós do Castro, 11-51.

Núñez Seixas, Xosé M. (2016). O soño da Galiza ideal. Estudos sobre exiliados e emigrantes galegos. Vigo: Galaxia.

Ortuño Martínez, Bárbara (2018). Hacia el hondo bajo fondo... Inmigrantes y exiliados en Buenos Aires tras la Guerra Civil española. Madrid: Biblioteca Nueva.

Pastoriza Rozas, Xosé L. (2017). Ramiro Isla Couto: pioneiro do nacionalismo alén mar. En: Justo Beramendi, Uxío-Breogán Diéguez, Carme Fernández Pérez-Sanjulián, M.ª Pilar García Negro e Xosé Manuel González Reboredo, eds. Repensar Galicia. As Irmandades da Fala. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia-Museo do Pobo Galego, 309-324.

Pastoriza Rozas, Xosé L. (2022). Salvar o pelello e gañar a vida no exilio. Florencio Delgado Gurriarán, Ramiro Isla Couto e as redes de axuda a refuxiados republicanos en Francia en 1939. En: Luís Alonso Girgado, Luís Cochón e Armando Requeixo, coords. Estudos arredor de Florencio Delgado Gurriarán. Cadernos Ramón Piñeiro XLV. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 213-232.

Pérez Rey, Nancy (2006). Panorama do exilio galego republicano en Nova York. En: Xosé Manuel Núñez Seixas e Pilar Cagiao Vila, eds. O exilio galego de 1936: política, sociedade, itinerarios. Sada: Ediciós do Castro, 189-198.

Rey García, Marta (1997). Stars for Spain. La Guerra Civil española en los Estados Unidos. Sada: Ediciós do Castro.

Rodríguez, Elixio (2008). Matádeo mañá. Memorias dun aviador galeguista republicano entre a guerra e o exilio. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Rodríguez Salinas, Santiago (2021). Illote P, Barraca 16. Vigo: Galaxia.

Rodríguez Velasco, Hernán (2012). Una derrota prevista. El espionaje militar republicano en la Guerra Civil española (1936-1939). Granada: Comares.

Samuelle Lamela, Cristina (1993). Conversas con Manuel Meilán. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Seixas Seoane, Miguel Anxo (2020). Castelao. Construtor da nación. Tomo II. (1931-1939). Vigo: Galaxia.

Soldevilla Oria, Consuelo (2001). El exilio español (1808-1975). Madrid: Arco Libros.

Soto, Luis (1983). Castelao, a U.P.G. e outras memorias. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Tuñón de Pablos, Enriqueta (2006). El exilio gallego de 1939 en México. En: Xosé Manuel Núñez Seixas e Pilar Cagiao Vila, eds. O exilio galego de 1936: política, sociedade, itinerarios. Sada: Ediciós do Castro, 175-188.

Valenzuela, Ramón de (1997). Era tempo de apandar. Vigo: A Nosa Terra.