A contribución de Carballo Calero á canonización da literatura galega

Descargas

Publicado

20-12-2020

Cómo citar

Vilavedra, D. (2020) “A contribución de Carballo Calero á canonización da literatura galega”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (381), pp. 69–89. doi: 10.32766/brag.381.787.

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

  • Dolores Vilavedra

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.381.787

Palabras clave:

Ricardo Carballo Calero, narrativa, canon, historia da literatura

Resumo

Este artigo tenta definir os criterios aplicados por Carballo Calero, ao longo do seu extenso labor como crítico e investigador, na avaliación e canonización do corpus narrativo galego. Por medio dunha revisión panorámica e non exhaustiva da súa produción ensaística procurarase trazar a orixe deses criterios, os elementos operativos na súa formulación como tales e o resultado da súa aplicación. Analizaranse algúns casos de obras e autores concretos e, por último, atenderase á evolución deses criterios e ás consecuencias desta na valoración de certas obras e modalidades narrativas.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Alonso Girgado, L. e Cochón, L. (eds.) (2015). Epistolario Ricardo Carballo Calero-Ramón Piñeiro (Historial dun libro). Cadernos Ramón Piñeiro XXXIII. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

Bermúdez, T. (2002). Unha lectura de Adiós María de Xohana Torres. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Blanco, C. (1989). Conversas con Carballo Calero. Vigo: Galaxia.

Blanco Amor, E. (1994). O oficio de escritor. En: V. Álvarez Ruiz de Ojeda, ed. Entrevistas con Blanco Amor. Vigo: Nigra, 101-122.

Carballo Calero, R. (1955). Aportaciones a la literatura gallega contemporánea. Madrid: Gredos.

Carballo Calero, R. (1966). Breviario antológico de la literatura gallega. [A Coruña]: Real Academia Gallega.

Carballo Calero, R. (1971). Sobre lingua e literatura galegas. Vigo: Galaxia.

Carballo Calero, R. (1974). Figuras representativas da literatura galega actual. Grial, 45, 269-279.

Carballo Calero, R. (1975). La novela gallega actual. Revista de la Universidad Complutense, 24(99), 59-80.

Carballo Calero, R. (1979). Libros e autores galegos. Dos trovadores a Valle-Inclán. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza.

Carballo Calero, R. (1981). Historia da literatura galega contemporánea. 3ª ed. Vigo: Galaxia.

Carballo Calero, R. (1982). Libros e autores galegos. Século XX. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza.

Carballo Calero, R. (1989). Estudos e ensaios sobre literatura galega. Sada: Ediciós do Castro.

Carvalho Calero, R. (1983). Da fala e da escrita. Ourense: Galiza editora.

Carvalho Calero, R. (1989). Ensaios sobre narrativa galega de após-guerra. Agália, 20, 419-433.

Carvalho Calero, R. (1990). Do galego e da Galiza. Sada: Ediciós do Castro.

Carvalho Calero, R. (1992). Umha voz na Galiza. [Barcelona]: Sotelo Blanco.

Casas, A. (2020). Carvalho Calero e a historia literaria: idea, institucionalización e procedementos. En: F. Cidrás, ed. Ricardo Carvalho Calero. As formas do compromiso. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 167-205.

Dasilva, X. M. (2020). Carballo Calero, xuíz d’A esmorga. Grial, 58 (227), 90-99.

Franco Grande, X. L. (2004). Os anos escuros. A resistencia cultural dunha nación. Vigo: Galaxia.

Lorenzana, S. (1955). Á fala con Carballo Calero sobre temas da nosa cultura. Galicia emigrante, 16, 4-5.

Pillado Maior, F. e Fernán-Vello M. A. (2000). A nación incesante. Conversas con Xosé Manuel Beiras. [Santiago de Compostela]: Laiovento; [A Coruña]: Espiral Maior.

Piñeiro, R. (1959). Factores esenciales de la literatura gallega. Ínsula, 152-153, 12.

Vilavedra, D. e Saavedra, P. (2005). Introdución histórico-literaria. En: A. López Ferreiro, O castelo de Pambre. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco.