Fraguas e a arqueoloxía galega na segunda metade do s. XX

Descargas

Publicado

19-12-2019

Cómo citar

Arias Vilas, F. (2019) “Fraguas e a arqueoloxía galega na segunda metade do s. XX”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (380), pp. 145–155. doi: 10.32766/brag.380.764.

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

  • Felipe Arias Vilas

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.380.764

Palabras clave:

Antonio Fraguas, arqueoloxía, Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento IEGPS, museos, universidades, coordinación

Resumo

O presente traballo realiza un percorrido resumido pola arqueoloxía galega na segunda metade do século XX, partindo dos traballos de Antonio Fraguas na zona lucense e analizando o papel fundamental da Sección de Arqueoloxía e Prehistoria do Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, sobre todo nas décadas dos anos 70 e 80, en que promoveu traballos e investigacións aglutinando persoas de museos, da universidade e doutros ámbitos sociais.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Abel Vilela, Adolfo de (2019): “A produción bibliográfica de Antonio Fraguas na súa etapa de Lugo (1950-1959)”, en Nieves Herrero e María Xesús Nogueira (eds.), Antonio Fraguas. A cultura como forma de vida. Santiago de Compostela: Universidade, 77-95.

Acuña Castroviejo, Fernando (dir.) (1991): Finis Terrae. Estudios en lembranza do Prof. Dr. Alberto Balil. Santiago de Compostela: Universidade.

Acuña Castroviejo, Fernando [et al.] (1979): Prehistoria e arqueoloxía de Galicia. Estado da cuestión. Santiago de Compostela: Instituto de Estudos Galegos “Padre Sarmiento”, Sección de Arqueoloxía e Prehistoria.

Acuña Castroviejo, Fernando e Raquel Casal García (2009a): “Vinte anos de arqueoloxía galaico-romana e medieval”, Minius 17 (I parte), 121-143. Dispoñible en http://minius.webs.uvigo.es/docs/17/5.pdf

Acuña Castroviejo, Fernando e Raquel Casal (2009b): “Luces e sombras na arqueoloxía galega: a arqueoloxía en Galicia no último decenio”, Galegos = Gallegos 7, 184-187.

Arias Vilas, Felipe e Ana M.ª Romero Masiá (1995): Diccionario de termos de Prehistoria e Arqueoloxía. Vigo: Ir Indo.

Arias Vilas, Felipe e Francisco Calo Lourido (2018): “Carlos García Martínez e o Instituto ‘Padre Sarmiento’: transmitindo paixón e facendo país”, Adra 13, 45-55.

Arias Vilas, Felipe e Francisco Fariña Busto (en prensa): “Luis Monteagudo García. Bio-bibliografía”, 150 años de una profesión: de anticuarios a conservadores. Actas de las Jornadas celebradas en el MAN. Madrid: Ministerio de Cultura.

Boletín Auriense 37 (2007): Taboada Chivite no centenario do seu nacemento (1997-2007) [número monográfico].

Castro López, Ramón (1929): Reseña histórico-descriptiva de la parroquia de Vilar de Ortelle y su comarca y de los monumentos protohistóricos del partido de Monforte de Lemos, con una relación de los principales santuarios, leyendas, supersticiones y otras curiosidades antiguas del país. Monforte de Lemos: Imprenta F. Rodríguez.

Fraguas Fraguas, Antonio (1953): “Apuntes sobre mámoas lucenses”, Cuadernos de Estudios Gallegos LXXXI, 142-146.

Fraguas Fraguas, Antonio (1962a): “Restos dolménicos próximos a la ciudad de Lugo”, en Homenaje al Profesor Cayetano de Mergelina. Murcia: Universidad, 343-350.

Fraguas Fraguas, Antonio (1962b): “Castros de la comarca lucense”, Cuadernos de Estudios Gallegos XVII, 307-328.

Fraguas Fraguas, Antonio (1971): “Un silbato de piedra y otros objetos”, Cuadernos de Estudios Gallegos XXVI, 117-119.

Fraguas Fraguas, Antonio (1974): Lugo. Santiago de Compostela: Bibliófilos Gallegos.

García Martínez, Carlos (2006): “Na rodeira do Seminario de Estudos Galegos”, en Carlos García Martínez, María Xosé Fernández Cerviño e Xosé Manuel González Reboredo (eds.), Antonio Fraguas Fraguas (1905-1999): un home que traballou sempre “por e pra Galicia”. Ofrenda no seu Centenario. Santiago de Compostela: Museo do Pobo Galego, 196-223.

López Cuevillas, Florentino e Antonio Fraguas Fraguas (1955): “Los castros de la tierra de Saviñao”, en III Congreso Nacional de Arqueología. Galicia 1953. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 273-333 + láminas.

López Cuevillas, Florentino, Antonio Fraguas Fraguas e Pura Lorenzana (1930): “Mámoas do Saviñao. A anta de Abuime e a necrópole de Monte da Morá”, Arquivos do Seminario de Estudos Galegos V, 67-90.

Redacción (1976): “Vintedous arqueólogos e prehistoriadores galegos piden a creación dun organismo propio”, La Voz de Galicia 12/XI/1976, 16.

Regueiro Tenreiro, Manuel [et al.] (2019): Os nove anos de Fraguas en Lugo. Lugo: Colectivo Egeria.

Richmond, I. A. (1931): “Five Town-Walls in Hispania Citerior”, Journal of Roman Studies 21 (1), 86-100.

Rodríguez González, Xulio e Avelino Rodríguez González (2016): Na procura do pasado. Orixe e desenvolvemento da arqueoloxía en Ourense. Ourense: Museo Arqueolóxico de Ourense-Xunta de Galicia.