Filgueira Valverde, un profesor-alcalde nas Cortes

Descargas

Publicado

20-11-2015

Cómo citar

Ferro Ruibal, X. (2015) “Filgueira Valverde, un profesor-alcalde nas Cortes”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (376), pp. 129–182. doi: 10.32766/brag.376.467.

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

  • Xesús Ferro Ruibal

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.376.467

Palabras clave:

Xosé Filgueira Valverde, sistema educativo, Dereito civil de Galicia, dereitos políticos da muller e da mocidade, administración municipal, lingua galega no ensino

Resumo

Análise descritiva da intervención de Xosé Filgueira Valverde (profesor e alcalde) nas Cortes Generales Españolas entre o 26/XI/1959 e o 12/XI/1971. Este traballo, que se sitúa á marxe da valoración política, describe e documenta unha actividade parlamentaria que se concentra na recuperación do Dereito civil de Galicia, nas necesidades municipais, no recoñecemento dos dereitos políticos da muller e dos mozos pero, sobre todo, na profunda reordenación do sistema educativo, no que propugnou sucesivas reformas parciais ata chegar á Lei Villar Palasí que non só introduciu un novo sistema de educar, de avaliar e mesmo de Centro Escolar senón que tamén incorporou a lingua galega ó ensino en 1970. Remata pedindo unha tese de doutoramento específica, dada a enorme cantidade de material.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Bibliografía primaria

ACE.BO = Archivo de las Cortes Españolas. Boletín Oficial de las Cortes Españolas. No texto indícase o día da sesión correspondente.

ACE.NT = Archivo de las Cortes Españolas. Notas Taquigráficas. No texto indícase o día e as correspondentes papeletas da transcrición taquigráficas das sesións das Comisións correspondentes.

BOCE = Boletín oficial de las Cortes Españolas. No texto indícase o día da sesión correspondente.

LGE 1970 = Ley General de Educación. BOE 6/VIII/1970. Texto íntegro.

LOE 1967 = Ley Orgánica del Estado, aprobada en referendo (14/XII/1966) e asinada por Franco (10/I/1967). BOE 11/I/1967. Texto íntegro.

LOGSE 1990 = Ley Orgánica General del Sistema Educativo. BOE 4/X/1990.

MEC 1969 = Ministerio de Educación y Ciencia (1969): La educación en España. Bases para una política educativa [popularmente bautizado e citado como Libro Blanco de la Educación]. Madrid: Secretaría General Técnica del Ministerio de Educación y Ciencia.

MEC 1971 = Ministerio de Educación y Ciencia (1971): Planificación de la Educación: Galicia. Madrid: Ministerio de Educación y Ciencia. Servicio de Publicaciones. 396 páxs.

Bibliografía secundaria

Anónimo (1970): “A lingua galega na escola”, Grial 28, 237-242.

Alonso Girgado, Luís (2016): “Xosé F. Filgueira Valverde na farrapeira lizgaira da prensa. Referencias italianas”, en Carmen F. Blanco Valdés e Ana Mª Domínguez Ferro (eds.), Madonna à ‘n sé vertute con valore. Estudios en homenaje a Isabel González. Santiago de Compostela: Universidade; Córdoba: Universidad, 35-46.

Alonso Montero, Xesús (1968a): “Cinco calas en la problemática de la lengua gallega”, en Realismo y conciencia crítica en la literatura gallega. Madrid: Ciencia Nueva, 27-56.

Alonso Montero, Xesús (1968b): “Tres incisións na problemática do galego”, en O porvir da lingua galega. Lugo: Círculo de las Artes, 5-11.

Alonso Montero, Xesús (1970): O galego na escola. Salamanca: Anaya.

Alonso Montero, Xesús (2015): Xosé Filgueira Valverde. Biografía intelectual. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Arias, Valentín (1970): “A lingua galega na escola”, Grial 29, 257-270.

Cochón, Luís e Laura Mariño Taibo (eds.) (2015): Filgueira Valverde homenaxe: “Quíxose con primor e feitura”. Cadernos Ramón Piñeiro XXXI. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.

Colectivo Vacaloura (1979?): Matemáticas. Santiago de Compostela: Tecnocopia Galicia.

Conde Muruais, Perfecto (1970): “Las lenguas nativas en la enseñanza. 1. Documento. Discursos de los procuradores en Cortes señores Rosón Pérez y Filgueira Valverde. 2. Diálogo con Filgueira Valverde”, Chan 29, 9-14.

Diebold, A. Richard (1964): “Incipient Bilingualism”, en D. Hymes (ed.), Language in Culture and Society. New York: Harper and Row, 495-511.

Diebold, A. Richard (1968): “The consecuences of early bilingualism in cognitive development and personality formation”, en E. Norbeck e outros (eds.), The study of Personality. An interdisciplinary appraisal. New York: Holt, Rinehart and Winston, INC., 218-245.

Fernández del Riego, Francisco (2000): Un epistolario de Ramón Piñeiro. Vigo: Galaxia.

Ferro Ruibal, Xesús (1996): En louva do galego egrexio Xosé Filgueira Valverde. Vigo: Fundación Premios da Crítica-Galicia.

Ferro Ruibal, Xesús (2015a): “Xosé Filgueira Valverde. Biografía”. [Véxase versión revisada e actualizada Xosé Filgueira Valverde. Biografía breve e revisada en filgueiravalverde.gal].

Ferro Ruibal, Xesús (2015b) “Música de concerto para 73 poemas en galego. Filgueira e o Festival de la Canción Gallega de Pontevedra (1960-1967)”, [consulta: 30/XII/2015].

Filgueira Valverde, José e Correa Calderón (1936): Lengua Española y Literatura. Tercer curso. La Coruña: Imp. Moret. (224 p. Reedición en 1938 con 221 páxs.).

Filgueira Valverde, José e Correa Calderón (1937): Lengua Española y Literatura. Primer curso. Lugo: s.n. (158 p.).

Filgueira Valverde, Xosé (1936a): Agromar: farsa pra rapaces. Lugo: Palacios.

Filgueira Valverde, Xosé (1936b): “Sobre el problema del bilingüismo en Galicia”. Museo de Pontevedra. Arquivo Filgueira Valverde. Signatura 183-2 (1/VII/1936). [Dispoñible para consulta en filgueiravalverde.gal].

Filgueira Valverde, Xosé (1961): Lengua Española. Segundo curso. Madrid: Prensa Española. 230 p.

Filgueira Valverde, Xosé (1964): Arte literaria. Lengua española. Cuarto curso. Madrid: Prensa Española. 355 p.

Filgueira Valverde, Xosé (1969): Lengua Española y Literatura. Segundo curso. Madrid: Prensa Española. 237 p.

Filgueira Valverde, Xosé (1969): Lengua Española y Literatura. Tercer curso. Madrid: Prensa Española. 252 p.

Filgueira Valverde, Xosé (1989): V Adral. Sada: Ediciós do Castro.

Filgueira Valverde, Xosé (2015): “Aucto de como Santa Maria foi levada aos ceos para a festa de Nosa Señora de Agosto. Refeito con testos dos séculos XIII e XIV”, en O Vigairo, A Monxa-Frade, Agromar, Aucto de Santa Maria. Vigo: Galaxia, 325-340. (Primeira edición: Grial 25, 1969).

Filgueira Valverde, Xosé (2016a): Xosé F. Filgueira Valverde: artigos en El Correo Gallego e La Noche. Santiago de Compostela: Follas Novas. Edición a cargo de Luís Alonso Girgado.

Filgueira Valverde, Xosé (2016b): José Filgueira Valverde en la prensa de Madrid. Artículos en ABC y Ya. Santiago de Compostela: Follas Novas. Edición a cargo de Luís Alonso Girgado, Laura Piñeiro Pais e Noelia Estévez Rionegro.

Fundacion Foessa (1970): “La comunidad regional”, en Informe sociológico sobre la situación social de España. Madrid: Foessa, 1261-1266 (cap. 18.6).

Fortes Alén, Mª Jesús (ed.) (1996): Ó Dr. Filgueira Valverde nos seus noventa anos (1906-1996). Pontevedra: Caixa de Aforros.

García Martínez, Carlos (2015): “Filgueira no «Padre Sarmiento»”, en Cochón/Mariño 2015: 273-290.

Gurriarán, Ricardo (2013): 1968 en Compostela. 16 testemuños. Santiago de Compostela: Universidade.

Iglesias Álvarez, Ana (1999): “Os estudios empíricos sobre a situación sociolingüística do galego”, Cadernos de lingua 19, 5-42.

Luca de Tena, Gustavo (1990): “Entrevista a Xosé Filgueira Valverde”, A Nosa Terra 452, 12-13. Consulta 31/XII/2015].

Miranda Rubio, Francisco (1994): “Los procuradores de representación familiar en la novena legislatura franquista (1967-1971)”, Príncipe de Viana 203, 615-637.

Piñeiro López, Ramón (1967): A lingoaxe i as língoas. Discurso lido o día 25 de novembro de 1967 na súa recepción pública [na Real Academia Galega], por Don Ramón Piñeiro López e resposta de Don Domingo García-Sabell. Vigo: Galaxia.

Regueiro Tenreiro, Manuel (2015): “Filgueira Valverde: procurador en Cortes”, en Cochón/Mariño 2015: 379-403.

Seminario de Estudos Galegos (1934): Dez cursos de traballo 1923-1934. Santiago de Compostela: O Seminario.

Stern, Arno (2014): Del dibujo infantil a la semiologia de la expresión. València: Carena Editors.

Torre, Rafael L. (2015): Filgueira Valverde. Crónica de una alcaldía (1959-1968). Pontevedra: Tekla Comunicación.