Cantares antigos e vellas ermidas: a poesía de Filgueira Valverde

Descargas

Publicado

20-11-2015

Cómo citar

López, T. (2015) “Cantares antigos e vellas ermidas: a poesía de Filgueira Valverde”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (376), pp. 59–71. doi: 10.32766/brag.376.462.

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

  • Teresa López

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.376.462

Palabras clave:

Xosé Filgueira Valverde, neotrobadorismo, poesía galega

Resumo

Neste artigo analízase a produción poética neotrobadorista de Xosé Filgueira Valverde á luz da lectura identitaria da lírica medieval e o sentido que esta opción adquire no contexto da posguerra.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Alonso Montero, Xesús (2015): Xosé Filgueira Valverde. Biografía intelectual. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Cunqueiro, Álvaro (1980): Obra en galego completa. I. Poesía. Teatro. Vigo: Galaxia.

Diego, Gerardo (1996): Ángeles de Compostela. Santiago de Compostela: Ara Solis / Consorcio de Santiago.

Díez de Revenga, Francisco Javier (1996): “Introducción”, en Diego 1996.

Filgueira Valverde, Xosé (1941): “6 canciones de mar in modo antico”, Albor. Cuaderno de poesía 7.

Filgueira Valverde, Xosé (1942): “Pontevedra y el mar”, El Español 14/VIII/1942.

Filgueira Valverde, Xosé (1959): “El retorno a la «forma inmóvil» en la lírica gallega”, Ínsula 152-153, 6.

Filgueira Valverde, Xosé (1977 [1958]): “Poesía de santuarios” en Sobre lírica medieval gallega y sus perduraciones. Valencia: Bello, 117-139.

Filgueira Valverde, Xosé (1983): “Limiar”, en Logos. Revista de cultura relixiosa. Barcelona: Sotelo Blanco, VII-XX. [Edición facsimilar].

Filgueira Valverde, Xosé (1987): “Ángeles de Compostela. Un diálogo lírico entre Gerardo Diego y Filgueira Valverde”, El Correo Gallego 25/VII/1987.

Freixeiro Mato, Xosé Ramón (2015): A poesía oculta de Filgueira Valverde. Guerra civil, literatura franquista e galeguismo n’O Gaiteiro de Lugo. A Coruña: Baía Edicións.

López-Casanova, Arcadio (2015): “Poética e poesía das 6 canciones de mar in modo antico”, en Luís Cochón e Laura Mariño Taibo (eds.), Filgueira Valverde homenaxe. “Quíxose con primor e feitura”. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 317-333.

López, Teresa (1997): O neotrobadorismo. Vigo: A Nosa Terra.

Mato, Afonso (coord.) (2007): Ánxel Casal, un editor para un país. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Seminario de Estudos Galegos.

Méndez Fernández, Luz (1999): “Algunhas notas sobre Filgueira Valverde e o neotrobadorismo”, en Rosario Álvarez e Dolores Vilavedra (coords.), Cinguidos por unha arela común. Homenaxe a Xesús Alonso Montero. Vol. 2. Santiago de Compostela: Universidade, 947-955.

Noia, Camino (1998): “O neotrobadorismo das Canciones de mar in modo antico”, Museo de Pontevedra 52, 409-428.

Placer, Gumersindo (1933-34): “A espritualidade dos Cancioeiros”, Logos 32, 132-134; 35, 187-190; 42, 80-83 e 43, 100-103.

Valle Pérez, José Carlos (2015): “Xosé Filgueira Valverde (1906-1996)”, en Fundación Filgueira Valverde.