Pondal, estudante de latín. Achegas biográficas a propósito duns inéditos

Descargas

Publicado

15-11-2014

Cómo citar

Neira Pérez, J. F. (2014) “Pondal, estudante de latín. Achegas biográficas a propósito duns inéditos”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (375), pp. 171–192. doi: 10.32766/brag.375.449.

Número

Sección

Traballos de investigación e estudo

Autores/as

  • Juan Félix Neira Pérez

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.375.449

Palabras clave:

Eduardo Pondal, gramática latina, exercicios de tradución

Resumo

O poeta Eduardo Pondal estudou de neno gramática latina na casa dun crego rural, en Vilela de Nemiña, no concello de Muxía. No Instituto de Santiago de Compostela cursou a asignatura de latín. Exhumamos neste artigo uns papeis inéditos con exercicios de tradución latina feitos polo noso bardo Pondal. Estes documentos están depositados no Arquivo Histórico Universitario de Santiago.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Amado Rodríguez, Mª Teresa (1999): “Os gregos e Pondal”, en Rosario Álvarez Blanco e Dolores Vilavedra Fernandez (eds.), Cinguidos por unha arela común. Homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero. Tomo II. Santiago de Compostela: Universidade, 95-107.

Barreiro Mallón, Baudilio (1988): “El clero de la diócesis de Santiago: estructura y comportamientos (siglos XVI-XIX)”, Compostellanum vol. 33, 3-4, 469-507.

Barreiro Fernández, Xosé Ramón (1983): Historia de la cultura gallega. Siglos XIXXX. T. III. A Coruña: Gamma.

Barreiro Fernández, Xosé Ramón e Xosé Luís Axeitos (ed.) (2005): Cartas a Murguía II (1868-1885). A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza.

Bayet, Jean (1985): Literatura latina. Barcelona: Ariel.

Bieler, Ludwig (1992): Historia de la literatura romana. Madrid: Gredos.

Blanco Filgueira, José M.ª (1967): El helenismo en Pondal. Santiago de Compostela: Universidade. Tese de licenciatura inédita.

Bouza Brey, Fermín (1925): “A formazón literaria de Eduardo Pondal e a necesidade de unha revisión dos seus Queixumes”, A Nosa Terra 208-211, 11-12.

Carballo Calero, Ricardo (1981): Historia da literatura galega contemporánea: 1808-1936. Vigo: Galaxia.

Carballo Calero, Ricardo (1986): “Sobre o helenismo de Pondal”, A Nosa Terra Extra 7, 49-53.

Fariña Casaldarnos, María do Carme (1996): O Instituto “Arcebispo Xelmírez” de Santiago de Compostela. Historia documental (1845-1857). Santiago de Compostela: Universidade.

Ferreiro Fernández, Manuel (1991): Pondal: do dandysmo á loucura (biografia e correspondencia). Santiago de Compostela: Edicións Laiovento.

Forcadela, Manuel (1988): A harpa e a terra. Unha visión da poesía lírica de Eduardo Pondal. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Madoz, Pascual (1845): Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar. Tomo I. Madrid: [s.e.].

Murguía, Manuel (1886): Los precursores. La Coruña: Imprenta de La Voz de Galicia.

Neira Pérez, Juan Félix (2012): “Dous autógrafos inéditos de Eduardo Pondal: o Banquete de Conxo”, Boletín da Real Academia Galega 371, 389-403.

Pondal, Eduardo (1995): Poesía galega completa. Vol. I. Queixumes dos Pinos. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco Edicións. Edición de Manuel Ferreiro.

Pondal, Eduardo (2001): Poesía galega completa. Vol. II. Poemas impresos. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco Edicións. Edición de Manuel Ferreiro.

Pondal, Eduardo (2002): Poesía galega completa. Vol. III. Poemas manuscritos. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco Edicións. Edición de Manuel Ferreiro.

Vaamonde Lores, Florencio (1889): Resume da historia de Galicia. A Cruña: Emprenta e Libreiria de Carré.

Valdés Parga, Jaime (2009): Ponteceso, el nacimiento de un pueblo. A Coruña: Sugestión Gráfica.

Vilar Álvarez, Manuel (2013): “A Muxía de Rosalía” (24-3-2013), Terra e Tempo. Dixital galego de pensamento nacionalista.