O idioma galego na obra de Manuel Pardo de Andrade

Descargas

Publicado

14-11-2013

Cómo citar

Álvarez Blanco, R. (2013) “O idioma galego na obra de Manuel Pardo de Andrade”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (374), pp. 393–404. doi: 10.32766/brag.374.434.

Número

Sección

Homenaxe a Manuel Pardo de Andrade

Autores/as

  • Rosario Álvarez Blanco

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.374.434

Palabras clave:

galego, lingua de autor, variación diatópica, estandarización, liberalismo

Resumo

Con ocasión do bicentenario da publicación d’Os rogos dun gallego... (1813), homenaxeamos a Manuel Pardo de Andrade, un precursor. Sitúase a súa obra no contexto da escrita en galego contemporánea, principalmente as dúas primeiras décadas do séc. XIX, para mellor valorar a súa contribución á creación do corpus textual e á configuración do modelo lingüístico do galego moderno. Analízase a súa lingua en dúas perspectivas: a fidelidade ás variantes propias da comarca das Mariñas dos Frades, de onde é orixinario, e a procedencia/xustificación das achegas alleas incorporadas.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

ALGa I = García, Constantino et alii (1990): Atlas Lingüístico Galego. Volume I: Morfoloxía Verbal. A Coruña: Instituto da Lingua Galega / Fundación Pedro Barrié de la Maza.

ALGa II = García, Constantino et alii (1995): Atlas Lingüístico Galego. Volume II: Morfoloxía non verbal. A Coruña: Instituto da Lingua Galega / Fundación Pedro Barrié de la Maza.

ALGa III = García, Constantino et alii (1999): Atlas Lingüístico Galego. Vol. III: Fonética. A Coruña: Instituto da Lingua Galega / Fundación Pedro Barrié de la Maza.

Álvarez, Rosario (2010): “As razóns da norma: nós e nosoutros, nosoutras”, Estudos de Lingüística Galega 2, 205-220.

Álvarez, Rosario (2012): "Achegamento ao perfil lingüístico dos autores dos inicios da Idade Contemporánea", en Ramón Mariño (ed.), Papés d'emprenta condenada (II). Lingua galega e comunicación nos inicios da Idade Contemporánea. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, 213-259 [on-line: vid. infra].

Lugrís Freire, Manuel (1931): Gramática do Idioma Galego. A Cruña: Imprenta Moret [Ed. facsímile. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 2006]. 2ª edición correxida e aumentada.

Mariño Paz, Ramón (2003): O idioma galego no limiar da súa renacenza. Estudo lingüístico de textos pregaleguistas. Anexo de Revista Galega de Filoloxía. A Coruña: Área de Filoloxías Galega e Portuguesa, Departamento de Galego-Portugués, Francés e Lingüística.

Papés I = Mariño Paz, Ramón / X. R. Barreiro Fernández / Rosa Aneiros Díaz (eds.) (2008): Papés d'emprenta condenada. A escrita Galega entre 1797 e 1846 (I). Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega.

Papés II = Mariño, Ramón (ed.) (2012): Papés d'emprenta condenada (II). Lingua galega e comunicación nos inicios da Idade Contemporánea. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega.

Artigos máis lidos do(s) mesmo(s) autor(es)

1 2 > >>