A recepción crítica de Lois Pereiro

Descargas

Publicado

09-11-2011

Cómo citar

Rodríguez González, O. (2011) “A recepción crítica de Lois Pereiro”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (372), pp. 211–226. doi: 10.32766/brag.372.389.

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

  • Olivia Rodríguez González

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.372.389

Palabras clave:

Textos críticos, Canonización literaria, Sistema cultural galego

Resumo

Revisión dos textos críticos sobre Lois Pereiro publicados desde os anos 80. Ordénanse en varias fases, coméntanse e descríbense os máis sinalados pola súa orientación canonizadora. Recóllense conclusións sobre ese proceso de canonización, avaliadas polas teorías sistémicas e a hermenéutica retórica, e analizadas desde as peculiaridades do sistema cultural galego.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Bloom, Harold (1973): The Anxiety of Influence. A Theory of Poetry. London: Oxford University Press. (La ansiedad de la influencia. Una teoría de la poesía, Barcelona: Trotta, 2009).

Bourdieu, Pierre (1990): “Le champ littéraire”, Actes de la recherche en sciences sociales, 89: 3-46 (O campo literario, tradución de Carlos Pérez Varela, Ames: Laiovento, 2004).

Even-Zohar, Itamar (1990): “Polysystem Theory”, Poetics Today 11.1, 9-94.

Fish, Stanley (1982): Is there a text in this class? The authority of interpretative communities, Massachusetts: Harvard University Press.

Lotman, I.M., La semiosfera I. Semiótica de la cultura y el texto, edición de D. Navarro, epílogo de M.Cáceres, Madrid: Cátedra, 1996.

Fontes documentais

A) Reeditadas en poesiagalega.org. Arquivo de poéticas contemporáneas na cultura. poesiagalega.org/novidades/dossieres/

Blanco, Carmen (2011 [1997]): “Pereiro último”, Dorna 23, 117-118.

Bouza, Fermín (2011 [1997]). “Chove sobre mollado”, Luzes de Galiza 28, 5.

Carballido, M. (2011 [1990]): “Lois Pereiro: ‘Á xente extráñalle a miña lingua xe poética’”. A Nosa Terra: 420 (15 de febreiro), 21 e 23.

Casas, Arturo (2011 [2011]).: “Pasar o tempo ollando un mapa”, en Lino Braxe et al., Lois Pereiro en 17 voces. Edición conmemorativa do Día das Letras Galegas 2011. A Coruña: La Voz de Galicia s.a., 17-20.

González Fernández, Helena (2011 [1996]): “Lois Pereiro: poesía dura, descarnada, mocionante”. Grial 129, 127-129.

G[onzález] G[ómez], X[esús] (2011 [1992]): “Estados de ánimo. Poemas 81-91 de Lois Pereiro”, en A Nosa Terra: 539 (15 de outubro), 21-22.

Janeiro, Darío (2011 [1996]). “Lois Pereiro: ‘a poesía sálvame do meu espírito’”. O Correo Galego. “Revista das Letras”: 25 de xaneiro, 3.

Lobato, Xurxo / Antón Losada (2011 [1995]). “Lois Pereiro”, en Xurxo Lobato, Galegos na escaleira. A Coruña: Fundación Caixa Galicia, 102.

López Valcárcel, Xulio (2011 [2011]: “Un poeta diferente”, en Suplemento Letras Galegas, A Coruña: El Ideal Gallego, 17 de maio, 32.

Lourido, Isaac (2011 [2010]): “Confiar em Lois Pereiro”. galizalivre.org, 21 de agosto.

Martínez, Iago (coord.) (2011 [2011]): Lois Pereiro. Suplemento das Letras Galegas. A Coruña: Xornal de Galicia, Suplemento “Contexto”, 15 de maio.

Martínez, Iago (2011 [2011]): “Un testamento literario inédito durante quince años”, en Lois Pereiro. Suplemento das Letras Galegas. A Coruña: Xornal de Galicia, 15 de maio, 5.

Martínez Pereiro, C. P. (2011 [1997]): “Da escrita náufraga na terra e nos infernos”, A Nosa Terra: 776 (1 de maio), 23-24.

Martínez Pereiro, Carlos Paulo (2011 [2003]): “Do carácter transitivo da literatura e da plástica... (... e mais da cor nunha narrativa de Lois Pereiro)”, en Maria do Amparo Tavares Maleval e Francisco Salinas Portugal (orgs.), Estudos Galego-Brasileiros. Rio de Janeiro: H. P. Comunicação, 295-326.

Méndez Ferrín, X. L. (2011): “Pereiro na raigame”, Faro de Vigo, “El Sábado”: 7 de maio, 4.

Novo, Olga (2011 [1997]): “Amor a contra-morte”, Dorna 23, 119-120.

Pato, Chus (2011 [1997]): “A praia do corazón de Mandelstam”, Dorna 23, 131-134.

Pérez Varela, Carlos (2011 [1999]): “Nerval na Poesía última de Lois Pereiro”, en Rosario Álvarez Blanco e Dolores Vilavedra (coords.): Cinguidos por unha arela común. Homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero (vol. II). Santiago de Compostela: Servicio de Publicacións da Universidade de Santiago, 1157-1161.

Pernas Chao, Rocío (2011 [1996]): “Lois Pereiro. A derradeira batalla”, Galicia Internacional, 11, 76-77.

Rivas, Manuel (2011 [1985]). “Lois Pereiro: Iste é un povo que sabe suicidarse”. Luzes de Galiza: 0, 7-9.

Rivas, Manuel (2011 [1993]): “Tiras de piel. La poesía de un gallego contagiado de Thomas Bernhard”, El País. “Babelia”, 9 de xaneiro, 10.

Rivas, Manuel (2011 [1996]):. “Poesía última de amor y enfermedad. En la muerte de Lois Pereiro”, El País, 29 de maio.

O’Rivas, Manuel (2011 [1997]): “Unha bomba envolta en flores”, Luzes de Galiza, 28, 2.

Rivas, Manuel (2011 [1997]): “A derradeira entrevista: «Apostei a carta máis alta»”, Luzes de Galiza, 28, 6-10.

Seara, Teresa (2011 [1996]): “A memoria do amado. Poesía última de Lois M. Pereiro”. A Nosa Terra, 711 (1 de febreiro), 23-24.

Seara, Teresa (2011 [1997]): “O executor en ‘stand by’: premonición da morte nos poemas de Lois Pereiro”.

Seoane, Xavier (2011 [1985]): “Conserva o teu odio: condea-te: amén (Unha aproximación á poética de Lois Pereiro)”, Luzes de Galiza 0, 10-11.

Vidal, Fidel (2011 [1997]): “A dor en cada célula”, Luzes de Galiza, 28, 31.

B) Outras fontes documentais.

Angueira, Anxo / Bermúdez, Teresa (coords.) (2011): Que lle podo ofrecer a quen me intente? Monográfico Lois Pereiro. Vigo/ Xerais.

Calveiro, Marcos (2011): Lois Pereiro. Náufrago do paraíso. Biografía e antoloxía. Xerais/ Vigo.

Fernández Serrano, Jacobo (2011): Lois Pereiro. Breve encontro. Un achegamento comiqueiro á biografía e á obra do poeta. Vigo: Xerais /Xunta de Galicia.

Forcadela, Manuel (2011): “Lois Pereiro, poeta dos oitenta”, en Anxo Angueira / Teresa Bermúdez (coords.), Que lle podo ofrecer a quen me intente? Monográfico Lois Pereiro. Vigo: Xerais, 23-39.

Lopo, Antón (2011), A palabra exacta. Biografía de Lois Pereiro, Galaxia, Vigo.

Marante Arias, Antía (2011), “Revisión de danos dunha celebración expansiva”, Grial, octubro/novembro/decembro: 126-133.

Martínez, Iago (2011), Lois Pereiro. Vida e obra, Xerais, Vigo.

Mato Fondo, Miguel (2011), Transgresión e fraxilidade.Un retrato literario de Lois Pereiro, Santiago de Compostela, Laiovento.

Nogueira, María Xesús (2011), Diccionario Lois Pereiro, Santiago de Compostela, tresCtres.

Patiño, Antón (2010), Lois Pereiro. Radiografía do abismo, Esprial Maior, Rutis/Culleredo.

Pereiro, Lois (2011), Obra completa. Edición bilingüe, Prólogo de Pere Gimferrer, Introducción de Xosé Manuel Pereiro, Traducción de Daniel Salgado., Xunta de Galicia / Libros del silencio, Barcelona.

Pereiro, Lois (2011). Poesía completa. Edición de Ana Acuña. “Apéndices” de Manuel Rivas e Manuel María, Vigo, Xerais.

Regueira, Mario (2011), Lois Pereiro, una persecución, 2.0 Editora, Ames.

Roig Rechou, Blanca-Ana et alii (2011), “A recepción de Lois Pereiro (1996-2010)”, en Mª Xesús Nogueira Pereira / Anxo Tarrío Varela, Lois Pereiro. Día das Letras Galegas 2011, Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela: 117-165.

Salgado, Daniel (2011), “Lois Pereiro. Lóbregas figuras do século de febre”,introdución a Lois Pereiro, Antoloxía poética, Galaxia, Vigo: 15-49.