Documentación latino-romance ‘non dispositiva’ na emerxencia do galego escrito

Ricardo Gutiérrez Pichel

Resumo


Neste artigo edítase un conxunto de documentos híbridos latino romances medievais, pertencentes ao ámbito privado (de interese particular) e definidos pola súa intranscendencia xurídica directa (finalidade exclusivamente probatoria). O obxectivo da análise destes textos é incidir nas características lingüísticas deste tipo de documentación e, dentro da etapa de emerxencia (sécs. XII XIII), nas pautas de introdución do elemento romance no discurso diplomático latino.


Palabras clave


Lingüística histórica, Prosa galega instrumental, Idade Media

Texto completo:

PDF


Cadernos de Lingua
ISSN: 1130-5924
ISSN-e: 2603-6975
Real Academia Galega