Ricardo Carvalho Calero e o teatro

Laura Tato Fontaíña

Resumo


Neste artigo, a autora fai un percurso polas actividades dramáticas de Ricardo Carvalho Calero. Comeza coa súa primeira obra, escrita en 1934, dentro do programa de modernización e actualización do teatro galego iniciado polas Irmandades da Fala e continuado polo Grupo Nós, a xeración das Vangardas e a do Seminario de Estudos Galegos. Pasa polas obras escritas na soidade da posguerra e os traballos relacionados co teatro escolar en Fingoi, para acabar coas últimas reflexións do autor sobre os pactos da Transición política, en 1980, coa escrita de Os xefes.


Palabras clave


Ricardo Carvalho Calero; teatro galego; historia do teatro; crítica literaria

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 0
  • PDF: 0

Citas


Carballeira, J. (1934). Para el logro de un teatro nuestro. El Pueblo Gallego, 15/XI/1934, 1.

Carballo Calero, R. (1971). 4 Pezas. Vigo: Galaxia.

Carballo Calero, R. (1985). Sobre o seu teatro. Cadernos da Escola Dramática Galega, 56, 3-11.

Carballo Calero, R. (1989). Escritos sobre Castelao. Barcelona: Sotelo Blanco.

Fernandez del Riego, F. (1933). Villanueva de Lorenzana. Carta abierta a la “Mocedade Galega”. El Pueblo Gallego, 8/I/1933, 8.

Fernández Roca, X. A. (2000). Carballo Calero no seu teatro. En: Homenaxe a Carvalho Calero. Ferrol: Cadernos de Medúlio, 23-28.

Fernán-Vello, M. A. e Pillado Mayor, F. (1986). Conversas en Compostela con Carballo Calero. Barcelona: Sotelo Blanco.

Guisan Seixas, J. (2002). Carvalho Calero: o Teatro e a Vida. En: T. López e F. Salinas eds., Actas do Simposio Ricardo Carvalho Calero. “Memoria do século”. A Coruña: Universidade da Coruña / AS-PG, 205-225. Dispoñíbel en: https://doi.org/10.17979/spudc.9788497497671.205

Pallarés, P. (1992). Fillo de Eva (88 poemas de Ricardo Carvalho Calero). Ferrol: Sociedad de Cultura Valle-Inclán.

Tato Fontaíña, L. (2011). O teatro de Ricardo Carvalho Calero. En: C.C. Biscainho Fernandes e X. M. Sánchez Rei, coords., Ricardo Carvalho Calero: ciencia, literatura, nación. A Coruña: Universidade da Coruña, 201-2013.
DOI: https://doi.org/10.32766/brag.381.791


Copyright (c) 2021 Boletín da Real Academia Galega

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega