No nacionalismo galego de anteguerra

Justo Beramendi

Resumo


Descrición da ideoloxía e da acción política de Ricardo Carballo Calero no seo da ala esquerda do nacionalismo galego entre 1926 e 1936: activista universitario, membro da Asociación Nacionalista de Santiago e de Esquerda Galeguista en 1930-1931, redactor do proxecto de Estatuto de Autonomía do Seminario de Estudos Galegos e dirixente do Partido Galeguista en 1931-1936.

 

Data de envío: 02/10/2020          Data de aceptación: 05/03/2021


Palabras clave


Ricardo Carballo Calero; nacionalismo galego; esquerda galeguista; Partido Galeguista; autonomía de Galicia

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 0
  • PDF: 0

Citas


Beramendi, J. (1999). La Historia política: algunos conceptos básicos. [Santiago de Compostela]: Tórculo Edicións.

Beramendi, J. (2002). Carballo Calero, un xove nacionalista, 1926-1936. En: T. López e F. Salinas, eds. Actas do Simposio Ricardo Carballo Calero. Memoria do século. A Coruña: Universidade da Coruña / A.S.P.G., 281-294.

Beramendi, J. (2007). De provincia a nación. Historia do galeguismo político. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Carballo Calero, R. (1930a). Da Universidade Galega, Unamuno, os estudantes e a Galiza. Nós. Suplemento, XX, 13-16. (Reproducido en Carballo 1987, 101-103).

Carballo Calero, R. (1930b). Discurso leído por el señor Don Ricardo Carballo Calero, alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela en la apertura del curso de 1930 a 1931. Santiago: [s.n.]. (Reproducido en Carballo 1987, 87-94).

Carballo Calero, R. (1931). La Fuerza pública en la Universidad de Santiago: datos y documentos. [Santiago de Compostela]: Federación Universitaria Escolar Gallega. (Reproducido en Carballo 1987, 17-83).

Carballo Calero, R. (1934a). Xa somos ezquerda. A Nosa Terra, 323, 1.

Carballo Calero, R. (1934b). A xeneración de Risco. Nós, 131-132, 182-184.

Carballo Calero, R. (1935a). Cousas de Cataluña. A Nosa Terra, 353, 1.

Carballo Calero, R. (1935b). Perante a Asambreia. A Nosa Terra, 361, 1.

Carballo Calero, R. (1987). La Fuerza pública en la Universidad de Santiago y otros escritos escolares. Sada: Ediciós do Castro.

Cores Trasmonte, B. (1998). O Estatuto de Autonomía de Galicia (1932-1936). Os documentos oficiais. Santiago de Compostela: FOESGA.

Fernán-Vello, M. A. e Pillado, F. (1986). Conversas en Compostela con Carballo Calero. Barcelona: Sotelo Blanco.

IF = Irmandades da Fala (1918). Ao pobo galego. Manifesto da Asambleia Nazonalista de Lugo. 18 de novembro, 1 p. Lugo: Irmandades da Fala.

PG = Partido Galeguista (1931). Decraración de principios. Programa de acción 1931-1932. Decembro de 1931, 4 pp. [s.l.]: Partido Galeguista.

PG = Partido Galeguista (1932). Segunda Asambreia do Partido Galeguista. Propostas que fai o Consello do Partido. Decembro de 1932, 4 pp. [s.l.]: Partido Galeguista.

PG = Partido Galeguista (1933). Aos escolares. Aos universitarios. Aos galegos. Manifesto, 2 pp. Santiago: Imp. Nós. (Reproducido en El Pueblo Gallego 13/III/1933 e en Carballo 1987, 105-112). [Redactado por Carballo Calero e asinado tamén por outros vinte e catro estudantes].

PG = Partido Galeguista (1935). Manifesto da IV Asambreia. O Partido Galeguista á opinión de Galicia. Abril de 1935, 2 pp. Pontevedra: (Imp. La Popular).

Risco, V. (1920). Teoría do nacionalismo galego. Ourense: (Imp. La Región).

Risco, V. (1930). El problema político de Galicia. Madrid: Cía Iberoamericana.

SEG = Seminario de Estudos Galegos (1931a). Anteproyeito de Estatuto de Galicia / elaborado pol-a Seizón de Ciencias Sociaes, Jurídicas i-Económicas do Seminario de Estudos Galegos, pra presentar na Asambreia galeguista da Cruña. Santiago: (Imp. Paredes).

SEG = Seminario de Estudos Galegos (1931b). Exposizón presentada pol-a poñenza encarregada de redactar o Anteproyeito de Estatuto da Galiza. Pontevedra: Casa Antúnez. [Seminario de Estudos Galegos, Seizón de Cencias Sociás, Políticas i-Económicas].

Vilas Nogueira, X. (1975). O Estatuto Galego. A Cruña: Ed. do Rueiro.
DOI: https://doi.org/10.32766/brag.381.784


Copyright (c) 2021 Boletín da Real Academia Galega

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega