Francisco Fernández del Riego na IIª República: anos de formación política e intelectual

Descargas

Publicado

23-04-2024

Cómo citar

Beramendi, J. (2024) “Francisco Fernández del Riego na IIª República: anos de formación política e intelectual”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (384), pp. 47–69. doi: 10.32766/brag.384.838.

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.384.838

Palabras clave:

Francisco Fernández del Riego, nacionalismo galego, Partido Galeguista, Mocedades Galeguistas, Segunda República Española

Resumo

Análise da formación intelectual e do pensamento político de Francisco Fernández del Riego e descrición das súas actividades dentro do nacionalismo galego de esquerda como propagandista, líder universitario, militante da Asociación Nacionalista de Santiago e do Partido Galeguista e dirixente dos Grupos Ultreya e da Federación de Mocedades Galeguistas durante a Segunda República Española.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Beramendi, Justo (2007). De provincia a nación. Historia do galeguismo político. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Casas, Álvaro de las (1933). Verbas aos mozos galegos. Santiago de Compostela: [s.n.].

Diéguez Cequiel, Uxío-Breogán (2003). Álvaro de las Casas. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Fernández del Riego, Francisco (1932a). Verbas da Mocedade. O que serán os Estatutos rexionaes. El Pueblo Gallego. 15/V/1932, 14.

Fernández del Riego, Francisco (1932b). Verbas da Mocedade. Unha frase de Ortega e Gasset. El Pueblo Gallego. 22/V/1932, 14.

Fernández del Riego, Francisco (1932c). Verbas da Mocedade. Compostela, nova espranza céltiga. El Pueblo Gallego. 28/V/1932, 14.

Fernández del Riego, Francisco (1932d). Fiesta sobor da lingua galega. A Fouce. Periódico galego. 50, 4.

Fernández del Riego, Francisco (1932e). Verbas da mocedade. Gandhi, símbolo das reivindicaciós nacionaes. El Pueblo Gallego. 18/VI/1932, 1.

Fernández del Riego, Francisco (1932f). A miña chamada ¡Mocedade Galega: en pé! El Pueblo Gallego. 24/VII/1932, 6.

Fernández del Riego, Francisco (1932g). Leiras Pulpeiro. Galiza. 4, 8.

Fernández del Riego, Francisco (1932h). Verbas da Mocedade. Lembranza de Viqueira. El Pueblo Gallego. 26/X/1932, 12.

Fernández del Riego, Francisco (1932i). Mais sobor da nosa lingua. A Fouce. Periódico galego. 56, 1.

Fernández del Riego, Francisco (1932l). Un dilema: ser o no ser. El Pueblo Gallego. 9/XII/1932, 1.

Fernández del Riego, Francisco (1932m). A Universidade Galega. A Fouce. Periódico galego. 57, 4.

Fernández del Riego, Francisco (1932n). Verbas da Mocedade. Síntomas de europeísmo. El Pueblo Gallego. 28/XII/1932, 10.

Fernández del Riego, Francisco (1932ñ). Verbas da Mocedade. O bilingüísmo e a Universidade. El Pueblo Gallego. 30/XII/1932, 1.

Fernández del Riego, Francisco (1933a). Esprito de Prisciliano: alma da raza. Universitarios. Revista de la F.U.E. 2, 6-7.

Fernández del Riego, Francisco (1933b). Verbas da Mocedade. Respondendo a unha alusión. El Pueblo Gallego. 5/I/1933, 12.

Fernández del Riego, Francisco (1933c). Galeguismo - Cultura - Universidade. Heraldo de Galicia. 116, 1.

Fernández del Riego, Francisco (1933d). Galicia, Mocedade, Revolución. A Fouce. Periódico galego. 58, 1.

Fernández del Riego, Francisco (1933e). Nacionalismos. A nova e a vella Europa. Heraldo de Galicia. 124, 1.

Fernández del Riego, Francisco (1933f). Roteiros. A nosa Universidade está en crisis. El Pueblo Gallego. 22/III/1933, 1 e 12.

Fernández del Riego, Francisco (1933g). O falso conceito de Unidade. Heraldo de Galicia. 126, 1.

Fernández del Riego, Francisco (1933h). Pol-a Universidade Nacional. A Fouce. Periódico galego. 60, 3.

Fernández del Riego, Francisco (1933i). Fascismo e unitarismo. Heraldo de Galicia. 133, 1.

Fernández del Riego, Francisco (1933l). Universitarismo e galeguidade. A Nosa Terra. 298, 2.

Fernández del Riego, Francisco (1933m). Galicia e os partidos políticos. Heraldo de Galicia. 139, 1.

Fernández del Riego, Francisco (1933n). Enfoques. A Diada do libro galego. El Pueblo Gallego. 25/VII/1933, 6.

Fernández del Riego, Francisco (1933ñ). A nosa Festa Nacional. A Fouce. Periódico galego. 62, 5.

Fernández del Riego, Francisco (1933o). As mocedades galeguistas. Heraldo de Galicia. 148, 1.

Fernández del Riego, Francisco (1933p). Índice cultural e artístico do Renacimento galego. Nós. 117, 184-188; 118, 224-228; 119, 241-243.

Fernández del Riego, Francisco (1933q). Nas avanzadas do galeguismo. Heraldo de Galicia. 149, 1.

Fernández del Riego, Francisco (1933r). Galeuzca. As nacionalidades ibéricas en pé. A Fouce. Periódico galego. 64, 3.

Fernández del Riego, Francisco (1933s). Galleguismo, sentido de europeidad. Heraldo de Galicia. 151, 1.

Fernández del Riego, Francisco (1933t). O centralismo e nós. A Nosa Terra. 312, 1.

Fernández del Riego, Francisco (1933u). O camiñar do nacionalismo. A Nosa Terra. 313, 3.

Fernández del Riego, Francisco (1933v). Diálogos. Que debemos de facer os mozos galegos? El Pueblo Gallego. 14/X/1933, 12.

Fernández del Riego, Francisco (1933x). Racismo, imperialismo, hespañolismo. Heraldo de Galicia. 153, 1.

Fernández del Riego, Francisco (1933z). Os galeguistas ante as eleicións. Heraldo de Galicia. 155, 1.

Fernández del Riego, Francisco (1933aa). Diálogos. ¿Dónde situarnos y frente a que? El Pueblo Gallego. 1/XI/1933, 1.

Fernández del Riego, Francisco (1933ab). Dereitismo retrógrado. Heraldo de Galicia. 156, 1.

Fernández del Riego, Francisco (1933ac). Hespañolismo i eleicións. A Nosa Terra. 316, 1.

Fernández del Riego, Francisco (1933ad). A realidade política. A Nosa Terra. 317, 6.

Fernández del Riego, Francisco (1933ae). Os precursores. Estampa romántica do XIX. El Pueblo Gallego. 15/XII/1933, 1.

Fernández del Riego, Francisco (1933af). A nosa autoctonía nacional. A Nosa Terra. 318, 1.

Fernández del Riego, Francisco (1933ag). Literarias. Filmografo do medioevo galego. El Pueblo Gallego. 22/XII/1933, 12.

Fernández del Riego, Francisco (1933ah). Acción Gallega. Paisaxe de loitas redentoras. El Pueblo Gallego. 29/XII/1933, 12.

Fernández del Riego, Francisco (1934a). Antoloxía Nacional. Os inteleituas finiseculares. El Pueblo Gallego. 11/I/1934, 14.

Fernández del Riego, Francisco (1934b). Bitácora galeguista. O movimento novo da cultura. El Pueblo Gallego. 25/I/1934, 12.

Fernández del Riego, Francisco (1934c). Decálogo de ideas. A Nosa Terra. 321, 4.

Fernández del Riego, Francisco (1934d). Acentos. O Banquete de Conxo. El Pueblo Gallego. 21/II/1934, 12.

Fernández del Riego, Francisco (1934e). Apuntes. Cadro en coores de Otero Pedrayo. El Pueblo Gallego. 21/III/1934, 1.

Fernández del Riego, Francisco (1934f). O que deben ser e o que deben saber os nazonalistas. A Nosa Terra. 338, 3 [páxina das Mocedades].

Fernández del Riego, Francisco (1934g). Símbolos e tradicións. A Nosa Terra. 341, 3 [Guieiro da F. M. G.].

Fernández del Riego, Francisco (1934h). Glosario en tempos do nazonalismo galego. El Pueblo Gallego. 25/VII/1934, 14.

Fernández del Riego, Francisco (1934i). Poliorama da Triple Alianza. Alento. 1-2, 9-12.

Fernández del Riego, Francisco (1934l). A bandeira inzada. Recreación de Galicia como Nación. A Fouce. Periódico galego. 72, 1-2.

Fernández del Riego, Francisco (1934m). A romeiria de Xelmírez. El Pueblo Gallego. 16/VIII/1934, 12.

Fernández del Riego, Francisco (1934n). Nacionalismo político i-espritual. A Nosa Terra. 344, 3 [Páxina das Mocedades].

Fernández del Riego, Francisco (1934ñ). Os dous de sempre. El Pueblo Gallego. 22/VIII/1934, 12.

Fernández del Riego, Francisco (1934o). F.M.G. Poliorama nacional. El Pueblo Gallego. 30/VIII/1934, 12.

Fernández del Riego, Francisco (1934p). Literarias. Os evanxeos da risa absoluta. El Pueblo Gallego. 1/IX/1934, 1.

Fernández del Riego, Francisco (1934q). Literarias. Lago González, arcebispo galego. El Pueblo Gallego. 7/IX/1934, 1.

Fernández del Riego, Francisco (1934r). Chamada aos mozos. O Segredario Xeral á F.M.G. A Nosa Terra. 348, 3 [Guieiro. Outavoz nazonalista da F. M. G., nº 3].

Fernández del Riego, Francisco (1934s). Dintel xurídico-político da nación galega. Alento. 4, 65-71.

Fernández del Riego, Francisco (1934t). Orientacións. Necesidade dun teatro galego. El Pueblo Gallego. 8/XI/1934, 12.

Fernández del Riego, Francisco (1934u). Alusións. O Premio Nobel de Literatura. El Pueblo Gallego. 14/XI/1934, 12.

Fernández del Riego, Francisco (1934v). Proeles. Tres xeneracións literarias. El Pueblo Gallego. 28/XI/1934, 1.

Fernández del Riego, Francisco (1934x). Proeles. Valle Inclán e a Academia hespañola. El Pueblo Gallego. 5/XII/1934, 14.

Fernández del Riego, Francisco (1934z). Proeles. Fra Vernero. El Pueblo Gallego. 12/XII/1934, 12.

Fernández del Riego, Francisco (1934aa). La Universidad gallega ante el momento actual: discurso leído en la solemne inauguración del curso académico de 1933 a 1934 en la Universidad Literaria de Santiago. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago.

Fernández del Riego, Francisco (1935a). Artigoación nacionalista de Europa. Alento. 7-8, 164-170.

Fernández del Riego, Francisco (1935b). Proeles. Papeletas de notas encol do romantismo. El Pueblo Gallego. 24/I/1935, 14.

Fernández del Riego, Francisco (1935c). Morreu Eiroa. A Nosa Terra. 355, 3 [Guieiro. Outavoz nazonalista da F.M.G. 9].

Fernández del Riego, Francisco (1935d). A relixión nacionalista. A Nosa Terra. 357, 3 [Guieiro. Outavoz nazonalista da F.M.G., 11].

Fernández del Riego, Francisco (1935e). Presencia de Galicia nos vieiros da arte nova. Nós. 135, 51-58.

Fernández del Riego, Francisco (1935f). Ronsel de ortodoxia nacional. Heraldo de Galicia. 232, 1.

Fernández del Riego, Francisco (1935g). Galicia frente á política centralizadora. Ser. Semanario gallego de izquierdas. 12, 8.

Fernández del Riego, Francisco (1935h). Melodía (M. García Paz). Ser. Semanario gallego de izquierdas. 14, 4.

Fernández del Riego, Francisco (1935i). A AntiGalicia. Ser. Semanario gallego de izquierdas. 15, 5.

Fernández del Riego, Francisco (1935l). Nacionalismo e Democracia. A Nosa Terra. 375, 2.

Fernández del Riego, Francisco (1935m). A Voz de Cataluña. Ser. Semanario gallego de izquierdas. 18, 3.

Fernández del Riego, Francisco (1935n). Senso de rebeldía ou táitica de transixencia? A Nosa Terra. 383, 1.

Fernández del Riego, Francisco (1935ñ). Oito intentos, e sete fracasos de Galicia. Guieiro. 1, 2.

Fernández del Riego, Francisco (1935o). Anuncio da Galicia nacionalista. Guieiro. 2, 4.

Fernández del Riego, Francisco (1935p). Esprito político e forma cultural da nova Galicia. Notas pra unha xuventude nacionalista nosa. Nós. 139-144, 145-153.

Fernández del Riego, Francisco (1936a). Ao berro de morra Catalunya. Guieiro. 7, 1-2.

Fernández del Riego, Francisco (1936b). Oriflama patriótica. Guieiro. 9, 6 e 2.

Fernández del Riego, Francisco (1936c). Federalismo internacional. A Nosa Terra. 407, 1.

Fernández del Riego, Francisco (1936d). Centralismo, programa de dereitas. A Nosa Terra. 409, 4.

Mancini, Pasquale Stanislao (1985 [1851]). Sobre la nacionalidad. Madrid: Tecnos.

Murguía, Manuel Martínez (1865). Historia de Galicia. Primer Tomo. Lugo: Imp. Soto Freire.

Partido Galeguista (1933a). Aos escolares. Aos universitarios. Aos galegos. Santiago: Imp. Nós, s.d., 2 pp. [Asdo: Ricardo Carballo Calero, Francisco Fernández del Riego et alii].

Partido Galeguista (1933b). Memoria que o Consello presenta a III Asambreia do Partido. Mecanografado. 6 pp. holandesa. Nadal de 1933. Fundación Penzol. Fondo Villar Ponte.

Peña Novo, Luis (1921). Nacionalismo e democracia. Nós. 4, 12-15.

Risco, Vicente Martínez (1920). Teoría do nacionalismo galego. Ourense: Imp. La Región.

Ulloa Fernández de Sanmamed, Emilio (1977). Álvaro de las Casas y los grupos Ultreyas. Su incidencia en el nacionalismo gallego. Tese de licenciatura. Universidade de Santiago de Compostela.

Viqueira, Xan Vicente (1920). Disonancia e consonancia. A Nosa Terra. 124, 3.