O mestre que explorou a cara oculta da lúa

Fina Casalderrey

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 80
  • PDF: 15

Citas


Cajaraville, Héctor (2019): Antonio Fraguas. O bo mestre, o mestre bo. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Díaz Pardo, Isaac (2006): “Relembranzas de D. Antonio Fraguas”, en García/Fernández/González 2006: 11-12.

Enríquez Morales, María Xosé (2006): “Don Antonio Fraguas: unha vida dedicada á docencia”, en García/Fernández/González 2006: 152-179.

Fernández Cerviño, María Xosé (2006): “Os doce mil fillos de don Antonio (e unha manda de afillados”, en García/Fernández/González 2006: 226-245.

Fraguas Fraguas, Antonio (s.d.): “Notas da miña vida e do meu tempo”, ms. Museo do Pobo Galego: Fondo Antonio Fraguas Fraguas.

Fraguas Fraguas, Antonio (1931): “Do folk-lore de Armeses-Listanco”, Nós. Boletín mensual da cultura galega 96, 221-227.

Fraguas Fraguas, Antonio (1985): Aportacións ó cancioneiro de Cotobade. Trasalba (Ourense): Fundación Otero Pedrayo.

Fraguas Fraguas, Antonio (1999): “O lugar e a casa onde nacín”, Grial 144, 621-629.

Fraguas Fraguas, Antonio (2019a): Do tempo e dos astros. Vigo: Galaxia.

Fraguas Fraguas, Antonio (2019b): As coplas que se cantaban nas ruadas de Loureiro de Cotobade. Roseiras e paxariños nas cantigas dun serán. A Coruña: Real Academia Galega. https://doi.org/10.32766/rag.342

García Martínez, Carlos, María Xosé Fernández Cerviño e Xosé Manuel González Reboredo (eds.) (2006): Antonio Fraguas Fraguas (1905-1999): un home que traballou sempre “por e pra Galicia”. Ofrenda no seu centenario. Santiago de Compostela: Museo do Pobo Galego.

González Pérez, Clodio (2006): “Antonio Fraguas Fraguas, 1905-1999.Vida e obra”, en García/Fernández/González 2006: 24-89.

González Reboredo, Xosé Manuel (2006): “O etnógrafo Antonio Fraguas”, en García/Fernández/González 2006: 90-117.

Martínez Cimadevila, José Carlos (2006): “[Presentación]”, en García/Fernández/González 2006: 13-14.

Otero Pedrayo, Ramón (2019): “Resposta do excelentísimo señor don Ramón Otero Pedrayo”, en Fraguas 2019b: 29-36. https://doi.org/10.32766/rag.342
DOI: https://doi.org/10.32766/brag.380.770


Copyright (c) 2020 Boletín da Real Academia Galega

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega