A patrimonialización e a musealización dos bens etnográficos en Galicia. Pasado, presente e porvir

Xosé C. Sierra Rodríguez

Resumo


Comeza o artigo percorrendo sumariamente os ensaios musealizadores do século XIX, vinculados ao nacemento en Galicia do folclore e da etnografía. Seguidamente transitamos polo itinerario musealizador do século XX e diferenciamos tres etapas: o primeiro terzo do século, o franquismo e, finalmente, a inflación museística do período democrático. Esta última etapa caracterízase pola multiplicación de museos locais e municipais. Boa parte destes museos carecen de criterios museolóxicos e non desenvolven a reflexión necesaria sobre o patrimonio cultural que lles afecta.


Palabras clave


Folclore; etnografía; patrimonialización; musealización; exposición; identidade; mirada etnográfica; sistema arte-cultura

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 109
  • PDF: 22

Citas


Agudo Torrico, Juan (1997): “Patrimonio etnológico. Problemática en torno a su definición y objetivos”, Revista PH 18(V), 97-108. https://doi.org/10.33349/1997.18.465

Anónimo [Vicente Risco] (1926): “Do Museo Etnográfico Galego”, Nós. Boletín mensual da cultura galega 28, 14.

Arias Vilas, Felipe (1992): “Aspectos xerais e particulares do tema museolóxico en Galicia: os museos comarcais”, en Coloquios galegos de museos. [Santiago de Compostela]: Consello Galego de Museos, 181-203.

Arias Vilas, Felipe e Xosé Carlos Sierra (2017): “Catro décadas dunha institución para o futuro de Galicia”, Adra 12, 7-18.

Barral Martínez, Margarita (2010): “O espíritu expositivo na época contemporánea e a organización e desenvolvemento da Exposición Regional Gallega de 1909”, en Carlos García Martínez e Rosa María Méndez García (eds.), Exposición galega de 1909: conmemoración do 1º centenario Exposición Regional Gallega. Santiago de Compostela: Consorcio de Santiago / Museo do Pobo Galego / Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento, 121-194.

Barriocanal López, Yolanda e Francisco Fariña Busto (1989): El antiguo museo de pinturas de Ourense (1845-1852). Contribución a la historia de la pintura en Galicia. Boletín Auriense, Anexo 13. Ourense: Museo Arqueolóxico Provincial.

Beramendi, Justo (2007): De provincia a nación. Historia do galeguismo político. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Braña Rey, Fátima (2008): O Museo do Pobo Galego. Contedor de valores. [Santiago de Compostela]: Fundación Antonio Fraguas-Museo do Pobo Galego.

Cadernos A Nosa Terra de Pensamento e Cultura 30 (2004): O Museo de Xaquín Lorenzo [número monográfico].

Carmona Badía, Xosé e Jordi Nadal Oller (2005): El empeño industrial de Galicia. 250 años de historia, 1750-2000. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza.

Clemente, Pietro (1993): “La ricerca nella prospettiva del ‘patrimonio culturali’ demo-etno-antropologici. Appunti per una discussione”, en Llorenç Prats i Canals e Montserrat Iniesta i González (coords.), El patrimonio etnológico. Actas del VI Congreso de Antropologia. Tenerife 1993. Santa Cruz de Tenerife: Asociación Canaria de Antropología, 13-38.

Clifford, James (1995): Dilemas de la cultura. Antropología, literatura y arte en la perspectiva postmoderna. Barcelona: Gedisa.

Fariña Busto, Francisco (2013): Comisión de Monumentos Históricos e Artísticos de Ourense 1844-1967. Aproximación histórica. Boletín Auriense, Anexo 33. Ourense: Grupo Marcelo Macías / Museo Arqueolóxico Provincial.

Fariña Busto, Francisco (2010): “Notas arredor da Sección Arqueolóxica”, en Carlos García Martínez e Rosa María Méndez García (eds.), Exposición galega de 1909: conmemoración do 1º centenario Exposición Regional Gallega. Santiago de Compostela: Consorcio de Santiago / Museo do Pobo Galego / Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento, 195-206.

Fariña Busto, Francisco (2017): “Encol das orixes dos museos e coleccións etnográficas en Galicia”, Raigame 41, 7-17.

Filgueira Valverde, Xosé (1948): “Don Castro Sampedro y su Sociedad Arqueológica”, El Museo de Pontevedra V, 16-49.

Fraguas, Antonio (1975): “La condesa de Pardo Bazán y el folklore”, Revista del Instituto José Comide de Estudios Coruñeses 10-11, 55-96.

García Martínez, Carlos (2006): “Na rodeira do Seminario de Estudios Galegos”, en Carlos García Martínez, María Xosé Fernández Cerviño e Xosé Manuel González Reboredo (eds.), Antonio Fraguas Fraguas (1905-1999): un home que traballou sempre “por e pra Galicia”. Ofrenda no seu centenario. Santiago de Compostela: Museo do Pobo Galego, 196-225.

González Pérez, Clodio (1974): “Museo de Pías”, en Ramón Otero Pedrayo (dir.), Gran Enciclopedia Gallega. Santiago de Compostela: Silverio Cañada, t. 22, 76.

González Pérez, Clodio (2006): “Antonio Fraguas Fraguas. Vida e Obra 1905-1999”, en Carlos García Martínez, María Xosé Fernández Cerviño e Xosé Manuel González Reboredo (eds.), Antonio Fraguas Fraguas (1905-1999): un home que traballou sempre “por e pra Galicia”. Ofrenda no seu centenario. Santiago de Compostela: Museo do Pobo Galego, 24-89.

González Reboredo, Xosé Manuel (1994): “Fermín Bouza-Brey etnógrafo e folklorista”, en Actas do Simposio de Antropoloxía: in memoriam Fermín Bouza Brey. [Santiago de Compostela]: Consello da Cultura Galega, 25-40.

González Reboredo, Xosé Manuel (1997): “Do nacemento do Folklore aos nosos días”, en Xosé Manuel González Reboredo (coord.), Historia da Antropoloxía. Patrimonio etnográfico. Galicia. Antropoloxía XXIX. A Coruña: Hércules de Ediciones, 37-67.

González Reboredo, Xosé Manuel (2017): “Notas sobre etno-antropoloxía de Galicia (1916-1936)”, en Justo Beramendi [et al.] (eds.), Repensar Galicia. As Irmandades da Fala. [Santiago de Compostela]: Xunta de Galicia / Museo do Pobo Galego, 509-526.

González Reboredo, Xosé Manuel (2019): “Antonio Fraguas. O profesor de xeografía e o etnógrafo de Cotobade”, en Nieves Herrero e María Xesús Nogueira (eds.), Antonio Fraguas. A cultura como forma de vida. Santiago de Compostela: Universidade, 97-129.

Maciñeira Pardo de Lama, Federico (1908): “Para la Exposición regional de Santiago”, La Voz de Galicia 10/XI/1908, 1.

Mato, Alfonso (2001): O Seminario de Estudos Galegos. Sada: Ediciós do Castro.

Martinet, Chantal (1987): “L’object ethnographique est un object historique”, en Muséologie et Ethnologie. Paris: Editions de la Réunion des musées nationaux, 30-36.

Melo, Alberto (1999): “O local como polo de resistência ao totalitarismo economicista ou a necesidade de uma Nova Economia Política”, en Xoán Bouzada (coord.), O desenvolvemento comunitario local. Un reto da sociedade civil. Elementos teórico-metodolóxicos. Vigo: Galaxia / IGESCO, 87-113.

Murguía, Manuel (1982): Galicia. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Padiglione, Vicenzo (1999): “El efecto marco. Las relaciones del patrimonio y la competencia antropológica”, en Encarnación Aguilar Criado (coord.), Patrimonio etnológico. Nuevas perspectivas de estudio. Sevilla: Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, 192-211.

Pereiro, Xerardo e Manuel Vilar (2002): “Autoimágenes y heteroimágenes en los museos etnográficos gallegos”, en Esther Fernández Paz e Silvia Ventosa (coords.), La imagen del otro en el museo. Actas del IX Congreso de Antropología del Estado Español. Barcelona: Federación de Asociaciones de Antropología, sen paxinar.

Pérez, Yolanda, Nuria Serrano e Manuel Vilar (1997): “El desaparecido Museo de Pías en el Balneario de Mondariz”, en Actas do III Congreso de Historia da Antropoloxía e Antropoloxía aplicada. Pontevedra 1996. [Santiago de Compostela]: Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, t. II, 145-168.

Pérez Sampedro, Fernando (2014): “Maciñeira, etnógrafo”, en Federico Maciñeira. Textos escogidos y estudios sobre su obra. Ortigueira: Concello, 105-175.

Pérez Sánchez, Yolanda (2006): “La escritora en el balneario. Emilia Pardo Bazán y Mondariz”, en La Tribuna 4, 271-290.

Prats, Llorenç (1997): Antropología y patrimonio. Barcelona: Ariel.

Rasse, Paul e Éric Necker (1997): Techniques et Cultures au Musée. Enjeux, ingénierie et communication des musées de société. Lyon: Presses Universitaires.

Real López, Inmaculada (2018): El museo gallego de Arte contemporáneo Carlos Maside. Memoria, compromiso e identidad. Gijón: Trea.

Requejo Alonso, Ana Belén (2001): “El Museo de la Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago y su relación con el nacimiento de los primeros museos de Galicia”, Boletín Auriense XXXI, 273-296.

Rodríguez Campos, Xaquín (1991): “La etnografía clásica de Galicia: ideas y proyectos”, en Joan Prat [et al.] (eds.), Antropología de los Pueblos de España. Madrid: Taurus, 99-111.

Rodríguez Campos, Xaquín (2019): “As palabras e as experiencias máxicas na obra de Antonio Fraguas”, en Nieves Herrero e María Xesús Nogueira (eds.), Antonio Fraguas. A cultura como forma de vida. Santiago de Compostela: Universidade, 191-201.

Sáenz-Chas Díaz, Belén (2010): “A presenza do patrimonio etnográfico na Exposición Regional Gallega de 1909”, en Carlos García Martínez e Rosa María Méndez García (eds.), Exposición galega de 1909: conmemoración do 1º centenario Exposición Regional Gallega. Santiago de Compostela: Consorcio de Santiago / Museo do Pobo Galego / Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento, 221-231.

Sierra Rodríguez, Xosé Carlos (1999) “Experiencias de patrimonialización e musealización. Identidade local en concellos non urbanos”, en Marcial Gondar (coord.), O feito diferencial galego na antropoloxía. Santiago de Compostela: Museo do Pobo Galego, v. 2, 296-327.

Sierra Rodríguez, Xosé Carlos (2000) “Patrimonio etnográfico en Galicia. Procesos de patrimonialización en Galicia”, en Xosé Manuel González Reboredo (coord.), Historia da Antropoloxía. Patrimonio etnográfico. Galicia. Antropoloxía XXIX. A Coruña: Hércules de Ediciones, 379-471.

Sierra Rodríguez, Xosé Carlos (2003): “Museos e desenvolvemento. Experiencias e itinerarios en Galicia”, en VII coloquio galego de Museos. Museos: construíndo a comunidade. [Santiago de Compostela]: Consello Galego de Museos, 211-246.

Sierra Rodríguez, Xosé Carlos (2015a): “Imágenes y representaciones culturales en los museos de Galicia”, Revista Andaluza de Antropología 9, 16-51.

Sierra Rodríguez, Xosé Carlos (2015b): “A festa da Istoria de Ribadavia. Relato, invención, vivencia”, Portugalia 36, 277-294.

Villa-Amil y Castro, José (1887): Memoria sobre la creación de un Museo Arqueológico en la Ciudad de Santiago, que en cumplimiento de la Real Orde de 30 de junio de 1886, presenta al Excmo. Ministro de Fomento. Madrid: Imp. del Colegio Nacional de Sordo-Mudos y de Ciegos.
DOI: https://doi.org/10.32766/brag.380.768


Copyright (c) 2020 Boletín da Real Academia Galega

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega