Antropoloxía(s) en Galiza na actualidade

Cristina Sánchez Carretero

Resumo


O obxectivo deste artigo é facer unha cartografía da institucionalización da antropoloxía na Galiza actual en diferentes ámbitos, entre outros, universidades, organismos públicos de investigación, museos e empresas. Este percorrido presentarase a través do eixe da estabilidade-precariedade da antropoloxía, analizando os efectos desta tensión. Para poder facer a cartografía, o artigo artéllase en tres partes. Primeiro preséntase a modo de contexto histórico unha selección de fitos que marcan o desenvolvemento da antropoloxía en Galiza. Segundo, preséntanse os ámbitos, institucións e escalas da(s) antropoloxía(s) na actualidade; e, por último, explícanse os proxectos asociativos de tipo profesional da antropoloxía a través da Asociación Galega de Antropoloxía (Agantro) e a participación desta a nivel estatal cos cambios nos últimos anos producidos na Asociación de Antropoloxía do Estado Español (ASAEE).


Palabras clave


antropoloxía; Galiza; cartografía; estabilidade; Agantro; ASAEE

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 100
  • PDF: 18

Citas


Alonso Poboación, Enrique e Sharon. R Roseman (eds.) (2012): Antropoloxía das mulleres galegas. As outras olladas. Vigo: Sotelo Blanco.

Cardesín, José María (2009): “Antropología e historia de Galicia”, Minius 17, 167-190.

Fernández de Rota, José Antonio (1992): “La antropologia gallega a debate”, Anales de la Fundación Joaquín Costa 9, 123-145.

Garea Traba, Eva (2009): Antropoloxía. Bacharelato. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

González Reboredo, Xosé Manuel (coord.) (1997a): Arquitectura. Economía. Antropoloxía XXIII. A Coruña: Hércules de Ediciones.

González Reboredo, Xosé Manuel (coord.) (1997b): Tecnoloxía agraria. Oficios. Galicia. Antropoloxía XXIV. A Coruña: Hércules de Ediciones.

González Reboredo, Xosé Manuel (coord.) (1997c): Mariñeiros. Creación estética. Galicia. Antropoloxía XXV. A Coruña: Hércules de Ediciones.

González Reboredo, Xosé Manuel (coord.) (1997d): Artesanía. Sociedade. Galicia. Antropoloxía XXVI. A Coruña: Hércules de Ediciones.

González Reboredo, Xosé Manuel (coord.) (1997e): Relixión. Creenzas. Festas. Antropoloxía XXVII. A Coruña: Hércules de Ediciones.

González Reboredo, Xosé Manuel (coord.) (1997f): Imaxinario. Literatura popular. Galicia. Antropoloxía XXVIII. A Coruña: Hércules de Ediciones.

González Reboredo, Xosé Manuel (coord.) (1997g): Historia da Antropoloxía. Patrimonio etnográfico. Galicia. Antropoloxía XXIX. A Coruña: Hércules de Ediciones.

Herrero, Nieves (2015): “La antropología en la enseñanza secundaria en Galicia”, Quaderns-e 20 (1), 20-36.

Medeiros, António (2006): Los dos lados de un río. Nacionalismos y etnografías en Portugal y en Galicia. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

Pereiro, Xerardo (2001): “Reflexão sobre a antropologia na Galiza de hoje”, Etnográfica 10, 117-127. http://hdl.handle.net/10348/4695

Pereiro, Xerardo (2018). “A Antropoloxía e a cultura galegas”, Grial 220, 57-63.

Prat, Joan (1991) “Historia. Estudio introductorio”, en Joan Prat (ed.), Antropología de los pueblos de España. Madrid: Taurus, 13-33.

Rodríguez Campos, Xaquín (1991) “La etnografía clásica de Galicia: ideas y proyectos”, en Joan Prat (ed.), Antropología de los pueblos de España. Madrid: Taurus, 99-111.

Rodríguez Campos, Xaquín. (2007): “Un ollar á Historia”, Revista das Letras 670 (31/V/2007), 2.
DOI: https://doi.org/10.32766/brag.380.767


Copyright (c) 2020 Boletín da Real Academia Galega

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega