Os antecedentes e o papel de Fraguas na arqueoloxía do Seminario de Estudos Galegos

Francisco Calo Lourido

Resumo


Faise un percorrido pola historia da arqueoloxía galega desde os inicios ata o Seminario de Estudos Galegos, destacando a importancia de autoridades como Sarmento e Cuevillas. Desenvólvese e analízase o papel de don Antonio Fraguas neste eido da investigación en Galicia.

Palabras clave


Antonio Fraguas; Florentino López Cuevillas; arqueoloxía; romanticismo; dolmen; castro; Seminario de Estudos Galegos

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 103
  • PDF: 23

Citas


Almeida, Carlos Alberto Ferreira de (1974): “O monumento con forno de Sanfins e as escavações de 1973”, en Actas do III Congresso Nacional de Arqueologia. Porto: Ministério de Educação, vol. I, 149-172.

Armada, Xosé Lois (2012): “E. T. Leeds escribe a F. Maciñeira: notas sobre os vencellos galegos dun arqueólogo británico”, Adra 7, 83-96.

Beramendi, Justo (2007): De provincia a nación. Historia do galeguismo político. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Bosch Gimpera, Pedro (1932): Etnología de la Península Ibérica. Barcelona: Alpha.

Bouza-Brey Trillo, Fermín (1935): “A propósito de un objeto lítico del castro de Ribela”, Boletín de la Real Academia Gallega 258, 137-140.

Bouza-Brey Trillo, Fermín (1944): “Castros de la comarca de la Estrada”, Cuadernos de Estudios Gallegos I, 7-38.

Bouza-Brey Trillo, Fermín (1947): “Prólogo”, en Maciñeira 1947: [9]-17.

Braña Rey, Fátima (2019): “Testemuña e custodio do patrimonio cultural galego. Entrevista con Antonio Fraguas”, en Nieves Herrero e María Xesús Nogueira (eds.), Antonio Fraguas. A cultura como forma de vida. Santiago de Compostela: Universidade, 60-75.

Calo Lourido, Francisco (1991): A plástica da cultura castrexa galego-portuguesa. Santiago de Compostela: Universidade. Tese de doutoramento.

Calo Lourido, Francisco (1993): A cultura castrexa. Vigo: A Nosa Terra.

Calo Lourido, Francisco (1994): A plástica da cultura castrexa galego-portuguesa. 2 tomos. Catalogación Arqueológica y Artística de Galicia. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza.

Calo Lourido, Francisco (2003): “Evocación e encadramento cultural de D. Xaquín”, Boletín Auriense XXXIII, 9-35.

Calo Lourido, Francisco (2016): “E os da banda d’alá son máis estranxeiros que os de Madrí?”, Portugalia 37, 131-147.

Calo Lourido, Francisco (2019): “A arqueoloxía nos traballos de don Antonio Fraguas”, Raigame 43, 28-35.

Calo Lourido, Francisco (en prensa): “A cultura castrexa desde Guimarães (1980) ata Santa Maria da Feira (2018)”, en Congresso Internacional Cultura Castreja. Identidade e transições. Santa Maria da Feira: Câmara municipal.

Calo Lourido, Francisco e Teresa Soeiro (2017): “En demanda das raíces. A arqueoloxía do Noroeste Peninsular nas primeiras décadas do século XX”, en Justo Beramendi et al. (eds.), Repensar Galicia. As Irmandades da Fala. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia-Museo do Pobo Galego, 491-508.

Cardozo, Mário (1930): Citânia e Sabroso. Notícia Descritiva. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento.

Cardozo, Mário (1947): Correspondencia epistolar entre Emílio Hübner e Martins Sarmento (Arqueologia e epigrafia) 1879-1899. Guimarães: Sociedade Martins Sarmento.

Cartailhac, Émile (1886): Les âges prehistoriques de l’Espagne et du Portugal. Paris: Ch. Reinwald.

Conde-Valvís Fernández, Francisco (1955): “Las termas romanas de la «cibdá» de Armea, en Santa María de Aguas Santas”, en III Congreso Nacional de Arqueología. Galicia 1953. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 432-446.

Daniel, Glyn (1994): Historia de la arqueología. De los anticuarios a V. Gordon Childe. Madrid: Alianza.

Filgueira Valverde, Xosé (1978): “Limiar da segunda edición”, en Terra de Melide. Sada: Ediciós do Castro, VII-XI. Ed. facsimilar.

Fraguas Fraguas, Antonio (1927): “Compostela al día. Un artista olvidado: Uxío Souto”, El Pueblo Gallego 8/X/1927, 9.

Fraguas Fraguas, Antonio (1929): “Un serán na catedral”, A Nosa Terra 261, 9-10.

Fraguas Fraguas, Antonio (1933): “Domingo de Ramos na aldea”, Cristal 10, 23.

Fraguas Fraguas, Antonio (1935): “Nos cantamos?”, Logos 47, 95-96.

Fraguas Fraguas, Antonio (1952): “Ferro Couselo, Jesús: Los petroglifos de término y las insculturas rupestres de Galicia. Orense, Talleres Graf. de Miguel López. 1952. 266 pág. + 3 hoj. [Recensión]”, Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Lugo 5 (37-38), 127.

Fraguas Fraguas, Antonio (1953): “Apuntes sobre mámoas lucenses”, Cuadernos de Estudios Gallegos VIII, 142-146.

Fraguas Fraguas, Antonio (1954-1955): “Vázquez Saco, Francisco y Vázquez Seijas, Manuel: Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Instituto Padre Sarmiento de Estudios Gallegos. –Inscripciones romanas de Galicia, II, provincia de Lugo. Santiago, 1954. – 157 páginas + 2 hojas + 10 hojas de láminas [Recensión]”. Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Lugo 6 (41-44), 106-107.

Fraguas Fraguas, Antonio (1955a): “Grupo dolménico de Monte Orgoso”, en III Congreso Nacional de Arqueología. Galicia 1953. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 409-410.

Fraguas Fraguas, Antonio (1955b): “Petroglifos del monte Pedreira en Carballedo (Pontevedra)”, en III Congreso Nacional de Arqueología. Galicia 1953. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 411-412.

Fraguas Fraguas, Antonio (1957): “Las murallas de Lugo”, El Ideal Gallego 23/VI/57.

Fraguas Fraguas, Antonio (1962a): “Restos dolménicos próximos a la ciudad de Lugo”, en Homenaje al Profesor Cayetano de Mergelina. Murcia: Universidad, 343-360.

Fraguas Fraguas, Antonio (1962b): “Castros de la comarca lucense”, Cuadernos de Estudios Gallegos XVII, 307-328.

Fraguas Fraguas, Antonio (1968): “Sebastián González García-Paz: notas da súa vida e de seu tempo”, Grial 21, 334-357.

Fraguas Fraguas, Antonio (1971): “Un silbato de piedra y otros objetos”, Cuadernos de Estudios Gallegos XXVI, 117-119.

Fraguas Fraguas, Antonio (1979): Manuel Murguía, o Patriarca. Hombres que hicieron Galicia. Vigo: Banco do Noroeste.

Fraguas Fraguas, Antonio (1986): “Don Florentino López Alonso Cuevillas”, Outeiro 23, 61-63.

Fraguas Fraguas, Antonio (1999): “Ó lado de Don Juan López Suárez. Visita á comarca do Saviñao”, O Correo Galego 31/X/1999.

Fraguas Fraguas, Antonio (2000): “Prólogo”, en Ramón Sobrino Buhigas, Corpus Petroglyphorum Gallaecia. Sada: Ediciós do Castro, XI-XII. Ed. facsimilar e traducida.

García Martínez, Carlos (2006): “Na rodeira do Seminario de Estudos Galegos”, en Carlos García Martínez, María Xosé Fernández Cerviño e Xosé Manuel González Reboredo (eds.), Antonio Fraguas Fraguas (1905-1999): un home que traballou sempre “por e pra Galicia”. Ofrenda no seu Centenario. Santiago de Compostela: Museo do Pobo Galego, 196-223.

García Martínez, Carlos (1974): “López Cuevillas, Florentino”, en Ramón Otero Pedrayo (dir.), Gran Enciclopedia Gallega. Santiago de Compostela: Silverio Cañadas, t. 19, 141-147.

González Pérez, Clodio (2006): “Antonio Fraguas Fraguas. Vida e obra (1905-1999)”, en Carlos García Martínez, María Xosé Fernández Cerviño e Xosé Manuel González Reboredo (eds.), Antonio Fraguas Fraguas (1905-1999): un home que traballou sempre “por e pra Galicia”. Ofrenda no seu Centenario. Santiago de Compostela: Museo do Pobo Galego, 24-89.

Hübner, Emil (1861): “Statuen galläkischer Krieger in Portugal und Galicien”, Denkmäller und Forschunguen. Archäologische Zeitung 154, 186-195.

Hübner, Emil (1869): Inscriptiones Hispaniae Latinae. Corpus Inscriptionum Latinarum, II. Berlín: Reimer.

Hübner, Emil (1879): Citânia. Archeologia Artística V. Porto: Imp. Litterario-Commercial. [Tradución ao portugués en Sarmento 1933: 448-462].

Hübner, Emil (1892): Inscriptionvm Hispaniae Latinarvm. Svpplementvm. Corpus inscriptionvm latinarvm II. Sup. [Berlín]: Georgivm Reimervm.

López Cuevillas, Florentino (1917): “Rusia y su revolución”, La Centuria. Revista Neosófica 1, 12-14; 2, 14-17; 6, 11-15.

López Cuevillas, Florentino e Fermín Bouza-Brey (1929): Os Oestrimnios, os Saefes e a ofiolatría en Galiza. A Cruña: Nós.

López Cuevillas, Florentino e Antonio Fraguas Fraguas (1955): “Los castros de la tierra de Saviñao”, en III Congreso Nacional de Arqueología. Galicia 1953. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 273-333 + láminas.

López Cuevillas, Florentino, Antonio Fraguas Fraguas e Pura Lorenzana (1930): “Mámoas do Saviñao. A anta de Abuime e a necrópole de Monte da Morá”, Arquivos do Seminario de Estudos Galegos V, 67-90.

López Ferreiro, Antonio (1889): Lecciones de Arqueología Sagrada. Santiago de Compostela: Seminario Conciliar Central Compostelano.

Lorenzo, Ramón (2000): “Antonio Fraguas Fraguas”, Boletín da Real Academia Galega 361, 316-324.

Lorenzo Fernández, Xaquín (1957): “Cuevillas etnógrafo”, en Homaxe dos amigos e discípulos do Petrucio da Prehistoria galega Florentino L.A. Cuevillas no LXX aniversario do seu nacimento. Vigo: Galaxia, 134-[138].

Maciñeira y Pardo de Lama, Federico (1947): Bares. Puerto hispánico de la primitiva navegación occidental. Santiago de Compostela: IPSEG-CSIC. Edición de Fermín Bouza-Brey.

Murguía, Manuel (1888): España. Sus monumentos y artes – Su naturaleza é historia. Galicia. Barcelona: Establecimiento Tipográfico-Editorial de Daniel Cortezo y C.ª.

Murguía, Manuel (1906): Historia de Galicia por Manuel Murguía. 2ª edición: Impresa á costa de “El Centro Gallego” de la Habana. Tomo Segundo. Coruña: Librería de Don Eugenio Carré. [Ilustración IV: E. Hübner, “Estatuas de guerreros gallegos en Portugal y Galicia”, 617-627].

Naya Pérez, Juan (1959): “Recuerdo de la visita a La Coruña del sabio lusitano Don José Leite de Vasconcelos”, en Actas do Colóquio de Estudos Etnográficos Dr. Leite de Vasconcelos”. Porto: [s.n.], vol. 1, 111-113.

Obermaier, Hugo (1923): “Impresiones de un viaje prehistórico por Galicia”, Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense 7 (148), 1-21; 7 (149), 25-47.

Pericot, Luís (1959-1960): “Algunos recuerdos personales de Cuevillas”, Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense 20 (1-4), 45-48.

Rey Castiñeira, Josefa e Manuel Rodríguez Calviño (2001): “Novas imaxes da arqueoloxía castrexa estradense a través das coleccións Bouza-Brey e Fraguas Fraguas do Museo do Pobo Galego”, A Estrada. Miscelánea histórica e cultural 4, 141-167.

Risco, Vicente (1984 [1934]): Mitteleuropa. Vigo: Galaxia.

Sarmento, Francisco Martins (1933): Dispersos. Colectânea de artigos publicados, desde 1876 a 1899, sôbre arqueologia, etnologia, mitologia, epigrafia e arte pre-histórica. Obra comemorativa do Iº Centenário do nascimento do Autor, ilustrada com 71 gravuras e realizada sob os auspícios da Sociedade Martins Sarmento. Coimbra: Imprensa da Universidade.

Sierra Rodríguez, Xosé Carlos (2019): “Don Antonio Fraguas, referente intelectual e moral dos estudos etnofolclóricos en Galicia”, en Nieves Herrero e María Xesús Nogueira (eds.), Antonio Fraguas. A cultura como forma de vida. Santiago de Compostela: Universidade, 203-242.
DOI: https://doi.org/10.32766/brag.380.763


Copyright (c) 2020 Boletín da Real Academia Galega

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega