A Galicia máxica de don Antonio Fraguas

Antonio Reigosa Carreiras

Resumo


Recreamos en síntese algunha das moitas e importantes achegas de don Antonio Fraguas ao coñecemento e interpretación da mitoloxía popular galega a través dunha extensa e valiosa obra. Un quefacer de etnógrafo que anota e describe, que ordena con criterio, que dá preferencia á divulgación máis que á análise, todo canto considera de interese para a salvagarda e o coñecemento global da nosa cultura popular. Para este propósito, centrámonos só naquelas publicacións en que a materia de estudo principal xira arredor da mitoloxía popular, entendendo como tal toda a información relacionada co rico repertorio de mitos, ritos e figuras sobrenaturais da nosa cultura popular tradicional.

Palabras clave


Antonio Fraguas; mitoloxía popular; morte; augas; demo; lume; animais

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 163
  • PDF: 86

Citas


Cajaraville, Héctor (2019): Antonio Fraguas. O bo mestre, o mestre bo. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Fernández Cerviño, María Xosé (2019): Antonio Fraguas Fraguas. Estancias vitais dun mestre sabio. Biblioteca Gallega. A Coruña: La Voz de Galicia.

Fraguas Fraguas, Antonio (1931a): “O culto ós mortos”, Nós. Boletín mensual da cultura galega 87, 42-46.

Fraguas Fraguas, Antonio (1931b): “Do folk-lore de Armeses-Listanco”, Nós. Boletín mensual da cultura galega 96, 221-227.

Fraguas Fraguas, Antonio (1932): “As lêndas da Fonte Pormás”, Nós. Boletín mensual da cultura galega 108, 218-221.

Fraguas Fraguas, Antonio (1945): “El lobo en las tierras de Cotovad”, Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Orense 15 (3), 129-137.

Fraguas Fraguas, Antonio (1953): “Notas sobre el fuego en Galicia: la farsa ‘Dulcinea’ o la quema de la Pascua”, Zephyrus 4, 401-415.

Fraguas Fraguas, Antonio (1969): “Algunos seres fantásticos de nuestra tierra”, Revista de Etnografía 12 (2, 24), 371-377.

Fraguas Fraguas, Antonio (1973): La Galicia insólita. Tradiciones Gallegas. A Coruña: Librigal.

Fraguas Fraguas, Antonio (1974): “Lobishome”, en Ramón Otero Pedrayo (dir.), Gran Enciclopedia Gallega. Santiago de Compostela: Silverio Cañada, t. 19, 107-108.

Fraguas Fraguas, Antonio (1975): “Preocupación polo tempo e os astros na creencia popular”, Boletín Auriense V, 257-269.

Fraguas Fraguas, Antonio (1986): “As almas do Purgatorio”, Encrucillada 49, 22.

Fraguas Fraguas, Antonio (1987): “El culto a las ánimas en Loureiro de Cotobade”, Gallaecia 9-10, 271-278.

Fraguas Fraguas, Antonio (1990): La Galicia insólita. Tradiciones Gallegas. Cadernos do Seminario de Sargadelos 51. Sada: Ediciós do Castro.

Fraguas Fraguas, Antonio (1992a): “O que eu sabía das serpes», en Boletín Auriense XXII, 87-97.

Fraguas Fraguas, Antonio (1992b): Galicia máxica. El Correo Gallego. Biblioteca 114; 49. Santiago de Compostela: Editorial Compostela.

Fraguas Fraguas, Antonio (1996): “A mitoloxía da auga”, en Francisco Díaz-Fierros Viqueira (coord.), As augas de Galicia. Santiago: Consello da Cultura Galega, 9-40.

Fraguas Fraguas, Antonio (2001):

Fraguas Fraguas, Antonio (2003):

Fraguas Fraguas, Antonio (2006): Polas catro témporas. Colaboracións en La Voz de Galicia e O Correo Galego (1992-1999). Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. Edición de Xosé López, Rosa Aneiros e Daniel Salgado.

González Reboredo, Xosé Manuel (2006): “O etnógrafo Antonio Fraguas”, en Carlos García Martínez, María Xosé Fernández Cerviño e Xosé Manuel González Reboredo (eds.), Antonio Fraguas Fraguas (1905-1999): un home que traballou sempre “por e pra Galicia”. Ofrenda no seu Centenario. Santiago de Compostela: Museo do Pobo Galego, 91-117.

Villanueva Gesteira, Malores (2019): Antonio Fraguas. Mestre da memoria. Vigo: Galaxia.
DOI: https://doi.org/10.32766/brag.380.758


Copyright (c) 2020 Boletín da Real Academia Galega

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega