“Con abundancia de razóns”: a literatura na Gramática de Saco Arce

Teresa López

Resumo


As gramáticas galegas publicadas no século XIX non se limitaron á descrición e á prescrición gramatical: todas elas teñen un certo carácter híbrido e inclúen informacións e materiais diversos, cunha presenza importante da literatura. Neste artigo, repasamos as referencias á literatura e a presenza da produción literaria na Gramática gallega (1868) de Saco Arce, para analizar as súas funcións no discurso gramatical, mais tamén patriótico, do autor ourensán.


Palabras clave


Gramática; literatura galega; Rexurdimento; Saco Arce

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 183
  • PDF: 43

Citas


Barreiro Fernández, Xosé Ramón e Xosé Luís Axeitos (2003-2005): Cartas a Murguía. 2 vol. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza.

Cuveiro Piñol, Juan (1868): El habla gallega. Observaciones y datos sobre sus vicisitudes. Pontevedra: Imp. de José A. Antúnez y Cª.

Cuveiro Piñol, Juan (1876): El habla gallega. Observaciones y datos sobre sus vicisitudes. Barcelona: N. Ramírez y Cª. 2ª edición.

Figueroa, Antón (2001): Nación, literatura, identidade. Comunicación literaria e campos sociais en Galicia. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Freixeiro Mato, Xosé Ramón, Xosé Manuel Sánchez Rei e Goretti Sanmartín Rei (2005): A lingua literaria galega no século XIX. A Coruña: Universidade.

González-Millán, Xoán (2001): O diccionario enciclopédico de Eladio Rodríguez. A canonización lexicográfica da literatura galega. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

González-Millán, Xoán (2003): “La articulación del discurso antológico gallego en el siglo XIX”, Bulletin of Hispanic Studies 80-4, 485-508. https://doi.org/10.3828/bhs.80.4.3

López, Teresa (2016): “A literatura galega nas gramáticas do século XIX”, Estudos de lingüística galega 8, 147-166. http://dx.doi.org/10.15304/elg.8.3197

Mariño Paz, Xosé Ramón (1998): Historia da lingua galega. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco.

Mirás, Francisco (1864): Compendio de gramática gallega-castellana, con un vocabulario de nombres y verbos gallegos y su correspondencia castellana, precedido de unos diálogos sobre diferentes materias. Un grandioso poema de 100 octavas titulado ‘La creación y redención’. Un extracto de Fábulas de los mejores fabulistas así como algunas del autor. Santiago: Establecimiento tipográfico de Manuel Mirás.

Monteagudo Romero, Henrique (1999): Historia social da lingua galega. Vigo: Galaxia.

Murguía, Manuel (1865-1913): Historia de Galicia. 5 vols. Lugo: Impr. de Soto Freire.

Rábade Villar, María do Cebreiro (2004): As antoloxías de poesía en Galicia e Cataluña. Representación poética e ficción lóxica. Santiago de Compostela: Universidade.

Saco Arce, Juan Antonio (1868): Gramática gallega. Lugo: Imprenta de Soto Freire.

Saco Arce, Juan Antonio (1876): “Poesía gallega contemporánea (sus defectos más comunes)”, El Heraldo Gallego 104, 3-5; 105, 9-11; 106, 17-18.

Saco Arce, Juan Antonio (1878): Poesías. Ourense: Impr. de Gregorio Rionegro Lozano.

Thiesse, Anne-Marie (2000): A criação das identidades nacionais: Europa-séculos XVIII-XX. Lisboa: Temas e debates. Tradución de Sandra Silva.

Valladares, Marcial (1970 [1892]): Elementos de gramática gallega. Vigo: Galaxia / Fundación Penzol.

Varela Suanzes-Carpegna, Álvaro (2001): “As antoloxías literarias galegas: do Rexurdimento a 1936”, Anuario de Estudios Literarios Galegos 1999, 69-102.
DOI: https://doi.org/10.32766/brag.379.737


Copyright (c) 2019 Boletín da Real Academia Galega

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega