Paz-Andrade no nacionalismo galego de entreguerras

Justo Beramendi

Resumo


Descríbese aquí o papel que xogou Valentín Paz-Andrade na organización do nacionalismo galego, dende a época das Irmandades da Fala até o comezo da Guerra Civil española, analizando a súa participación na política galeguista á luz dos debates internos e das estratexias dos diversos grupos nacionalistas.


Palabras clave


Valentín Paz-Andrade; política galega; nacionalismo

Texto completo:

PDF

Visualizacións:

  • Resumo: 124
  • PDF: 5

Citas


Beramendi, Justo (2007): De provincia a nación. Historia do galeguismo político. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Calvo, Tucho (1998): Valentín Paz Andrade. A memoria do século. Sada: Ediciós do Castro.

Freixanes, Víctor F. (1982): Unha ducia de galegos. Vigo: Editorial Galaxia.

G.A.G. [Grupo Autonomista Galego] (1930a): Discursos pronunciados o Día de Galiza no mítin celebrado no Teatro García Barbón de Vigo. A Coruña: Imp. Nós.

G.A.G. [Grupo Autonomista Galego] (1930b): Manifesto Políteco do Grupo Autonomista Galego. s.l., s.i., s.d. Arquivo Paz-Andrade.

G.A.G. [Grupo Autonomista Galego] (1930c): Estatutos do Grupo Autonomista Galego. Arquivo Paz-Andrade.

G.A.G. [Grupo Autonomista Galego] (1931a): Grupo Autonomista Galego. Vigo: s.d., s.i., 1 p. Fundación Penzol-Fondo García Bodaño.

G.A.G. [Grupo Autonomista Galego] (1931b): GALEGOS: ¡Ô servicio da Terra! Asdo: Pol-o Grupo Autonomista Galego, O Consello Direitivo. Vigo, 23 de abril, s.i., 1 p. FP-FGB.

G.A.G. [Grupo Autonomista Galego] (1931c): Galego!, Pontevedra: s.d. [xuño], Tip. de Julio Antúnez. Octavilla electoral, 1 p. FP-FGB.

G.A.G. [Grupo Autonomista Galego] (1931d): Candidatura Galleguista, s.l., s.d. [xuño], s.i. Folla electoral, 1 p. FP-FGB.

Insúa López, Emilio (2002): Antón Villar Ponte. Vida, obra, traxectoria cívica e pensamento. Tese de doutoramento, Facultade de Filoloxía, Universidade de Santiago de Compostela, 3 vol.

Paz-Andrade, Valentín (1916): «Fides, Patria, Amor», Gaceta de Galicia 26-VIII, 1.

Paz-Andrade, Valentín (1920): «Pequenos ensaios de bioloxía políteca», A Nosa Terra 127, 5-IX, 1.

Paz-Andrade, Valentín (1921): «A loita dos traballadores da terra», A Nosa Terra 141, 31-V, 7-8.

Paz-Andrade, Valentín (1922): «Políticos e intelectuales», Galicia 19-IX, 1.

Paz-Andrade, Valentín (1930): «A nosa definición autonomista», Nós 80, 15-VIII, 159-164. Discurso no Teatro García Barbón de Vigo o 25 de xullo. Editado tamén como folleto, GAG, Vigo, 1930.

Paz-Andrade, Valentín (1931): «Galicia na Monarquía e na República», Heraldo de Galicia, 28-IV, 4.

Paz-Andrade, Valentín (1932): «A idea e a masa. Sentimento e razón da autonomía», A Nosa Terra 295, 25-VII, 1.

Paz-Andrade, Valentín (1982): Castelao na luz e na sombra. Sada: Ediciós do Castro.

Paz-Andrade, Valentín (1997): Epistolario. Sada: Ediciós do Castro. Edición ao coidado de Charo Portela e Isaac Díaz Pardo.

Risco, Vicente (1930a): El problema político de Galicia. Madrid: Compañía Iberoamericana de Publicaciones.

Risco, Vicente (1930b): «Bon Ani-Novo irmáns!», A Nosa Terra 268, 1-I-1930, 3-4.

Vázquez Souza, Ernesto (2003): A Fouce, o hórreo e o prelo. Ánxel Casal ou o libro galego moderno. Sada: Ediciós do Castro.
Copyright (c) 2018 Boletín da RAG

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega