Lois Pereiro

Anxo Angueira

Resumo


A pesar das súas singularidades dentro da xeración dos 80, Lois Pereiro participa de estreitos vínculos con outros autores do sistema literario galego, especialmente Rosalía de Castro e Manoel Antonio.


Palabras clave


Sistema literario; vangarda; testamento; límite

Texto completo:

PDF

Citas


Bourdieu, Pierre (2004): O campo literario. Ames: Laiovento.

Figueroa, Antón (1996): Lecturas alleas: sobre das relacións con outras literaturas. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco.

González Millán, Xoán (1994): Literatura e sociedade en Galicia. Vigo: Xerais.

Lopo, Antón (2011): Entrevista de Lourdes Varela en suplemento “Faro da cultura”, en Faro de Vigo, 17 de maio.

Lorenzo Baleirón, Eusebio (1966): Gramática do silencio. A Coruña: Espiral Maior.

Lotman, Iuri (1996): La semiosfera I. Semiótica de la cultura y del texto. Madrid: Cátedra.

Pato, Chus (1997): “A praia do corazón de Mandelstam”, Dorna 23, 131-134.

Pereiro, Lois (2011): Poesía completa. Vigo: Xerais.

Quevedo, Francisco (1998): Desde la Torre. Madrid: Fondo de Cultura Económica.

Rivas, Manuel (1997): “Unha bomba envolta en flores”, Luzes de Galiza 28, 2.

Seoane, Xavier (2011): “Lampexos contras as ruínas. Nos dominios da urxencia”, GAELT, Que lle podo ofrecer a quen me intente. Monográfico Lois Pereiro, Vigo: Xerais – Universidade de Vigo, 55-69.
Copyright (c) 2018 Boletín da RAG

Boletín da Real Academia Galega
ISSN: 1576-8767
ISSN-e: 2605-1680
Real Academia Galega