Morales na revisión do Rexurdimento

Descargas

Publicado

24-11-2017

Cómo citar

Angueira, A. (2017) “Morales na revisión do Rexurdimento”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (378), pp. 551–570. doi: 10.32766/brag.378.711.

Número

Sección

Antonio Fernández Morales

Autores/as

  • Anxo Angueira

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.378.711

Palabras clave:

Antonio Fernández Morales, Ensayos poéticos, Rexurdimento, Bierzo, historiografía

Resumo

A figura do escritor berciano Fernández Morales, que podía ilustrar teoricamente a idea de rexurdimento, é utilizada aquí para cuestionar precisamente o esquema historiográfico herdado de Michelet e Burckhart. Faise a partir dos seus vínculos ideolóxicos cos poetas galegos da súa xeración e, sobre todo, a partir dos claros nexos que a súa obra Ensayos poéticos en dialecto berciano (1861) ten co Coloquio (1746) do Padre Sarmiento. Por outro lado, a poesía do autor, é crítica co presente e dignificadora dunha realidade cultural e lingüística, polo que resulta allea a calquera restauración idealista do pasado. Finalmente estúdase a posición do autor na historiografía galega referida ó XIX.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Álvarez Rosario (2003): “Na estrema do galego: a lingua do Bierzo Baixo transmitida por Fernández y Morales”, en Fernández Morales 2003: 49-108.

Angueira, Anxo (2003): “Ensayos poéticos en dialecto berciano. Antonio Fernández Morales”, A Trabe de Ouro 53, 39-53.

Angueira, Anxo (2013): Das copras de Sarmiento ós cantares de Rosalía. Berlín: Frank@Time.

Angueira, Anxo (2014): “Literatura, paisaxe e toponimia: outra vez Sarmiento”, Madrygal 17, 153-161.

Balboa de Paz, José Antonio (1996): “Liberales y progresistas en la literatura berciana del siglo XIX”, Estudios bercianos 22, 29-50.

Banti, Alberto Mario (2004): Il Risorgimento italiano. Roma-Bari: Laterza.

Burke, Peter (1987): The Renaissance. Londres: Mamillan.

Carballo Calero, Ricardo (1975): Historia da literatura galega contemporánea. Vigo: Galaxia.

Carré Aldao, Uxío (1903): La literatura gallega en el siglo XIX. A Coruña: Imprenta Regional de Carré.

Cotugno, Alessio (2012): “«Rinascimento» e «Risorgimento» (secc. XVIII-XIX)”, Lingua e Stile 2, 265-310.

Couceiro Freijomil, Antonio (1935): El idioma gallego: historia, gramática, literatura. Barcelona: Alberto Martín.

Cubí y Soler, Mariano (1861): “Introducción”, en Fernández Morales 2003: III-XXXV.

Domingo, Josep Maria (2009a): “L’època del romanticisme”, en Albert Rossich (coord.), Panorama crític de la literatura catalana. Segle XIX. Barcelona: Vicens Vives, 29-131.

Domingo, Josep Maria (2009b): Jocs Florals de Barcelona en 1859. Edició facsímil, documents i testimonis, pròleg i documentació. Lleida: Punctum grup d’estudi de la literatura del vuit-cents / Diputació de Barcelona.

Domingo, Josep Maria (2009c): “Renaixença: el mot i la idea”, Anuari Verdaguer 17, 215-234.

Domingo, Josep Maria (ed.) (2011): Barcelona i els Jocs Florals, 1859. Modernització i romanticisme. Barcelona: Museu d’Història de Barcelona.

Domingo, Josep Maria (2013) “Sobre la Renaixença”, L’Avenç 390, 26-35.

Febvre, Lucien (1992): Michelet et la Renaissance. París: Flammarion.

Fernández Morales, Antonio (2003 [1861]): Ensayos poéticos en dialecto berciano / por el comandante de infanteria e inspector provincial de estadística, D. Antonio Fernández y Morales, con una introducción sobre lenguas, dialectos, subdialectos y jergas en general. Ponferrada: Instituto de Estudios Bercianos. Edición facsímile.

Fernández Salgado, Xosé Antonio (2017): Cincuenta décimas contra don Diego Zernadas: edición e estudo dun novo texto en galego do século XV. Santiago de Compostela: Laiovento.

Ferrando, Antoni e Miquel Nicolás (2011): História de la llengua catalana (Nova edició revisada i ampliada). Barcelona: UOC.

Ferreiro, Manuel (1998). “Eduardo Pondal ‘ao estilo’ de Joan Zorro. (A primeira cantiga neotrobadoresca galega)”, en Actas do Congreso “O Mar das Cantigas”. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 213-234.

Iglesia, Antonio de la (1886): El idioma gallego. Su antigüedad y vida. 3 vol. A Coruña: Latorre y Martínez.

López, Teresa (1991). Névoas de antano. Ecos dos cancioneiros galego-portugueses no século XIX. Santiago de Compostela: Laiovento.

González Mariñas, Pablo (1997): “A Administración no Padre Sarmiento”, en O Padre Sarmiento e o seu tempo. Actas do Congreso Internacional do Tricentenario de Fr. Martín Sarmiento (1695-1995). Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Universidade, vol. 1, 247-263.

López Peláez, Antolín (1895): El gran gallego (Fr. Martín Sarmiento). A Coruña: Andrés Martínez Editor.

Marfany, Joan-Lluís (2002): “Renaixença literària i decadència lingüística”, Quaderns d’Història 6, 139-152.

Marfany, Joan-Lluís (2003): “En pro d’una revisió radical de la Renaixença”, en Professor Joaquim Molas: Memòria, escriptura, història. Barcelona: Universitat.

Marfany, Joan-Lluís (2008): Llengua, nació i diglòssia. Barcelona: L’Avenç.

Marfany, Joan-Lluís (2009): “Catalanismo no es provincialismo: nacionalisme espanyol, catalanitat i Renaixença”, Anuari Verdaguer 17, 373-390.

Marfany, Joan-Lluís (2017): Nacionalisme espanyol i catalanitat. Cap a una revisió de la Renaixença. Barcelona: Edicions 62.

Mariño Paz, Ramón, Margarita Sánchez Yáñez e Damián Suárez Vázquez (2012): O romance da urca de Santo Antón (1777). Poesía en galego no Ferrol do século XVIII. A Coruña: Fundación Barrié.

Molas, Joaquim (1979): “La cultura catalana durant el segle XIX”, en Joan Salvat e Josep Maria Salrach (dirs.), Història de Catalunya. Vol. V. Barcelona: Salvat, 177- 191.

Molas, Joaquim (1989) “Pròleg”, en Rubió 1989: 5-20.

Murguía, Manuel (1865). Historia de Galicia. Tomo I. Lugo: Soto Freire.

Murguía, Manuel (1975 [1885]): Los precursores. A Coruña: La Voz de Galicia. Edición facsímile.

Pardo Bazán, Emilia (1888): De mi tierra. Madrid: Tipografía Casa de Misericordia.

Pena, Xosé Ramón (2014): Historia da Literatura Galega II. De 1853 a 1916. O Rexurdimento. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Ríos Panisse, María do Carme (2000): “Os inicios do Rexurdimento (1840-1868)”, en Anxo Tarrío Varela (coord.), Os séculos escuros. O século XIX. Galicia. Literatura. Vol. XXXI. A Coruña: Hércules, 148-257.

Rossich, Albert (1994): “Decadència i Renaixença: una visió programàtica de la literatura catalana. La literatura del XVI i del XVII vista des de la Renaixença”, en Manuel Jorba, Joaquim Molas e Antònia Tayadella (eds.), Actes del Col·loqui Internacional sobre la Renaixença. Barcelona: Curial, 33-50.

Rossich, Albert (1996): “Les arrels literàries de Verdaguer”, Ausa 136, 39-60.

Rubió i Balaguer, Jordi (1989) Il·lustraciò i Renaixença. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Sanctis, Francesco de(1871): Storia della letteratura italiana. Vol II. Napoli: Antonio Morano Editore.

Sarmiento, Martín (1988 [1775]): Memorias para la historia de la poesía y poetas españoles. Lugo: Alvarellos. Edición facsímile.

Sarmiento, Martín (1995): Coloquio de vintecatro galegos rústicos. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega. Edición de Ramón Mariño Paz.

Silveiro Fernández, Héctor M. (2017): “As cartas autógrafas de Antonio Fernández Morales. Un autor berciano no Rexurdimento galego”, Bierzo 35, 81-107.

Sunyer, Magí (2015): “La Renaixença, una paradoxa en tres actes i un pròleg”, Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics XXVI, 95-114.