Ola, señor, dásme o libro? Adquisición de estratexias de cortesía en galego

Descargas

Publicado

13-07-2022

Número

Sección

Artigos

Autores/as

  • Tamara Rial Montes

DOI:

https://doi.org/10.32766/cdl.39.781

Palabras clave:

cortesía, petición, competencia pragmática, infancia, lingua galega

Resumo

A cortesía é unha competencia pragmática clave para o dominio dunha lingua e a súa adquisición é un proceso que comeza na primeira infancia pero que non se completa ata a adolescencia. Á súa vez, as peticións constitúen un dos actos de fala que máis requiren da cortesía, posto que supoñen unha ameaza para o destinatario, o que leva á necesidade de empregar mecanismos que atenúen esta ameaza, para así preservar as relacións sociais e o bo desenvolvemento do intercambio comunicativo.

Neste traballo estúdase o proceso de adquisición das estratexias de cortesía nas peticións por parte dos nenos e nenas galegofalantes, dende os catro ata os doce anos. Para isto, pártese dun traballo de campo que permitiu crear un corpus dun total de 504 peticións formuladas por 21 informantes divididos en tres grupos de idade diferentes. Analízanse, a partir deste corpus, cales son as principais estratexias de cortesía empregadas, que variables parecen incidir no emprego dunhas ou doutras estratexias e en que medida inflúen certos factores como a idade e o sexo das persoas informantes.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Bernicot, Josie (2006). L’acquisition du langage par l’enfant et la pragmatique : quand la parole est utile aux enfants. Le Langage et l’Homme. 41/2, 1-6.

Blum-Kulka, Shoshana (1987). Indirectness and politeness in requests: same or different? Journal of Pragmatics. 11, 131-146.

Blum-Kulka, Shoshana e House, Juliane (1989). Playing it safe: the role of conventionality in indirectness. En: Shoshana Blum-Kulka, J. House e Gabriele Kasper, eds. Cross-cultural Pragmatics: Requests and Apologies. Norwood: Ablex, 123-154.

Brown, Roger e Gilman, Albert (1972). Pronouns of power and solidarity. En: Pier Paolo Gigliogli, ed. Language and Social Context. Penguin: Harmondsworth, 252-282.

Brown, Penelope e Levinson, Stephen C. (1987). Politeness: some universals in language usage. Cambridge: University Press.

Carrasco Santana, Antonio (1999). Revisión y evaluación del modelo de cortesía de Brown & Levinson. Pragmalingüística. 7, 1-44.

Economidou-Kogetsidis, Maria (2010). Cross-cultural and situational variation in requesting behaviour: Perceptions of social situations and strategic usage of request patterns. Journal of Pragmatics. 42 (8), 2262-2281.

Ervin-Tripp, Susan, Guo, Jiansheng e Lampert, Martin (1990). Politeness and persuasion in children’s control acts. Journal of Pragmatics. 14, 307-331.

Escandell Vidal, M. Victoria (2005). La comunicación. Madrid: Gredos.

Félix-Bradesfer, J. César (2006). Linguistic politeness in Mexico: refusal strategies among male speakers of Mexican Spanish. Journal of Pragmatics. 38 (12), 2158-2187.

Fernández López, Xemma (2007-08). Estrategias lingüísticas para la mitigación de las peticiones en gallego. Pragmalingüística. 15-16, 84-111.

Fernández López, Xemma (2009). Interferencias pragmáticas: aproximación ás estratexias de cortesía nas peticións en galego. Revista Galega de Filoloxía. 10, 75-113.

Goffman, Erving (1967). Interaction ritual. Essays on face-to face behavior. New York: Anchor Books.

Gordon, D. e Ervin-Tripp, S. (1984). The Structure of Children’s Requests. En: Richard L Schiefelbusch e Joanne Pickar, eds. The acquisition of communicative competence. Baltimore: University Park Press, 295-321.

Grice, H. Paul (1975). Logic and conversation. En: Peter Cole e Jerry L Morgan, eds. Syntax and semantics. Vol. 3. Speech acts. New York: Chicago Linguistic Society, 41-58.

Matthews, Danielle, ed. (2014). Pragmatic development in first language acquisition. Amsterdam: John Benjamins.

Moreda Leirado, Marisa (2007). Os marcadores conversacionais como marca de cortesía no galego actual. En: Helena Chrystello e Chrys Chrystello, orgs. Galiza: Berço da Lusofonia: Atas do V Colóquio Anual de Lusofonia. Bragança: Arcos Online, 185-198.

Piccardi, Alice (2004). A retranca como acto lingüístico. Cadernos de lingua. 26, 99-108.

Solé Planas, María Rosa e Soler Vilageliu, Olga (2005). Las peticiones directas e indirectas en el habla infantil. Infancia y Aprendizaje. 28 (2), 159-178.

Solé Planas, María Rosa e Soler Vilageliu, Olga (2006). Requests in children from two different points of view. Le langage et l’Homme. 41/2, 81-100.

Wrubel Brants, Giovanna (2009). Aspectos da cortesía verbal no discurso infantil. Letra Magna. Revista Eletrônica de Divulgação Científica em Língua Portuguesa, Lingüística e Literatura. 11. [20/04/2016].