Delimitación semántica do concepto antropolóxico do xénero

Descargas

Publicado

28-12-2019

Número

Sección

Artigos

Autores/as

  • Inés Veiga Mateos
  • Belén Poutón Reboredo
  • Tania de Dios Miguéns

DOI:

https://doi.org/10.32766/cdl.37.748

Palabras clave:

xénero, sexo, feminismo, muller, patriarcado, heteronormatividade

Resumo

A oposición home/muller non reside unicamente na distinta natureza sexual dos corpos, senón que tamén implica a adopción de distintos roles na sociedade. Desde o mesmo momento en que nacemos, as persoas estamos expostas a un gran número de condicionantes e estereotipos que reflicten o que a sociedade espera de cada corpo. A diferenza da noción de sexo, empregada maioritariamente para aludir aos trazos biolóxicos, o concepto de xénero desenvolveuse no discurso feminista para designar o conxunto de paradigmas socioculturais que promovían a inferioridade da muller e a súa subordinación ao home. Neste artigo afóndase no significado do termo xénero e os novos sentidos que foi adquirindo co paso do tempo. Para iso, analízanse en primeiro lugar as definicións rexistradas para as voces sexo e xénero en diversos dicionarios xerais, co obxectivo de determinar se identifican satisfactoriamente cada unha das nocións aludidas. Seguidamente, estúdanse diversas unidades poliléxicas formadas a partir da palabra xénero a fin de comprobar se o significado que adquire nestas expresións coincide co especificado nos repertorios anteriores. Por último, expóñense as principais conclusións observadas neste estudo.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

American Psychiatric Association (APA) (2013): Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). Washington, DC: American Psychiatric Association.

American Psychological Association (APA) (2011): Respuestas a sus preguntas. Sobre las personas trans, la identidad de género y la expresión de género. 2.ª ed. Washington, DC: American Psychological Association. [29/07/2019].

Augé, Claude (dir.) (1922): Petit Larousse illustré. Nouveau dictionnaire encyclopédique. París: Larousse.

Beauvoir, Simone de (2008): O segundo sexo. Tomo I: Os feitos e os mitos. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Bosch, Esperanza e Victoria A. Ferrer (2002): La voz de las invisibles. Las víctimas de un mal amor que mata. Madrid: Cátedra.

Brooker, Chris (2010): Diccionario médico. México D.F.: El Manual Moderno.

Brown, George R. (2017): “Gender Dysphoria and Transsexualism”, en Robert S. Porter (ed.), MSD Manual. Professional Version. Kenilworth, NJ: Merck Sharp & Dohme Corp. [15/05/2019].

Butler, Judith (2006): Deshacer el género. Barcelona: Paidós.

Cambridge = Cambridge University Press (2019): Cambridge Dictionary [en liña]. Dispoñible en https://dictionary.cambridge.org/ [10/07/2019].

Castro, Olga e María Reimóndez (2013): Feminismos. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Comisión Europea, Dirección Xeral de Emprego, Relacións Laborais e Asuntos Sociais (1998): 100 palabras para la igualdad. Glosario de términos relativos a la igualdad entre mujeres y hombres. Luxemburgo: Oficina de Publicacións Oficiais das Comunidades Europeas. [12/09/2019].

CORGA = Rojo, Guillermo e María Sol López Martínez (dirs.) (2019): Corpus de Referencia do Galego Actual (CORGA) [3.1]. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Dispoñible en http://corpus.cirp.gal/corga/ [30/07/2019].

Currás Fernández, Celso e Agustín Dosil Maceira (dirs.) (1999): Diccionario de psicoloxía e educación. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

DGII = Ledo Cabido, Bieito (ed.) (2004): Dicionario de galego. Vigo: Ir Indo. Dispoñible en https://digalego.xunta.gal/gl [29/07/2019].

DIEC = Institut d’Estudis Catalans (2007): Diccionari de la llengua catalana. 2.ª ed. Barcelona: Edicions 62. Dispoñible en https://dlc.iec.cat/index.html [29/07/2019].

DLE = Real Academia Española e Asociación de Academias de la Lengua Española (2014): Diccionario de la lengua española. 23.ª edición, versión 23.2. Madrid: Real Academia Española. Dispoñible en http://dle.rae.es/ [29/07/2019].

DRAG = González González, Manuel (dir.) (2012-): Dicionario da Real Academia Galega. A Coruña: Real Academia Galega. Dispoñible en https://academia.gal/dicionario [29/07/2019].

España (2004): Lei orgánica 1/2004, de 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero, Boletín Oficial do Estado 313, suplemento 1, 172-202.

España (2007): Lei 3/2007, de 15 de marzo, reguladora da rectificación rexistral da mención relativa ao sexo das persoas, Boletín Oficial do Estado 65, suplemento 7, 1000-1002.

España (2007): Lei orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes, Boletín Oficial do Estado 71, suplemento 9, 1203-1234.

España (2015): Real decreto lexislativo 2/2015, de 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores, Boletín Oficial do Estado 255, suplemento, 1-85.

Fernández Rodríguez, María (2011): “Sexo y género: dos conceptos interdependientes”, Mosaico: revista de psicoterapia familiar 49, 53-58.

Fernández Rodríguez, María, Patricia Guerra Mora, Mónica Díaz Méndez e Grupo GIDSEEN (2014): “La disforia de género en la infancia en las clasificaciones diagnósticas”, Cuadernos de Medicina Psicosomática y Psiquiatría de Enlace. Revista Iberoamericana de Psicosomática 110, 25-35.

Jiménez Muñoz, Francisco Javier (2012): “Unas notas sobre el tratamiento jurídico-civil de la transexualidad en España”, Revista de Derecho UNED 11, 477-498.

Kranz, George S., Andreas Hahn, Ulrike Kaufmann et al. (2014): “White Matter Microstructure in Transsexuals and Controls Investigated by Diffusion Tensor Imaging”, Journal of Neuroscience 34(46), 15466-15475.

Larousse = Éditions Larousse (s.d.): Dictionnaire de français. Paris: Éditions Larousse. Dispoñible en https://larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue/ [27/09//2019].

López, Silvia (2019): Los cuerpos que importan en Judith Butler. Madrid: Dos Bigotes.

Masa Vázquez, Xosé M. (coord.) (1995): Vocabulario de matemáticas: (galego-castelán-inglés- portugués). Santiago de Compostela: Universidade.

Nacións Unidas, Asemblea Xeral (1979): Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. [10/07/2019].

Navaza Blanco, Gonzalo (coord.) (2007): Dicionario Xerais Castelán-Galego de usos, frases e sinónimos. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Núñez Noriega, Guillermo, Patricia Ponce e Laura Woolfolk (2015): “La sexualidad en el desarrollo: hacia una visión inclusiva”, Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género 1(2), 56-81.

Oficina do Alto Comisionado das Nacións Unidas para os Dereitos Humanos (OACDH) (2014-): UN Free & Equal [web]. Dispoñible en https://www.unfe.org/ [26/07/2019].

Organización dos Estados Americanos (1994): Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Belém do Pará: Organización dos Estados Americanos. [16/05/2019].

Organización Mundial da Saúde (OMS) (2018): Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) [web]. Dispoñible en: https://icd.who.int/es/ [15/05/2019].

Oxford = Oxford University Press (2019): Lexico.com. English Dictionary [en liña]. Dispoñible en https://www.lexico.com/en [29/07/2019].

Pérez del Río, Teresa (2009): La discriminación por razón de género en el empleo y las condiciones de trabajo. Sevilla: Consejo Andaluz de Relaciones Laborales.

Priberam = Priberam Informática (2008-2013): Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [en liña]. Dispoñible en https://dicionario.priberam.org/ [29/07/2019].

Real Academia Española (RAE) (1780): Diccionario de la lengua castellana compuesto por la Real Academia Española, reducido á un tomo para su mas fácil uso. Madrid: Imprenta de D. Joaquín Ibarra.

Real Academia Española (RAE) (1884): Diccionario de la lengua castellana. 12.ª edición. Madrid: Imprenta de D. Gregorio Hernando.

Reyes Oliveros, Francisco e Constantino García González (dirs.) (2002): Diccionario galego de termos médicos. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia.

Rodríguez Río, Xusto A. (coord.) (2008): Vocabulario de medicina (galego-español-inglés-portugués). Santiago de Compostela: Universidade.

Sigusch, Volkmar (1991): “Die Transsexuellen und unser nosomorpher Blick”, Zeitschrift für Sexualforschung 4, 225-256 e 309-343.

Terreros y Pando, Esteban de (1787): Diccionario castellano con las voces de ciencias y artes y sus correspondientes de las tres lenguas francesa, latina e italiana. Vol. 2. Madrid: Viuda de Ibarra, hijos y compañía.

TILG = Santamarina, Antón (dir.) (2003-2018): Tesouro Informatizado da Lingua Galega (versión 4.1). Santiago de Compostela: Instituto da Lingua Galega. Dispoñible en https://ilg.usc.es/TILG/gl [22/04/2019].

Treccani = Istituto della Enciclopedia Italiana (s.d.): Vocabolario Treccani [en liña]. Roma: Istituto della Enciclopedia italiana. Dispoñible en http://www.treccani.it/vocabolario/ [29/07/2019].

Trésor = Analyse et Traitement Informatique de la Langue Française (ATILF) – Centre national de la recherche scientifique (CNRS) e Université de Lorraine (1994-): Trésor de la Langue Française informatisé (TLFi) [en liña]. Nancy: Université de Lorraine. Dispoñible en http://atilf.atilf.fr/ [31/07/2019].

Universidade de Santiago de Compostela e Servizo de Normalización Lingüística (s.d.): bUSCatermos [web]. Santiago de Compostela: Universidade. [23/04/2019].

Villanueva Alfonso, Rafael (dir.) (1999): Diccionario Mosby de Medicina, Enfermería y Ciencias de la Salud. Madrid: Hancourt.

Xunta de Galicia, Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa (2016): Protocolo educativo para garantir a igualdade, a non discriminación e a liberdade de identidade de xénero. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. [12/07/2019].

Xunta de Galicia, Secretaría Xeral de Igualdade e Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos (2019): Informe de impacto de xénero. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia. [03/09/2019].