Ricardo Carvalho Calero, profesor e lingüista

Descargas

Publicado

20-12-2020

Cómo citar

Fernández Rei, F. (2020) “Ricardo Carvalho Calero, profesor e lingüista”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (381), pp. 285–300. doi: 10.32766/brag.381.798.

Número

Sección

Alocucións académicas no Día das Letras Galegas

Autores/as

  • Francisco Fernández Rei

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.381.798

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Alonso Pintos, S. (2000). O ideal de lingua na Gramática de Carballo Calero. Grial, 147, 461-474.

Alonso Pintos, S. (2006). O proceso de codificación do galego moderno (1950-1980). [A Coruña]: Fundación Pedro Barrié de la Maza.

Álvarez, R. (2011). A gramática galega no século XX. O contributo de Carvalho Calero. En: C. C. Biscainho Fernandes e X. M. Sánchez Rei, eds. Ricardo Carvalho Calero: ciencia, literatura e nación. A Coruña: Universidade da Coruña, 13-29. https://doi.org/10.17979/spucdc.9788497497718.013

Blanco, C. (1989). Conversas con Carballo Calero. Vigo: Galaxia.

Carballo Calero, R. (1966). Gramática elemental del gallego común. Vigo: Galaxia.

Carballo Calero, R. (1968). Gramática elemental del gallego común. 2ª ed. Vigo: Galaxia.

Carballo Calero, R. (1969). Sobre os dialectos do galego. Grial, 23, 1-15.

Carballo Calero, R. (1970). Gramática elemental del gallego común. 3ª ed. Vigo: Galaxia.

Carballo Calero, R. (1974). Gramática elemental del gallego común. 4ª ed. Vigo: Galaxia.

Carballo Calero, R. (1975). Ortografía galega. La Voz de Galicia 27/VII/1975.

Carballo Calero, R. (1979a). Gramática elemental del gallego común. 7ª ed. Vigo: Galaxia.

Carballo Calero, R. (1979b). Sobre a nosa lingua. Grial, 64, 140-152.

Carballo Calero, R. (2006). Epistolario a Francisco Fernández del Riego. Vigo: Galaxia. Transcrición e edición de D. Vilavedra e M. Pena.

Carvalho Calero, R. (1983). Da fala e da escrita. Ourense: Galiza Editora.

Carvalho Calero, R. (1989). Escritos sobre Castelao. Barcelona: Sotelo Blanco.

Castelao, A. D. (1961). Sempre en Galiza. 2ª ed. Buenos Aires: Centro Ourensano [1ª ed.: 1944].

Cordal Fustes, X. (2009). A ideoloxía reintegracionista. A Trabe de Ouro, 79, 347-367.

Dante Alighieri (1995). De vulgari eloquentia. Vic: Eumo Editorial. Edició bilingüe.

Fernández Rei, F. (1991). A ‘questione della lingua’ galega. A Trabe de Ouro, 5, 29-40. [Reproducido en: H. Monteagudo, ed. Estudios de sociolingüistica galega. Sobre a norma do galego culto. Vigo: Galaxia, 1995, 177-195].

Fernández Rei, F. (1996). A posición do galego, lingua románica reemerxente. En: R. Lorenzo e R. Álvarez, coords. Homenaxe á Profesora Pilar Vázquez Cuesta. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 15-46.

Fernández Rei, F. (2001). A Proposta de acordo normativo do 2001. Notas e documentos sobre a questione della lingua galega. A Trabe de Ouro, 48, 529-552.

Fernández Rei, F. (2007). A problemática elaboración do galego moderno. A Trabe de Ouro, 72, 503-526.

Fernández Rei, F. (2008). A creación do Instituto da Lingua Galega en 1971 e o desencontro normativo coa Academia. En: X. L. Axeitos, E. Grandío Seoane e R. Villares, eds. A patria enteira. Estudos en homenaxe a Xosé Ramón Barreiro. Santiago de Compostela: Real Academia Galega / Universidade de Santiago de Compostela / Consello da Cultura Galega, 985-1009.

Fernández Rei, F. (2018). A codificación do galego moderno. O papel do Instituto da Lingua Galega e da Real Academia Galega nese proceso. En: J. Giralt Latorre e F. Nagore Laín, eds. Lenguas minoritarias de Europa y estandarización. Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, 77-112.

Fernán-Vello, M. A. e Pillado Mayor, F. (1986). Conversas en Compostela con Carballo Calero. Barcelona: Sotelo Blanco.

Freixanes, V. F. (2020). Ricardo Carballo Calero na Academia. En: A. Tarrío e A. Requeixo, coord. Estudos arredor de Ricardo Carvalho Calero. Cadernos Ramón Piñeiro XL. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 103-116.

Freixeiro Mato, X. R. (2011). Carvalho Calero e a lingua galega: coherencia, compromiso e visión de futuro. En: C. C. Biscainho Fernandes e X. M. Sánchez Rei, eds. Ricardo Carvalho Calero.: ciencia, literatura e nación. A Coruña: Universidade da Coruña, 67-85. https://doi.org/10.17979/spucdc.9788497497718.067

Freixeiro Mato, X. R. (2018). As primeiras normas da Academia e a perda da súa auctoritas na codificación do galego. Verba, 45, 299-340. http://dx.doi.org/10.15304/verba.45.4207

Freixeiro Mato, X. R. (2020). Carvalho Calero e a codificación da lingua galega. Sermos Galiza, 397, 38-42.

González González, M. (2020). A Gramática elemental del gallego común e a creación da cátedra de galego na USC, dúas referencias na historia do galego do século XX. En: A. Tarrío e A. Requeixo, coords. Estudos arredor de Ricardo Carvalho Calero. Cadernos Ramón Piñeiro XL. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades, 117-135.

González Seoane, E. X. (1996). O debate sobre a independencia do galego na última década do século XIX. En: R. Lorenzo e R. Álvarez, coords. Homenaxe á profesora Pilar Vázquez Cuesta. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 121-131.

Hermida, C. (1992). Os precursores da normalización. Defensa e reivindicación da lingua galega no Rexurdimento (1840-1891). Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Herrero Valeiro, M. J. (2011). Guerra de grafias e conflito de elites na Galiza contemporânea (textos e contextos até 2000). [A Coruña]: Através editora.

Holtus, G., Metzeltin, M. e Schmitt, C., eds. (1994). Lexikon der Romanistischen Linguistik (LRL). VI (2). Galegisch, Portugiesisch. Gallego, Português. Tübingen: Niemeyer.

ILG = Instituto de la Lengua Gallega (1971). Gallego 1. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela.

Lapa, M. Rodrigues (1973). A recuperação literária do galego. Grial, 41, 278-287.

Mariño Paz, R. (2002). A obra lingüística de Carvalho Calero. En: T. López e F. Salinas, eds. Actas do Simposio Ricardo Carvalho Calero. “Memoria do século”. A Coruña: Universidade da Coruña / Asociación Socio-Pedagóxica Galega, 67-106.

Méndez Ferrín, X. L. (1999). Alonso e a saudade. En: R. Álvarez e D. Vilavedra, coords. Cinguidos por unha arela común. Homenaxe ó profesor Xesús Alonso Montero. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, I, 147-151.

Menéndez Pidal, R. (1968). Manual de gramática histórica española. Madrid: Espasa-Calpe. [1ª ed.: 1904].

Meyer-Lübke, W. (1926). Introducción a la lingüística románica. Madrid: Centro de Estudios Históricos. [1ª ed.: 1901. Versión de la tercera edición alemana, con notas y adiciones por Américo Castro].

Monteagudo, H. (2003). A demanda da norma. Avances, problemas e perspectivas no proceso de estandarización do idioma galego. En: H. Monteagudo e X. M. Bouzada, eds. O proceso de normalización do idioma galego 1980-2000. Vol. III. Elaboración e difusión da lingua. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 37-129.

Monteagudo, H. (2020). A individualidade do galego no pensamento lingüístico de Ricardo Carballo Calero. En: F. Cidrás, ed. Ricardo Carvalho Calero, as formas do compromiso: Día das Letras Galegas 2020. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 329-357.

Montero Santalha, J. M. (2011). Etapas no pensamento lingüístico de Ricardo Carvalho Calero. En: C. C. Biscainho Fernandes e X. M. Sánchez Rei, eds. Ricardo Carvalho Calero: ciencia, literatura e nación. A Coruña: Universidade da Coruña, 127-145. https://doi.org/10.17979/spucdc.9788497497718.127

Montero Santalha, J. M. (2020a). De Carballo a Carvalho. En: B. Máiz, coord. RCC. O Carballo que fun en Ferrol. Aproximación a Ricardo Carvalho Calero. Ferrol: Club de Prensa, 107-124.

Montero Santalha, J. M. (2020b). O contributo lingüístico de Carvalho Calero. En: F. Cidrás, ed. Ricardo Carvalho Calero, as formas do compromiso. Día das Letras Galegas 2020. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 283-304.

RAG = Real Academia Galega (1971). Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma. A Cruña: Real Academia Galega.

Sánchez Vidal, P. (2010). O debate normativo da lingua galega (1980-2000). [A Coruña]: Fundación Barrié de la Maza.

Santamarina, A. (1989). Estado e tarefas da lingüística galega. En: D. Kremer, ed. Actes du XVIIIe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes (Université de Trier, 1986). Tübingen: Niemeyer 7, 289-310.

Torres Feijoo, E. (1999). Cultura portuguesa e legitimação do sistema galeguista: historiadores e filólogos (1880-1891). Ler História, 36, 273-318.

USC = Universidade de Santiago de Compostela (1977). Bases prá unificación das normas lingüísticas do galego. Resume dos seminarios celebrados na Universidade de Santiago de Compostela desde decembro de 1976 a xuño de 1977. Madrid: Anaya.