O tratamento do xénero poético en Ricardo Carballo Calero. Crítica literaria, canon e historiografía

Descargas

Publicado

20-12-2020

Cómo citar

Valverde, A. (2020) “O tratamento do xénero poético en Ricardo Carballo Calero. Crítica literaria, canon e historiografía”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (381), pp. 91–118. doi: 10.32766/brag.381.788.

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

  • Alberte Valverde

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.381.788

Palabras clave:

Ricardo Carballo Calero, poesía, crítica literaria, canon, historiografía, literatura nacional, nacionalismo literario

Resumo

Nesta intervención, o obxectivo principal é a revisión da produción ensaística de Ricardo Carballo Calero centrada no xénero poético do século XX. Deste xeito, o eixe temporal que se vai abranguer transita dende os inicios na revista Nós até a presentación da súa magna obra Historia da literatura galega contemporánea, na edición definitiva de 1979. Asemade, cotexarase con diferentes calas representativas en textos do profesor e doutros axentes do campo. En concreto, este traballo pretende partir da produción deste autor para observar como se concibe e desenvolve a crítica no campo literario galego do século pasado.

Ao mesmo tempo, incidirase na proposta que realiza Carballo Calero dun canon poético para o século XX e mais a súa achega na construción dunha historiografía científica ligada ao nacionalismo literario incipiente. Desta maneira, acóutase unha obra que se considera determinante na hora de escoller uns habitus concretos na crítica e historiografía galega que se manteñen até os nosos días.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Bourdieu, P. (1998). Les règles de l’art. Genèse et structure du champ littéraire. 5ª ed. Paris: Seuil.

Cadaval, F. (1949). Los problemas de la poesía gallega en 1949. La Noche. Suplemento del Sábado, 31/12/1949.

Cadaval, F. (1956). El poeta lírico, la víscera cordial y la tierra madre. La Noche, 26/VI/1956, 3.

Carballo Calero, R. (1931). Ollada encol da poesía lírica galega contemporánea. Nós. Boletín mensual da cultura galega, 87, 52-59.

Carballo Calero, R. (1932). Balance e inventario da nosa literatura. Nós. Boletín mensual da cultura galega, 108, 222-223.

Carballo Calero, R. (1934). A xeneración de Risco. Nós. Boletín mensual da cultura galega, 131-132, 182-184.

Carballo Calero, R. (1955). Sete poetas galegos. Vigo: Galaxia.

Carballo Calero, R. (1974). Figuras representativas da literatura galega actual. Grial, 45, 269-279.

Carballo Calero, R. (1981). Historia da literatura galega contemporánea 1808-1936. 3ª ed. Vigo: Galaxia.

Casas, A. M. (1928). La nueva literatura gallega. La Gaceta Literaria, 37, 6; 38, 6.

Casas, A. M. (1930a). ¿Qué es la vanguardia? La Zarpa, 2796 (7/VIII/1930), 1.

Casas, A. M. (1930b). La novísima poesía gallega. La Zarpa, 2805 (17/VIII/1930), 6-7.

Casas, A. M. (1935). Esquema da nova poesía galega. Nós. Boletín mensual da cultura galega, 139-144, 115-124.

Consello da Cultura Galega (2020). Ricardo Carballo Calero con Otero Pedrayo [epistolario, 2021].

Fernández de la Vega, C. (1985). O segredo do humor. Vigo: Galaxia.

Fernández del Riego, F. (1933). Índice cultural e artístico do Renacemento galego. Nós. Boletín mensual da cultura galega, 117, 184-188; 118, 224-228; 119, 241-243.

Fernández del Riego, F. (1996). A xeración Galaxia. Vigo: Galaxia.

Fernández del Riego, F. (2000). Un epistolario de Ramón Piñeiro. Vigo: Galaxia.

Fernán-Vello, M. A. e Pillado, F. (1986). Conversas en Compostela con Carballo Calero. Barcelona: Sotelo Blanco.

Figueroa, A. (2001). Nación, literatura, identidade. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Figueroa, A. (2010). Ideoloxía e autonomía no campo literario galego. Santiago de Compostela: Laiovento.

Figueroa, A. (2015). Marxes e centros. Para unha socioloxía do campo cultural. Santiago de Compostela: Laiovento.

Franco Grande, X. L. (2004). Os anos escuros. A resistencia cultural dunha xeración. Vigo: Galaxia.

González-Millán, X. (1994). Do nacionalismo literario a unha literatura nacional. Hipótese de traballo para un estudio institucional da literatura galega. Anuario de Estudios Literarios Galegos, 1994, 67-81.

González-Millán, X. (1998). O criterio filolóxico e a configuración dunha literatura nacional: achegas a un novo marco de reflexión. Cadernos da lingua, 17, 5-24.

González-Millán, X. (2000). Resistencia cultural e diferencia histórica, a experiencia da subalternidade. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco.

Otero Pedrayo, R. (1982). Ensaio Histórico sobre a Cultura Galega. Vigo: Galaxia.

Máiz Suárez, R. (1997). A idea de nación. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Piñeiro, R. (2002). Da miña acordanza: memorias. Vigo: Galaxia.

Piñeiro, R. (2004). Cartas de Ramón Piñeiro a Ricardo Carballo Calero. Cadernos Ramón Piñeiro V. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Edición de: L. Alonso Girgado, M. Cuquejo Enríquez e C. Fariña Miranda.

Risco, V. (1933). Nós, os inadaptados. Nós. Boletín mensual da cultura galega, 115, 115-123.

Risco, V. (1952). Historia de Galicia. Vigo: Galaxia.

Silva, V. M. de Aguiar e (1993). Teoría da literatura. Coimbra: Livraria Almedina.

Valverde, A. (2020). Carballo Calero e a Historia da literatura. Grial, 227, 82-89.

Williams, R. (1974). The country and the city. New York: Oxford University Press.