A obra de Saco Arce no contexto do Rexurdimento

Descargas

Publicado

18-12-2018

Cómo citar

Martínez González, X. (2018) “A obra de Saco Arce no contexto do Rexurdimento”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (379), pp. 419–462. doi: 10.32766/brag.379.741.

Número

Sección

Homenaxe a Juan Antonio Saco Arce

Autores/as

  • Xurxo Martínez González

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.379.741

Palabras clave:

Juan Antonio Saco Arce, Rexurdimento, sociabilidade, prensa, experiencia da subalternidade, resistencia, provincialismo

Resumo

Este estudo procura analizar a contribución de Saco Arce ao Rexurdimento tendo en contra a gramática pero indo alén dela. O obxectivo é, pois, incorporar unha chea de escritos pouco difundidos e analizar o conxunto da súa produción en relación cos presupostos da renacenza.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Agulhon, Maurice (1968): Pénitents et francs-maçons de l’ancienne Provence: essai sur la sociabilité méridionale. Paris: Fayard.

Agulhon, Maurice (1977): Le cercle dans la France bourgeoise (1810-1848): étude d'une mutation de sociabilité. Paris: Armand Colin.

Alonso Nogueira, Alejandro (2005): Intelectuales, lenguas y dialectos en la España del siglo XIX. New York: CUNY.

Alvarellos, Henrique [et al.] (2017): Os últimos carballos do banquete de Conxo. Santiago de Compostela: Alvarellos / Consorcio de Santiago.

Aneiros, Rosa, Xosé Ramón Barreiro Fernández e Ramón Mariño Paz (2008): Papés d’emprenta condenada. A escrita galega entre 1797 e 1846. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega.

Angueira, Anxo (2013): Das Copras de Sarmiento ós Cantares de Rosalía de Castro. Cara a unha nova periodización do Rexurdimento. Berlín: Frank&Timme.

Balbín de Unquera, Antonio (1881): “Un filólogo gallego. Don Juan Antonio Saco y Arce”, La Ilustración Gallega Asturiana 29, 337-338.

Barreiro Fernández, Xosé Ramón (2009): Historia social da Guerra da Independencia en Galicia. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Barreiro Fernández, Xosé Ramón (2012): Murguía. Vigo: Galaxia.

Barreiro Fernández, Xosé Ramón e Xosé Luís Axeitos (2005): Cartas a Murguía. Vol. II. 1868-1885. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza.

Carballo Calero, Ricardo (1975): Historia da literatura galega contemporánea. Vigo: Galaxia.

Castro, Rosalía de (1863): Cantares gallegos. Vigo: Imprenta de D. J. Compañel.

Cela, Camilo (1897): “Hijos beneméritos de Galicia. Retratos á la pluma. D. José García Mosquera”, Revista Gallega 115, 3.

Dobarro Paz, Xosé María (2000): “O nacemento dunha literatura”, en Anxo Tarrío Varela(coord.), Os séculos escuros. O século XIX. Proxecto Galicia XXXI. A Coruña: Hércules de Ediciones, 90-109.

Dopico, Montse (2018): “Ramón Villares: Prodúcese, por veces, unha combinación pouco virtuosa entre actores politicos e culturais [Entrevista]”, Praza pública 14/X/2018.

Fernández y González, Modesto (1876): “Un nuevo certamen”, El Heraldo Gallego 188, 274-275.

Figueroa, Antón (1988): Diglosia e texto. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Figueroa, Antón (2001): Nación, literatura, identidade. Comunicación literaria e campos sociais en Galicia. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Fortes López, Belén (2000): Manuel Murguía e a cultura galega. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco.

González Besada, Augusto (1887): Historia crítica de la literatura gallega. A Coruña: Andrés Martínez.

González-Millán, Xoán (1994): “Do nacionalismo literario á literatura nacional. Hipóteses de traballo para un estudio institucional da literatura galega”, Anuario de Estudos Literarios Galegos 1994, 67-81.

González-Millán, Xoán (1998): “O criterio filolóxico e a configuración dunha literatura nacional: achegas a un novo marco de reflexión”, Cadernos de Lingua 17, 5-24.

González-Millán, Xoán (2000): Resistencia cultural e diferencia histórica: a experiencia da subalternidade. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco.

González Seoane, Ernesto Xosé (2003): “A estandarización do léxico en Galicia: perspectiva histórica”, en María Álvarez de la Granja e Ernesto Xosé González Seoane (eds.), A estandarización do léxico. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega / Instituto da Lingua Galega, [163]-196.

Hermida, Carme (1992): Os precursores da normalización. Defensa e reivindicación da lingua galega no Rexurdimento (1840-1891). Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

López, Teresa (1991): Névoas de antano. Eco dos cancioeiros galego-portugueses no século XIX. Santiago de Compostela: Laiovento.

Lourido, Isaac (2014): História literária e conflito cultural. Bases para umha história sistémica da literatura na Galiza. Santiago de Compostela: Laiovento.

Mariño Paz, Ramón (1990): “Motivacións para o emprego da lingua galega na literatura política dos primeiros anos do século XX”, Grial 105, 35-67.

Mariño Paz, Ramón (ed. lit.) (2012): Papés d’emprenta condenada (II): lingua galega e comunicación nos inicios da Idade Contemporánea. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega.

Martínez, Luís (1878): “Polémica literaria”, El Heraldo Gallego 270, 258-261.

Martínez González, Xurxo (2015): La Oliva (1856-57). Un xornal galeguista e progresista na soleira do Rexurdimento. Vigo: Universidade. Tese de doutoramento inédita.

Martínez González, Xurxo (2017a): Galicia ante todo: páxinas esquecidas do Rexurdimento (1840-1853). Santiago de Compostela: Alvarellos / Consorcio.

Martínez González, Xurxo (2017b): “Do xenio nacional ao criterio filolóxico. Algúns apuntamentos sobre a literatura galega no Rexurdimento”, en Teresa López, Laurence Malingret e Elías Torres (coords.), Estudios literarios e campo cultural galego: en honra do profesor Antón Figueroa. Santiago de Compostela: Universidade, 205-220.

Mirás, Francisco (1864): Compendio de gramática gallega-castellana […]. Santiago: Manuel Miras.

Murguía, Manuel (1880): “Estudio sobre el origen y formación de la lengua gallega. Inédito del P. Fr. Martin Sarmiento (continuación)”, La Ilustración Gallega y Asturiana 11, 137.

Ogando Vázquez, Xulio Francisco (1980 [2016]): Tres fitos senlleiros na historiografía da lingua galega: 1768, 1868 e 1968. A Coruña: Real Academia Galega.

Pardo Bazán, Emilia (1878): “Un libro reciente”, El Heraldo Gallego 273, 282-286.

Pardo Bazán, Emilia (1888): De mi tierra. A Coruña: Tipografía de la Casa de Misericordia.

Pedret Casado, Paulino (1935): “Xosé Antonio Saco Arce. Algunhas notas biográficas”, Nós 135, 41-43.

Pena, Xose Ramón (2014): Historia da literatura galega II. De 1853 a 1916. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Pérez Ballesteros, José (1878): Versos en dialecto gallego y correspondencia de sus principales voces. Madrid: P. Calleja y Compañía.

Riquer, Borja de (2001): Escolta, Espanya. La cuestión catalana en la época liberal. Madrid: Marcial Pons.

Risco, Vicente (1927): “Ensaios de phisiognomía: Don Xohán Antonio Saco e Arce”, Nós. Boletín mensual da cultura galega 48, 2-4.

Rodríguez Barraza, Adriana (2008): Identidad lingüística y nación cultural en Johann Gottfried Herder. Madrid: Biblioteca Nueva / Ediciones de la Universidad Autónoma.

Rodríguez Seoane, José (1889): Artículos y novelas. La Coruña: Andrés Martínez.

Saco Arce, Juan Antonio (1858): “A un canario que oigo cantar todas las mañanas en mi calle”, El País: periódico semanal 102, 3.

Saco Arce, Juan Antonio (1859): “A Santiago”, El Ateneo: periódico de intereses materiales, ciencias, artes y literatura 20, 4-5.

Saco Arce, Juan Antonio (1868): Gramática gallega. Lugo: Imprenta de Soto Freire.

Saco Arce, Juan Antonio (1876a): “Poesía gallega contemporánea (sus defectos más comunes)”, El Heraldo Gallego 104, 3-5; 105, 9-11; 106, 17-18.

Saco Arce, Juan Antonio (1876b): “El habla gallega ¿es lengua, idioma o dialecto?”, El Heraldo Gallego 133, 233-235.

Saco Arce, Juan Antonio (1877): “Prólogo”, en Certamen literario en conmemoración del segundo centenario del nacimiento de Fray Benito Jerónimo Feijoó autor del Teatro Crítico Universal. Madrid: Tipografía y estereotipia Perojo, 7-15.

Saco Arce, Juan Antonio (1878): Poesías. Ourense: Impr. de Gregorio Rionegro Lozano.

Saco Arce, Juan Antonio (1987): Literatura popular de Galicia: colección de coplas, villancicos, diálogos, romances, cuentos y refranes gallegos. Ourense: Deputación provincial.

Saco Cid, Juan Luis (1987): “Edición e estudio preliminar” en Saco Arce 1987: 7-49.

Saco Arce, Juan Antonio (2014): “Juan Antonio Saco y Arce (1835-1881). O compromiso coa lingua”, en Jesús de Juana López, Julio Prada Rodríguez e Domingo Rodríguez Teijeiro (coords.), Galegos de Ourense 2. Ourense: Deputación provincial, 45-68.

Sánchez Rei, Xosé Manuel (2006): A lingua galega no cancioneiro de Pérez Ballesteros. Ames: Laiovento.

Saurin de la Iglesia, María Rosa (ed. lit.) (1989): Los artículos del Diario de Madrid (1794-1800). Manuel Pardo de Andrade. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza.

Sela-Shefyy, Rakefet (2017): “A transformación dun campo literario e a creación dun canon: o caso da cultura alemá de finais do século XVIII”, en Teresa López, Laurence Malingret e Elías Torres (coords.), Estudos literarios e campo cultural galego: en honra do profesor Antón Figueroa. Santiago de Compostela: Universidade, 287-309.

Soto Freire, Manuel (1869): “Gramática Gallega por D. Juan A. Saco Arce. Prospecto”, Boletín oficial eclesiástico del Arzobispado de Santiago 260, 326-327.

Thiesse, Anne-Marie (2010): La creación de las identidades nacionales. Europa, siglos XVIII-XX. Madrid: Ensenada de Ézaro.

Vázquez Boo, Daniel (1881): “Juan A. Saco y Arce”, El Diario de Lugo 25/IX/1881, 4.

Vázquez de Parga, Manuel (1850): “Introdución”, Revista de Galicia 1, 1-11.

Veiga Alonso, Xosé Ramón (2017): Poder e política na Galiza vilega 1790-1833: provincias de Lugo e Mondoñedo. Santiago de Compostela: Bolanda ediciones.

Vicenti, Alfredo (1880): “El P. Feijóo (recuerdos del segundo centenario de su natalicio)”, La Ilustración Gallega y Asturiana 28, 352.