A gramática na Gramática de Saco Arce

Descargas

Publicado

18-12-2018

Cómo citar

Dubert García, F. (2018) “A gramática na Gramática de Saco Arce”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (379), pp. 365–383. doi: 10.32766/brag.379.738.

Número

Sección

Homenaxe a Juan Antonio Saco Arce

Autores/as

  • Francisco Dubert García

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.379.738

Palabras clave:

Juan Antonio Saco Arce, historia da gramática, gramática, galego

Resumo

Saco Arce escribiu a súa gramática dentro dun marco coñecido como Gramática tradicional; este marco foi substituído tardiamente en Galicia polo estruturalismo, que non apareceu ata finais dos anos 60 do século XX. Ora ben, estar escrito neste marco teórico non torna esta gramática nin menos valiosa, nin menos rigorosa. Neste traballo pretendo comezar unha exploración que nos mostre, dun xeito introdutorio, que recursos, que ferramentas conceptuais, empregou Saco para confeccionar a súa gramática.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Álvarez, Rosario, Henrique Monteagudo e Xosé Luís Regueira (1986): Gramática galega. Vigo: Galaxia.

Álvarez, Rosario e Xosé Xove (2002): Gramática da lingua galega. Vigo: Galaxia.

Carballo Calero, Ricardo (1966): Gramática elemental del gallego común. Vigo: Galaxia.

Cidrás, Francisco e Francisco Dubert García (2017): “A gramática galega, un río de curso curto e sinuoso. Panorama histórico dos estudios gramaticais sobre o galego”, Labor Histórico 3(1), 111-125.

Dubert García, Francisco (2000): “Sons e letras nas gramáticas clásicas do galego”, en José Luís Rodríguez (ed.), Estudos dedicados a Ricardo Carvalho Calero. Santiago de Compostela: Universidade / Parlamento de Galicia, T. I, 463-476.

Dubert García, Francisco (2014): “The emergence of structure in inflection: perfect roots in irregular Galician verbs”, en Morphologie flexionnelle et dialectologie romane : typologie(s) et modélisation(s). Mémoires de la Société de Linguistique de Paris, 22. Louvain : Peeters, 185-207.

Dubert García, Francisco (2017): “Cambio e estrutura morfolóxica. Segmentacións atípicas en verbos galegos e portugueses”, en Xosé Luís Regueira e Elisa Fernández Rei (eds.), Estudos sobre o cambio lingüístico no galego actual. Santiago de Compostela: Consello da Cultura Galega, 297-325.

Freixeiro Mato, Xosé Ramón (1998a): Gramática da lingua galega I. Fonética e fonoloxía. Vigo: A Nosa Terra.

Freixeiro Mato, Xosé Ramón (1998b): Gramática da lingua galega III. Semántica. Vigo: A Nosa Terra.

Freixeiro Mato, Xosé Ramón (2000): Gramática da lingua galega II. Morfosintaxe. Vigo: A Nosa Terra.

Freixeiro Mato, Xosé Ramón (2003): Gramática da lingua galega IV. Gramática do texto. Vigo: A Nosa Terra.

Harris, John e Geoff Lindsey (1995): “The elements of phonological representation”, en Jacques Durand e Francis Katamba (eds.), Frontiers of phonology. Atoms, structures, derivations. London and New York: Longman, 34-79.

Lyons, John (1968): Introduction to theoretical linguistics. Cambridge: University Press.

Pena, Jesús (1990): “Sobre los modelos de descripción en morfología”, Verba 17, 5-75.

Raposo, Eduardo (2013): “30. Orações copulativas e predicações secundárias”, en Eduardo Buzaglo Paiva Raposo et alii (eds.), Gramática do português. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1285-1358.

Saco Arce, Juan Antonio (1868): Gramática gallega. Lugo: Imprenta de Soto Freire.

Sánchez Rei, Xosé Manuel (2005): “Trazos xerais da tradición gramatical galega”, Revista Galega de Filoloxía 6, 93-121.

Santamarina, Antón(1974): El verbo gallego. Santiago de Compostela: Universidade.

Santamarina, Antón (1982): “Gramática”, en Ramón Otero Pedrayo (dir.), Gran Enciclopedia Gallega. Santiago de Compostela: Silverio Cañada, t. XVI, 191-194.

Santamarina, Antón (2019): “Saco y Arce como gramático. Significado e pegada da súa obra”, Boletín da Real Academia Galega 379, 329-349.

Trask, Larry (1993): A Dictionary of Grammatical Terms in Linguistics. London: Routledge.