O 'Deus' de Carlos Casares e a ficción no tempo da memoria

Descargas

Publicado

24-11-2017

Cómo citar

Alonso Nogueira, Álex (2017) “O ’Deus’ de Carlos Casares e a ficción no tempo da memoria”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (378), pp. 117–144. doi: 10.32766/brag.378.680.

Número

Sección

Estudos sobre a figura homenaxeada no Día das Letras Galegas

Autores/as

  • Álex Alonso Nogueira

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.378.680

Palabras clave:

Carlos Casares, novela da memoria, guerra civil española, Vicente Risco, Franquismo, historia dos intelectuais

Resumo

Este ensaio estudia os contextos da novela de Carlos Casares Deus sentado nun sillón azul (1996) e analiza en que medida esta narración é un intento de abordar as cuestións centrais do debate contemporáneo sobre a memoria. A través dos recursos da ficción e da voz dunha antiga estudante do protagonista, o autor reconstrúe a contorna cultural e política dunha cidade provincial durante os primeiros anos do réxime de Franco, en certa maneira, como un relato contrafactual. Finalmente, o Deus de Casares, un dos primeiros e máis sólidos achegamentos aos emerxentes traballos sobre a memoria, é tamén unha avaliación crítica da responsabilidade dos intelectuais, a través da análise das linguaxes e da traxectoria dun profesor ficticio.

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Arendt, Hannah (2003a): Responsibility and judgment. New York: Schocken Books. Introdución de Jerome Kohn.

Arendt, Hannah (2003b): Eichmann en Jerusalén. Un estudio sobre la banalidad del mal. Barcelona: Lumen.

Bourdieu, Pierre (1982): Ce que parler veut dire: l’économie des échanges linguistiques. [París]: Fayard.

Bourdieu, Pierre (1999): Meditaciones pascalianas. Barcelona: Anagrama.

Casares, Carlos (1981): Vicente Risco. Vigo: Galaxia.

Casares, Carlos (1984 [1979]): Os escuros soños de Clío. Vigo: Galaxia. 4ª ed.

Casares, Carlos (1987): Os mortos daquel verán. Vigo: Galaxia.

Casares, Carlos (1996) Deus sentado nun sillón azul. Vigo: Galaxia.

Casares, Carlos (1998): Un país de palabras. Vigo: Galaxia.

Casares, Carlos (S.d.): “Vicente Risco”. Fundación Carlos Casares. 1 folla mecanoscrita, dorso en branco. C-1/52.

Cruz, Manuel (2004): Cómo hacer cosas con recuerdos. Sobre la utilidad de la memoria y la conveniencia de rendir cuentas. Buenos Aires: Katz.

D’Ors, Álvaro (1954 [1947]): De la guerra y de la paz. Madrid: Rialp.

Eley, Geoff (ed.) (2000): The Goldhagen Effect. Ann Arbor: University of Michigan Press.

Ferguson, Niall (1999): Virtual History: alternatives and conterfactuals. New York: Basic Books.

Forcadela, Manuel (2009): “Novela e política en Galicia de 1968 á fin de século: ficción e ideoloxía en Carlos Casares”, en Camiño Noia, Dolores Vilavedra e Olivia Rodríguez (eds.), Actas Congreso Carlos Casares. [S.l.]: Fundación Carlos Casares, 125-150.

Goldhagen, Daniel: (1996) Hitler’s willing executioners. Ordinary Germans and the Holocaust. New York: Alfred A. Knopf.

Juliá, Santos (1999): “España sin guerra civil”, en Niall Ferguson (ed.), Historia virtual. ¿Qué pasaría si…? Madrid: Taurus, 181-210.

Juliá, Santos(2011): Elogio de Historia en tiempo de Memoria. Madrid: Marcial Pons.

Kohn, Jerome (2004): “Introduction”, en Arendt 2003a: VII-XXIX.

Labanyi, Jo (2007): “Memory and Modernity in Democratic Spain: the Difficulty of coming to terms with Spanish Civil War”, Poetics Today 28, 1, 98-116.

Losada, Basilio e Ramón Piñeiro (2013): Do sentimento á conciencia de Galicia. Epistolario (1961-1984). Vigo: Galaxia. Edición de Helena González e María Xesús Lama.

Loureiro, Ángel (2008): “Argumentos patéticos”, Claves de razón práctica 186, 18-25.

Lugrís, Ramón (1963): Vicente Risco na cultura galega. pro. mss. Archivo General de la Administración. Censura. 03.50. Caixa 21/14632, expediente 3620-63.

Mejía Ruiz, Carmen (2007): “Imaxinación e memoria en Deus sentado nun sillón azul”, en Camiño Noia, Dolores Vilavedra e Olivia Rodríguez (eds.), Actas Simposio Carlos Casares. [S. l.]: Fundación Carlos Casares, 213-235.

Piñeiro, Ramón (1963): “Prólogo”, en Ramón Lugrís, Vicente Risco na cultura galega: ensaio. Vigo: Galaxia.

Reigosa, Carlos G. (1983): Conversas con Gonzalo Torrente Ballester. Vigo: Sept.

Resina, Joan Ramón (2007): “Faltos de memoria: la reclamación del pasado desde la Transición española a la democracia”, en Javier Gómez-Montero (ed.), Memoria literaria de la transición española. Madrid/Frankfurt: Iberoamericana-Vervuert, 17-50.

Risco, Vicente (1943a): “Historia de la cruzada española. Tomo XXIX”, La Región. Índice de lecturas 102, 24/VII/1943.

Risco, Vicente (1943b): “Juventud y martirio”, La Región 25/XI/1943.

Risco, Vicente (1943c): “Sobre la muerte del enemigo”, La Región 9/XII/1943.

Risco, Vicente (1944a): “Filosofía y mundanidad”, La Región, Índice de lecturas 209.

Risco, Vicente (1944b): “Novelística”, La Región 4/II/1944.

Risco, Vicente (1944c): “Ayudad a la nación católica”, La Región 10/II/1944.

Risco, Vicente (1944d): “Ducunt volentes fata, nolentes trahunt”, La Región 11/II/1944.

Risco, Vicente (1944e): “Los peligros de lo absoluto”, La Región 13/II/1944.

Risco, Vicente (1956 [1947]): Satanás. Biografía del diablo. Barcelona: Aymá.

Risco, Vicente (1994): Mittleuropa. Obras completas I. Vigo: Galaxia.

Robin, Corey (2004): Fear. The History of a Political Idea. Oxford/New York: Oxford UP.

Rodríguez González, Olivia (2004): “Literaturas galega e catalana desde 1939: para unha comparación da narrativa histórica I”, en Anxo Abuín e Anxo Tarrío Varela (eds.), Bases metodolóxicas para unha historia comparada das literaturas da península Ibérica. Santiago de Compostela: Universidade, 369-383.

Rodríguez González, Olivia (2009): “Carlos Casares e a Xeración Nós”, en Camiño Noia, Dolores Vilavedra e Olivia Rodríguez (eds.), Actas Congreso Carlos Casares. [S.l.]: Fundación Carlos Casares, 213-235.

Schmitt, Carl (1991): El concepto de lo político: texto de 1932 con un prólogo y tres corolarios. Madrid: Alianza Editorial. Edición de Rafael Agapito.

Tarrío Varela, Anxo (2003): “A obra narrativa de Carlos Casares”, Revista galega do ensino 38, 15-45.

Terdiman, Richard (1993): Present past: Modernity and the memory crisis. Ithaca (NY): Cornell University Press.

Thompson, Nigel (ed.) (2004): Historia virtual de España. Madrid: Taurus.

Thompson, John P. (2009): As novelas da memoria. Trauma e representación da historia na Galicia contemporánea. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Torrente Ballester, Gonzalo (1938): Viaje del joven Tobías. [Bilbao?]: Ediciones Jerarquía.

Torrente Ballester, Gonzalo (1977): Fragmentos de Apocalipsis. Barcelona: Ediciones Destino.

Vilavedra, Dolores (2007): “De, en, sobre… la literatura gallega y la transición”, en Javier Gómez-Montero (ed.), Memoria literaria de la transición española. Madrid: Iberoamericana/Vervuert, 173-183.

Wolin, Richard (2004): The seduction of unreason. The intellectual romance with fascism from Nietzsche to postmodernism. Princeton (NJ): University Press.