Ramón Cabanillas e as Irmandades da Fala

Descargas

Publicado

20-11-2015

Cómo citar

Ínsua, E. X. (2015) “Ramón Cabanillas e as Irmandades da Fala”, Boletín da Real Academia Galega. A Coruña, (376), pp. 527–561. doi: 10.32766/brag.376.490.

Número

Sección

Conmemoración de Vento Mareiro

Autores/as

  • Emilio Xosé Ínsua

DOI:

https://doi.org/10.32766/brag.376.490

Palabras clave:

Ramón Cabanillas, Irmandades da Fala, Galeguismo, Literatura Galega

Resumo

O poeta cambadés Ramón Cabanillas pertenceu ás Irmandades da Fala desde a primeira hora, colaborando en todo tipo de empresas e iniciativas alentadas por aquelas. A súa poesía e o seu teatro plasmaron as principais ideas e reivindicacións da entidade, que o elevou por iso mesmo á categoría de “Poeta da Raza”.

Tras secundar a Risco na ruptura das Irmandades en 1922 (Asemblea de Monforte) e chegar a editar simultaneamente ata seis libros en 1926, Cabanillas foise distanciando do galeguismo organizado e mesmo chegou a romper con el en tempos da 2ª República.

Non obstante, vello e enfermo, retomaría o seu compromiso coa loita galeguista en pleno franquismo, inaugurando con libros seus as novas editoriais (Bibliófilos Gallegos, Galaxia, Xistral…) que puxeron de novo en pé o sistema literario galego

Descargas

Os datos de descargas aínda non están dispoñibles.

Citas

Alonso Montero, Xesús (ed.) (1979-1981): Ramón Cabanillas. Obra completa. Madrid: Akal Editor.

Anónimo (1917): “O noso voto. Ramón Cabanillas, ten de sere académico”, A Nosa Terra 20, 3.

Anónimo (1917b): “Pra vergonza de Galicia. Un caso dino de meditazón”, A Nosa Terra 34, 5.

Anónimo (1919): “Acontecimento teatral. Estreno de «A man de Santiña»”, A Nosa Terra 83, 4-5.

Anónimo (1920): “Real Academia Gallega. Recepción de Ramón Cabanillas. Las solemnidades de Mondariz”, La Voz de Galicia 1/IX/1920.

Anónimo (1929): “Gallegos ilustres. Recepción de Cabanillas en la Real Academia Española”, El Noroeste 28/V/1929.

Anónimo (1929b): “El acontecimiento gallego de ayer. El estreno de O Mariscal en Vigo señaló una fecha en el arte lírico regional”, El Pueblo Gallego 1/VI/1929.

Bernárdez, Carlos L. e Manuel F. Vieites (1996): “Introducción”, en Ramón Cabanillas, Obra dramática. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Bernárdez, Francisco Luís (1972): “El poeta de Cambados”, Grial 35, 86-88.

Bouza Brei, Luís (1961): “Memorante biografía humán i-apasionada de Ramón Cabanillas Enríquez”, Boletín de la Real Academia Gallega 339-344, 177-185.

Caamaño Bournacell, José (1961): “Ramón Cabanillas enjuiciado por sí mismo”, Boletín de la Real Academia Gallega 339-344, 186-195.

[Cabanillas, Ramón] (1919): “Un consello do poeta da Raza”, A Nosa Terra 91, 4.

[Cabanillas, Ramón] (1920): “A saudade nos poetas galegos. Discurso de Ramón Cabanillas”, A Nosa Terra 129, 2-5.

Cabanillas, Ramón (1959): Obra completa. [Buenos Aires]: Ediciones Galicia del Centro Gallego de Buenos Aires.

[Cabanillas, Ramón] (1976): “Tres cartas autobiográficas”, Grial 54, 528-532.

Carballo Calero, Ricardo (1981): Historia da literatura galega contemporánea (1808-1936). Vigo: Galaxia, 3ª edición.

Carré, Leandro (1961): “Ramón Cabanillas no teatro galego”, Boletín de la Real Academia Gallega 339-344, 196-202.

Casás Fernández, Manuel (1917): “Ramón Cabanillas. Da Terra asoballada. Epístola al poeta”, La Voz de Galicia 3/IX/1917.

Dobarro, Xosé Mª (ed.) (1993): “Introducción”, en Ramón Cabanillas, A rosa de cen follas. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 9-73.

Fernández Rei, Francisco (2015): Ramón Cabanillas, Cambados e o mar da Arousa. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.

Ferreiro, Manuel e Goreti Sanmartín (2002): “Introdución” en Ramón Cabanillas, A Virxe do Cristal. A Coruña: Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado, 5-77.

Fonte, Ramiro (ed.) (1995): “Introducción”, en Ramón Cabanillas, Vento mareiro. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 9-73.

Ínsua López, Emilio Xosé (2005): Sobre “O Mariscal” de Cabanillas e Villar Ponte. A Coruña: Biblioteca-Arquivo Teatral Francisco Pillado.

Ínsua López, Emilio Xosé (2009): “Un Cabanillas por fin completo e coñecido”, A Trabe de ouro 79, 457-462.

Lorenzana, Salvador [Fernández del Riego, Francisco] (1976): “Home do seu país e poeta do seu tempo [Ramón Cabanillas]”, Grial 54, 417-430.

Millán Otero, Xosé M. (1996): “O anuncio dos novos tempos: Ramón Cabanillas”, en VV.AA., Historia da literatura galega. Vigo: A Nosa Terra-ASPG, v. 2, 545-576.

Muñoz Sánchez-Brunete, Xerardo (1976): “Os temas ossiánicos na poesía de Ramón Cabanillas”, Grial 54, 451-464.

Nicolás, Ramón (2001): “Ramón Cabanillas”, en Papeis de literatura. Dez anos de revisión crítica. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 251-268.

Otero Pedrayo, Ramón (1976): “Evocación de Ramón Cabanillas”, Grial 54, 405-416.

Pena, Xosé Ramón (ed.) (1988): “Introducción”, en Ramón Cabanillas, Na noite estrelecida. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 9-62.

Pena, Xosé Ramón (1994): “Introducción”, en Ramón Cabanillas, Da Terra asoballada. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, 9-53.

Pena, Xosé Ramón (1996): Manuel Antonio e a vangarda. Santiago de Compostela: Sotelo Blanco.

Peña Novo, Luís (1917): “Os vellos e os novos. Cabanillas, Barcia Caballero”, A Nosa Terra 28-29, 1-2.

Pontenorga. Revista de Estudios Sociolingüísticos 2 (2000). [Monográfico das actas das I Xornadas sobre Ramón Cabanillas. Cambados, 6-7 de novembro de 1999].

Porteiro Garea, Lois (1917): “Liñas de arte. Múseca e poesía”, A Nosa Terra 8, 1-2.

Rei, Luís e Xabier Camba (eds.) (2001): El Umia. El Cometa. Ramón Cabanillas, xornalista cambadés. Cambados: Concello. Edición facsimilar.

Rei, Luís (2009): Ramón Cabanillas. Crónica de desterros e saudades. Vigo: Galaxia.

Sigüenza, Julio (1926): “Palabras sobre la personalidad poética de Ramón Cabanillas”, Céltiga 44, 27-28.

Solá, Jaime (1918): “El poeta Cabanillas á través del Valle de Salceda”, Vida Gallega 106, s.p.

VV.AA. (1977): Homenaxe a Cabanillas no centenario do seu nacemento. Santiago

de Compostela: Universidad.

VV.AA. (1989): Ramón Cabanillas. Camiño adiante. Vigo: Promocións Culturais Galegas.

VV.AA. (2001): Xornadas sobre Ramón Cabanillas: actas das xornadas realizadas pola Dirección Xeral de Promoción Cultural en Cambados, os días 7 e 8 de xuño de 2001. [Santiago de Compostela]: Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo.

Villar Ponte, Antón (1914): “Con letra del siete. El hombre del día”, La Voz de Galicia 10/II/1914.

Villar Ponte, Antón (1915): “Anotaciones breves. Un gran poeta gallego”, La Voz de Galicia 13/VI/1915.

Villar Ponte, Antón (1916): Nacionalismo gallego. Nuestra afirmación regional. A Coruña: Imp. “La Voz de Galicia”.

Villar Ponte, Antón (1917): “Con letra del siete. Las obras de Ramón Cabanillas”, La Voz de Galicia 29/IV/1917.

Villar Ponte, Antón (1918): “Honrando a nuestros poetas. Curros Enríquez y Pondal”, El Noroeste 7/II/1918.

Villar Ponte, Antón (1919a): “Antes que llegue la hora del estreno... La primera obra teatral de Cabanillas”, La Voz de Galicia 13/IV/1919.

Villar Ponte, Antón (1919b): “O noso voto espricado en verbas quentes”, A Nosa Terra 90, 4-5.

X. [Villar Ponte, Antón] (1917): “Ramón Cabanillas, Poeta da Raza”, A Nosa Terra 32, 6; 33, 6; 34, 6; 35, 5; 37, 6: 38, 6 e 3